1 Samuel
1
ELI BULA SAMUEL - Hannah bula Eli.
1.1-18
1-10a Eli, nyulu priest. Nyulu Godundumunbu tentmunbu bundan, townbu Shiloh. Nyubun jalbu burri Hannah Godundumunbu tentmunbu kadan, nyulu Godundu praymalman. Nyulu Hannah kangkal kari. Nyulu banbadin, praymalman Godundu, kangkal dajinka nyungu.
10b-18 Eli doorngu bundandan, nyungun nyajin. Hannahngka Godundu balkan, “Maja God, ngayu yunun wukurrinka. Nganya nyaka, kari milka-wulay. Kaki yundu ngaykundu ngawa dingkar dajil, ngayu nyungun yununduku dajil baja, yunundu workmanka.” Nyulu Godundu yayngkarabu balkan, yimbibuku. Yinyaynka Elingka milkabu baykan, balu Hannahngka kamu-kamu nukan. Elingka nyungundu yalaman, “Wanyurrinku yundu kamu-kamu nukan? Kari nuka baja.” Hannahngka yalaman, “Kari, ngayu kamu-kamumun kari. Ngayu Godundu ngadingka prayman, ngayu milka-bujarmanya.” Elingka yalaman, “Yalada, dungayda. Ngayu wawu Godungku yunundu dajilda.” Hannahngka yalaman, “Ngayu dungayda. Yundu manun-manunmaka ngaykunku.” Yinyamun nyulu bayanbaku dungan baja, mayi nukan, kari milka-bujarman baja.
Samuel balkajin, ngamungku nyungun Godunduku dajin baja.
1.20-28
20-28 Yinyamun Hannah kulngkulman, kangkal dingkar manin. Nyulu burri dalkin Samuel, Godungku nyungun dajinya. Jananga kuku Samuel mean “Godundu babajin.” Karrkayangka bibi bawan, Hannahngka nyungun Godundumunbu bayanba wundin, townbu Shiloh. Jana karrkay priestanda Elinda wundin. Hannahangka Elinda babajin, “Yundu ngaykunku binalku? Yundu nganya ngadiku nyajin praymalmanya yaluy. Ngayu Godundu babajin yanyuynku kangkalanka, nyulu dajinda. Ngayuda Godundu dajinka. Nyulu Samuel wuljaljiku Godumukuda.” Yinyamun jana wubulduku God buyay-manin.