21
Jesus, Vitsyaa 7 Nąįį Ts'ą' Gwigwiilkįį
Jii ąįįtł'ęę, Jesus ch'ihłok gwizhrįh van Tiberias khyųų ditsyaa nąįį ts'ą' idineegwiilkįį. Jyąhts'ą' t'igwiizhik t'agwarahnyąą. Simon Peter, Thomas, Nathaniel (Galilee nahkat gwizhit Cana goozhii goo'aii gwats'an ahaa), Zebedee vidinjii neekwaii ts'ą' Jesus ch'izhii vitsyaa neekwaii nąįį haa nihłaagiilk'ii. Simon Peter jyaa gavahnyąą, “Łuk keeshi'yaa.”
“Naa k'eereheedal,” giiyahnyąą. Ąįįts'ą' t'ee giiyaahaajil ts'ą' tr'ihchoo zhit giinjil; gaa zhat tǫǫ datthak łuk ch'ihłak gaa goonjik kwaa. Vanh geeneech'ihii'aii gwiizhit Jesus van khyųų nadhat, gaa vitsyaa nąįį Jesus t'inchy'aa giiyaandaii kwaa. Ąįįtł'ęę jyaa gavahshral ts'ą' jyaa nyąą, “Tsyaa nąįį, nik'ee łuk oodhoonjik?”
“Ch'ihłak gaa kwaa,” giiyahnyąą.
Jesus jyaa gavahshral ts'ą' jyaa nyąą, “Nakhwachihvyaa tr'ihchoo eeghaii shriits'ąįį chųhtsuu, izhit łuk oohohdal t'oonchy'aa.” Ąįįts'ą' t'ee izhit chigiiyąąhtsuu akhai' khyų' khaneegiiyahtsuu, łyaa vizhit łuk lęįį geh'an.
Zhit vitsyaa Jesus yeet'iindhan ąįį Peter t'ahnyąą, “Diik'eegwaadhat t'inchy'aa łee!” Nijin Simon Peter Diik'eegwaadhat t'inchy'aa gwinyąą gwiitth'ak dąį', ankhii dagwach'aa nanaatsuu gwats'ą' dąį' (gihłeeyihiltsuu dhidii) ts'ą' chųų zhit oondaa hiltłee. Teeghaii gwats'ą' niighit kwaa neegeekwaii. Ch'izhii vitsyaa nąįį tr'ihchoo haa teeneegohojil (Chihvyaa vizhit łuk deedąą'ąį' haa). Teeneegohojil dąį' zhat gwaak'a' kǫ' zhit łuk chan ts'ą' łųhchy'aa haa ichy'aa googwąąh'in. 10 Jesus t'agavahnyąą, “Ąįį łuk dohju' gwidiinlii lat dząą nohtsit.”
11 Simon Peter ąįį tr'ihchoo zhineezhii ts'ą' chihvyaa vizhit łuk choh deedąą'ąį' ąįį teedhiluu, (153 aanchy'aa) łyaa vizhit łuk lęįį gaa chihvyaa łeedhach'aa kwaa. 12 Jesus jyaa gavahnyąą, “Aanaii ts'ą' dząą ch'oh'aa.”
“Juu inlii?” giiyahaanjyaa eenjit giideetr'oaanyąą. Gook'eegwaadhat t'inchy'aa giiyaandaii geh'an. 13 Ąįįts'ą' Jesus gaveeniinzhii ts'ą' łųhchy'aa oonjik ts'ą' gavantł'eech'ąhtsit, łuk chan gwik'it t'inlik.
14 Jesus niindhat ts'ą' ninehjin ąįįtł'ęę jii zhat dąį' t'ee ditsyaa nąįį ts'ą' tik agwaanchy'aa idigweelkįį t'agwarahnyąą.
