24
Jesus Neegwiindaii
Matthew 28.1-10; Mark 16.1-8; John 20.1-10
Drin zhit vanh dąį' hee tr'injaa nąįį ąįį jidii gwinzii vagwaatsan shriginlik haa Jesus vatth'ank'it gwats'ą' gahaajil. Vatth'ank'it gwadąįį kii gihłeehiltth'at łee googwąąh'in. Ąįįts'ą' nihdeeginjil, gaa Diik'eegwaadhat Jesus vichį' gąąh'in kwaa. Zhat nigiilzhii ts'ą' deegwiizhik t'igwii'in gaagiindaii kwaa, gwiizhit khan hee dinjii neekwaii vagwach'aa ch'ahdrii giveeghaii nadhat nagwaanąįį. Gwint'aii gąąnjat ts'ą' nankat nikiigogwąh'ee gwiizhit ąįį zheekat gwich'in neekwaii jyaa goovahnyąą, “Dinjii gwandaii gwiizhit jaghaii tth'ank'it gwizhit vinkeegǫh'in? Dzaa dhidii kwaa t'inchy'aa, gwandaii needhidlit. Galilee dhidii dąį', deenakhwahnyąą ganoondaii. ‘Gwidinji' dinjii iizųų nąįį antł'eehahchyaa ts'ą' gigiihahtsak. Ąįįtł'ęę drin tik gwiindhat tł'ęę neegweheendaii.’ ”
Ąįįtł'ęę tr'injaa nąįį giiginjik anaanjik, Tth'ank'it gwats'an oo'ee neegiijil ts'ą' jii datthak giitsyaa 11 chan ts'ą' ch'izhii nąįį haa googwaandak. 10 Ąįį tr'injaa t'ee Mary Magdalene, Joanna, James vahan Mary, nąįį haa, Jesus vitsyaa nąįį ts'ą' goovandah deegwiizhik goovaagogwaandak. 11 Gaa vitsyaa nąįį ąįį tr'injaa deeginyąą zhyaa t'igwinyąą giindhan ts'ą' gwik'iinjigiighit kwaa. 12 Gaa Peter ąįį ndak ninehjin ts'ą' tth'ank'it gwats'ą' hilgik, gwizhit gwąąh'in, gaa yagwach'aa zhrįh nah'in, gaa ch'akwaa. Ąįįtł'ęę dizheh gwits'eehoozhii, deegwiizhik t'igwinyąą li' niindhan.
Emmaus gwats'ą' Geedaa
Mark 16.12-13
13 Izhit drin gootee dinjii neekwaii nąįį Jerusalem gwats'an 7 mile Emmaus kwaiik'it gwats'ą' gee'al. 14 Deegwiizhik datthak geenjit nihłaa geegiginkhii. 15 Geegoogwaandak ts'ą' geegiginkhii gwiizhit Jesus gooveeghaih niinzhii ts'ą' goovaa ahaa, 16 giiyąąh'in gaa adan t'inchy'aa giiyaandaii kwaa. 17 Jesus t'agoovahnyąą, “Oh'al gwiizhit jidii eegoohkhii?”
Khaihłan nagadhat ts'ą' goonin kat tr'igwidii dha'aii. 18 Ch'ihłak dinjii Cleopas oaazhii ąįį yuahkat, “Nan zhrįh Jerusalem gwizhit aakin inlii juk k'ehdąį' gwanaa gwats'an deegwiizhik gaanandaii kwaa?”
19 “Jaghaii, deegwiizhik?” goovahnyąą.
“Jesus, Nazareth gwats'an deeginlik reh,” ginyąą. “Ąįį dinjii t'ee łyaa Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii, dee'ya' chan ts'ą' deiinyą' datthak geenjit t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa chan ts'ą' dinjii datthak haa giishoo'ąhłii. 20 Giinkhih kįh dilk'ii nąįį chan ts'ą' Israel kįh dilk'ii nąįį tr'ahaahkhwaa eenjit gwintł'eegiiyahchįį tł'ęę t'ee gigiiyiłtsak. 21 Ąįįts'ą' Israel gwich'in nąįį neehahshii ji', tr'oonyaa eenjit veenjit niinjich'aradhat! Izhit gwizhrįh nakwaa, juk t'ee k'ehdąį' gehnaa hee t'igwiizhik. 22 Diitee gwats'an tr'injaa lat łyaa geegwaroolii kwaa diineenjit t'igiizhik. Vanh gineech'ihii'aii gwiizhit, tth'ank'it gwats'ą' gahaajil. 23 Gaa khyų' giichį' kantii. Oo'ee neegiijil ts'ą' zheekat gwich'in diits'ą' igwiilkįį ts'ą' tth'aii hee Jesus gwandaii diigahnyąą. 24 Diilak nąįį zhat nagaajil akhai' ąįį tr'injaa deegiinyą' chy'aa tth'aii nihk'it t'oonchy'aa googwąąh'ya', gaa adan ąįį giiyąąh'ya' kwaa.”
25 Tł'ęę Jesus jyaa goovahnyąą, “Łyaa tr'agǫhjik, deegwahtł'oo zhyaa Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii deegiinyą' gaa gwik'iinjuhkhit kwaa! 26 Christ Diik'eegwaadhat jyaa ts'ą' t'ee khaiinjich'ohoodhat, ąįįtł'ęę geh'an t'ee zheekat gwizhit vich'eegwąhndit.” 27 Ąįįts'ą' Jesus Dęhtły'aa Choh zhit deevaraiinyą' datthak eegoovaagwaandak, oondaa nijin Moses vidęhtły'aa chan ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį dagogwąąntł'oo izhit gwats'an hee.
