14
Jesus Dinjii Iłts'ik Shrinilik.
Ch'ihłan Neegwaazhii Drin gwiizhit Jesus ąįį Pharisee kheihkwaii nąįį ch'ihłak zheh yaaneech'ahaa'al. Zhat dinjii nąįį łyaa Jesus deehee'yaa ji' eenjit gwinzii k'eek'aahtii. Zhat vęhdaa łąą dinjii vatth'an, vigin haa ilzhal dhidii. Ąįįts'ą' Jesus, Pharisee chan ts'ą' Law eech'ǫąąhtan nąįį ts'ą' khaginkhee ts'ą' goovahkat, “Dii-Law zhit gwa'an nik'ee Neegwaazhii Drin gwizhit dinjii shrineereheelyaa akwat nakwaa haa ch'ihłak nik'ee gwinyąą?”
Gaa reh giidii ginkhe' kwaa. Ąįįts'ą' Jesus ąįį dinjii oonjik ts'ą' yats'ą' tr'iinjik ąįįtł'ęę t'oołii neeyihił'e'. Ąįįtł'ęę t'agoovahnyąą “Nakhwagii akwat nakhwa-Ox ąįį Neegwaazhii Drin gwizhit chųųk'it gwizhit t'aanaii ji', Neegwaazhii Drin gwizhit geh'an khaneehohchyaa kwaa?”
Gaa deegiihaanjyaa gaagiindaii kwaa.
Juu Gwintsii Veegoo'aii Adoodiinyąą Kwaa Izhit Gwizhit Geech'arǫąąhtan
Nijin ąįį juu ch'igihee'aa eenjit zhat dilk'ii nąįį gwinzii gahaaky'aa gwideek'it gwankagantii Jesus gooky'anjik dąį', jii gwandak zhit geegavoąąhtan. “Nijin nihłeegwarahchįį ch'ara'aa gwarahtsii eenjit aanaii nakhwarahnyąą dąį', gwinzii hooky'aa gwinkeehoh'ik kwaa. Duulee nakhwandaa t'agwahtsii veegoo'aii chan zhat aanaii varahnyąą ji', gaanandaii kwaa t'oonchy'aa. Ąįį juu nihłaa aanaii nakhwahnyąą ąįį nakhwats'ą' niheehaa ts'ą' jyaa nahaanjyaa, ‘Dzaa heedyaa eenjit vintł'eegwiin'ąįį!’ Ąįįts'ą' gwintł'oo geegoo'aii kwaa. Ąįį hindyaa ts'ą' ada'oozhii hahłyaa. 10 Izhit gwits'į' aanaii narahnyąą dąį', gwintł'oo geegoo'aii kwaa gwideek'it ts'ąįį dhindii. Ąįį ji', ąįį juu aanaii nahnyąą nats'ą' heekhaa ts'ą' jyaa nahaanjyaa, ‘Aanaii shijyaa, dzaa gehdee gwinzii hee dhindii.’ Jyaa naraiinyą' ji', t'ee zhat dilk'ii nąįį tthak łyaa hoon'ee łee googwahąąh'yaa. 11 Juu gwintsii veegoo'aii adoonyąą, t'ee zhak gineerahahchyaa. Gaa juu gwintsii veegoo'aii kwaa adoonyąą, ąįįt'ee łyaa gwintsii veegoo'aii.”
12 Ąįįtł'ęę Jesus ąįį juu haa neech'ahaa'al jyaa ahnyąą, “Zhit gwa'an nijyaa, nachaa, nalak akwat valaraa gwanlii neh'at gwich'įį nąįį gooch'ahah'aa aanaii goovoiinyą' shrǫ' jyaa nizhik ji', geedan chan ch'ihin'aa eenjit aanaii nagahaanjyaa, ts'ą' deeni'ya' eenjit nineegwarookwat k'it nihk'it t'igwiichy'aa. 13 Gach'ahąh'aa ji', juu neeshraahchy'aa, veegogwantrii, neehidik kwaa ts'ą' vandee kwaa nąįį, ach'ąh'aa. 14 Nineegogooheekwat gagadhan kwaa gaa Vit'eegwijyąhchy'aa nashoohahłyaa ts'ą' nineegwahahtsyaa, nijin drin dinjii łi'didlii nąįį neegwiindaii ji'.”
Ch'arehee'aa Gwintsii Goodlit Googwandak Gwizhit Geech'ǫąąhtan
Matthew 22.1-10
15 Nijin ąįį dinjii ch'ihłak vakaa'aa ts'ą' dhidii gwaak'įį dąį' Jesus jyaa dahnyąą, “Juu K'eegwaadhat Veegwinii'ee gwizhit k'iindaa vakaa'aa ts'ą' giilk'ii shoo giheelyaa.”
16 Jesus t'iiyahnyąą, “Dinjii ch'ihłak gwintł'oo vikeech'iłchy'aa ts'ą' lęįį nąįį ch'ihee'aa eenjit aanaii ahnyąą. 17 Nijin it'ee datthak shrigwiinlik dąį' ditsyaa ąįį juu ineech'ehił'al nąįį jyaa varoonyą' nyąą, ‘Aanaii, nanakhwadhal'in!’