Jesus, Peter Shitsyaa Nąįį Gwahtan Ahnyąą
15 Ch'igiin'al ąįįtł'ęę, Jesus ąįį Simon Peter jyaa yahnyąą “John vidinji', Simon, jii nąįį andaa ts'ą' łyaa sheet'iindhan?”
“Shik'eegwaadhat, aahą' neet'iihthan ts'ą' gaanandaii.” Peter yahnyąą.
Jesus t'iiyahnyąą, “Shidivii tsal nąįį gooch'ah'aa.”
16 Chan hee Jesus ąįį Peter jyaa yahnyąą, “John vidinji', Simon, łyaa sheet'iindhan?”
“Shik'eegwaadhat, aahą' neet'iihthan ts'ą' gaanandaii.” Peter yahnyąą.
Jesus t'iiyahnyąą, “Shidivii nąįį k'ąąhtii.”
17 Tik agwaanchy'aa chan Jesus ąįį jyaa yahnyąą, “John vidinji', Simon, sheet'iindhan?” Peter tr'igwidii dhidlit Jesus tik agwaanchy'aa “Sheet'iindhan?” yahnyąą eenjit.
“Shik'eegwaadhat, łyaa jidii datthak eenjit gaanandaii; neet'iihthan gaanandaii t'oonchy'aa.” Peter yahnyąą.
Jesus jyaa yahnyąą “Shidivii nąįį gooch'ah'aa. 18 Łi'didlii haa nakhwaagwahaldak, k'eejit inlii dąį' neenitł'uu ts'ą' deenoo'ya' yiindhan datthak gwik'it t'ini'in, nijin gwats'ą' hoihshi' niindhan chan gwik'it t'ini'in; gaa naghaii lęįį ji' neenigiheetł'uu ts'ą' nijin gwats'ą' hoihshi' niindhan kwaa gaa nihk'it gwats'ą' nigehęę'aa t'oonchy'aa.” 19 (Jii Jesus jyaa nyąą t'ee nats'ąą Peter niheedhaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegwahdrii gwahąąh'yaa t'agwarahnyąą.)
Ąįįts'ą' chan yahnyąą, “Shatąįį inkhaii!”
Jesus, Ch'izhii Vitsyaa Haa
20 Peter neediil'ee akhai' ąįį juu Jesus ditsyaa nąįį tee ch'andaa yeet'iindhan niił'in, nijin neech'aga'aa dąį' Jesus eeghaii niighit kwaa dhidii chy'aa ąįį niił'in ts'ą' Jesus oahkat. “Diik'eegwaadhat, juu diitee gwintł'ee nahahchyaa t'oonchy'aa?” 21 Nijin Peter ąįį dinjii niił'in dąį', Jesus oahkat, “Shik'eegwaadhat, jii dinjii aiiyu'?”
22 “K'ineehihdik gwats'ą' goondaii oihnyąą ji', jaghaii geenjit tr'igwiindii? Aanaii, shatąįį hinkhaii!” Jesus yahnyąą.
23 Vitsyaa nąįį ąįį gootee dinjii ch'ihłak niheedhaa kwaa łee ginyąą ts'ą' geenihłagogwaandak. Gaa Jesus ąįį dinjii niheedhaa kwaa nyąą t'inyąą kwaa jii ąįį jyaa nyąą t'inyąą; “K'ineehihdik gwats'ą' gwandaii oihnyąą ji', jaghaii geenjit tr'igwiindii?”
24 Jii deegwee'ya' gwinyąą t'ee John gwąąh'ya' ts'ą' gwadąąntł'oo; ąįįts'ą' deiinyą' datthak łi'didlii nilii ts'ą' geenjit gaagwiindaii.
John Vidęhtły'aa Ndaanąą'ąį'
25 Jesus łyaa ants'ą' gwinlęįį vagwandak gwanlii ts'ą' gaa datthak vik'iteech'adarantl'oo ji', tr'ihkhit dęhtły'aa lęįį heelyaa ts'ą' jii nankat duuyeh yuutą'!