18 “Gaa gootee googwąąnchy'aa ts'ą' gwats'ą' gihijyaa gitr'igii'ee ts'ą' ch'ihłak jyaa nyąą,
‘Gwanzhįh deek'it goiihkwat ts'ą' zhat nihihshyaa goo'aii; łyaa duuyeh ch'ara'aa nihshee,’ nyąą.
19 “Ch'izhii chan jyaa nyąą, ‘Aak'ii ch'ihłoaatin oiikwat ts'ą' gwinzii gwitr'it googwahah'yaa ji' eenjit goovahał'yaa łyaa duuyeh ch'ara'aa nihshee,’ nyąą.
20 “Ch'izhii chan jyaa nyąą, niighit kwaa dąį' goodhiijik ts'ą' ąįį geh'an duuyeh ch'arehee'aa nihshii.
21 “Ąįį goots'ą' k'eedeegwaadhat vitsyaa oo'an neehoozhii ts'ą' deeginyąą datthak yaagwaandak. Ąįį zheh gwizhit gwats'ą' k'eedeegwaadhat nilii zhiilts'įį ts'ą' ąįį ditsyaa jyaa dahnyąą, ‘Khan oo'ok tąįį gwinjik gwa'an gwats'an neeshraahchy'aa chan ts'ą' veegogwantrii chan ts'ą' vandee kwaa chan ts'ą' neehidik kwaa nąįį haa oo'ee neegoovinlii,’ yahnyąą.
22 “Ąįįts'ą' t'ee vitsyaa jyaa nyąą, ‘K'eedeegwaadhat, deegoo'ya' diinyąą chy'aa gwik'it t'igwiizhik gaa tth'aii hee lęįį nąįį ch'ihee'aa eenjit vakaa'aa dhidlii.’
23 “Ts'ą' t'ee gwats'ą' k'eedeegwaadhat ąįį ditsyaa jyaa ahnyąą, ‘Oo'ok nanhtee gwa'an tąįį gwinjik, ts'ą' tr'ał tee niighit gwats'an dinjii oo'ee neiinlii, ąįį ji' shizheh dinjii deedahąą'ąį'. 24 Nakhwaagwahaldak, zhit dinjii datthak juu ch'ihee'aa geenjit aanaii goovaihnyąą ch'ihłak gaa duuyeh ach'ał'aa t'oonchy'aa,’ nyąą.”
Nats'ąą Jesus Vitsyaa Tr'iheelyaa
Matthew 10.37-38
25 Dinjii lęįį nąįį Jesus haa adaa. Goots'ii ahaa ts'ą' goots'ą' neediil'ee ts'ą' t'agoovahnyąą, 26 “Juu shats'ą' hoozhi' niindhan, duuyeh shitsyaa nilii, akwat dahan, diti', da'at, digii, dachaa, dijuu, adan nąįį haa shandaa eet'iindhan ji'. 27 Juu da-cross ichyaa kwaa ts'ą' shatąįį haazhii, ąįį duuyeh shitsyaa nilii t'oonchy'aa. 28 Nakhwatee ch'ihłak zheh gwintsii gwahahtsyaa ji', tr'ookit heedyaa ts'ą' deegwahtsii gweheelyaa, akwat zheh gwintsii geenjit laraa di'įį ji', eenjit shrigweheelyaa. 29 Jyaa diizhik kwaa ji', zheh gwitł'ee gwizhrįh nigwehee'aa ts'ą' ndak ts'ą' duuyeh shrigwilii. Ąįįts'ą' juu andah t'iizhik nąįį datthak giiyeheedlaa. 30 ‘Jii dinjii gwihiłtsąįį, gaa khyų' shrigwilii,’ jyaa digiheenjyaa. 31 King ch'ihłak viniveet'ah'in 10,000 di'įį ts'ą' ch'izhii King ąįį chan 20,000 nąįį di'įį, ąįį nąįį haaghan ji', heedyaa ts'ą' gwinzii gininjich'ahahthat, ch'izhii King andaa t'ąąht'aii ji' eenjit. 32 Gwandaa t'ąąht'aii kwaa ji', ch'izhii King niighit gwa'an dhidii gwiizhit yats'ą' nideech'ihee'aa, nihłigiheeghaa kwaa eenjit. 33 Jesus ndaanich'igįįnkhee, “Izhit gwik'it, nakhwatee ch'ihłee gaa duuyeh shitsyaa nilii, jidii di'įį, datthak akhagoonyąą ji' gwizhrįh.”
Lisil Vagwaandaii Kwaa
Matthew 5.13; Mark 9.50
34 “Lisil nizįį, gaa vagwaandaii kwaa dhidlit ji' chan duuyeh lisil k'it vagwaandaii neerahtsii ąįį lisil iizųų. 35 Nankat akwat nin trin kwaii eenjit gaa iizųų; ts'ą' oo'an tr'ahahtł'aa. Ch'oodǫǫhk'įį, nakhwadzee gwanlii ji'!”