28 Nijin kwaiik'it gwats'ą' geedaa geenigiinjil dąį' Jesus ąįį gehgoo heekhaa k'it t'ii'in. 29 Gaa zhak giiyuunjik ts'ą' jyaa giiyahnyąą, “Diinaa niinkhaa. It'ee niighit kwaa tǫǫ gweheelyaa.” Ąįįts'ą' t'ee goovaanihdineezhii ts'ą' naahaa. 30 Vakat ch'ara'aa ts'ą' goovaanaadii, łųhchy'aa oonjik ts'ą' “Vit'eegwijyąhchy'aa mahsį',” nyąą. Ąįįtł'ęę łeeyiiłnaii ts'ą' goovantł'eeyahtsit. 31 Jesus t'inchy'aa łee giiky'aanjik, gaa goovandah hiljii naanaii. 32 Jyaa nihłagaanyąą, “Nijin dzaa gwats'ą' tr'eedaa dąį', Dęhtły'aa Choh kat geediinaagwaandak gwiizhit łyaa shoo diizhit dha'aii k'it t'oonchy'aa.”
33 It'ee zhat nineegehjin ts'ą' Jerusalem gwits'eegahoo'oo, izhit t'ee gah vitsyaa 11 nąįį chan ts'ą' ch'izhii nąįį łigiiljil ts'ą' 34 jyaa ginyąą, “Diik'eegwaadhat neegwiindaii t'oonchy'aa. Simon Peter ts'ą' vigwiilkįį!”
35 Ąįįts'ą' t'ee ąįį dinjii neekwaii nąįį gee'al gwiizhit goots'ą' deegwiizhik chan ts'ą' Diik'eegwaadhat łųhchy'aa nihtr'aahnaii jyąhts'ą' juu nilii giiky'aanjik geegoovaagogwaandak.
Jesus Ditsyaa Nąįį ts'ą' Vigwiilkįį
Matthew 28.16-20; Mark 16.14-18; John 20.19-23; Acts 1.6-8
36 Ąįį dinjii neekwaii nąįį jii kwaii geegoovaagwaandak gwiizhit khanhee Diik'eegwaadhat gootee nadhat naanaii ts'ą' jyaa goovahnyąą, “Tsinehdan nakhwaa oolį'!”
37 Łyaa gihilghaa ts'ą' gąąnjat, ch'anky'aa t'inchy'aa giiyuunyąą. 38 Gaa jyaa goovahnyąą, “Jaghaii noojat ts'ą' jidii datthak geenjit gwik'iinjuhkhit kwaa? 39 Shakwai', shanli' haa nǫh'in ąįįtł'ęę shįį t'ihchy'aa shaakhwahandaii. Tth'an, shatthąį' haa shakat noonjii ji' t'ee gwahǫǫh'yaa, duuyeh ch'anky'aa jyaa t'inchy'aa.”
40 Jyaa nyąą ts'ą' danli', dakwai' haa goots'ą' agwaahch'in. 41 Googaa tth'aii gwik'iinjigiighit kwaa, gaa łi'didlii giiyaandaii haa goozhit shoh dha'aii, ąįįts'ą' Jesus goovahkat, “Dzaa nik'ee tr'ihee'aa khwa'įį?” 42 Łuk dhichy'aa giiyantł'ahtsit, 43 ts'ą' goovandah iin'al.
44 Ąįįtł'ęę jyaa goovahnyąą, “Tth'aii nakhwaa dhiidii dąį' jii kwaii t'ee geenakhwaagwahaldak, Moses vidęhtły'aa, Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii goodęhtły'aa chan ts'ą' Psalms gwakat deesharaiinyą' datthak gwik'it gweheelyaa.”
45 Dęhtły'aa Choh kat gwigweheetth'ak eenjit t'aih goots'an iłtsąįį, 46 tł'ęę jyaa goovahnyąą, “Jii t'ee gwadanakhwatł'oo: Christ khaiinjich'iheedhat, ąįįtł'ęę drin tik gweheedhaa ts'ą' neegweheendaii. 47 Dęhtły'aa Choh kat vitsyaa nąįį giiginjik eech'oohąąhchyaa gwinyąą. Nakhwatr'agwaanduu akhagoiinyąą tł'ęę Vit'eegwijyąhchy'aa neenjit oo'an gweheelyaa. Jerusalem gwizhit tr'ookit jii gwandak gwintł'eegihee'aa ąįįtł'ęę dohju' hee jii nankat dinjii datthak chan. 48 Jidii gǫǫh'ya' łyaa geegohoondak yuu. 49 Ch'anky'aa Shroodiinyąą nakhwats'an hahtsyaa Shiti' diginjik shats'an iłtsąįį haa. Gaa ąįį t'aih yeendaa gwats'an nakhwats'an heelyaa gwats'ą' Jerusalem nagahoo'yaa gwizhrįh.”
Jesus Zheekat Hee Gwits'ee Hil'e'
Mark 16.19-20; Acts 1.9-11
50 Kwaiik'it gwachoo goovaacheehoozhii ts'ą' Bethany kwaiik'it hee goovaanoozhii. Izhit hee ndak nąąhjik ts'ą' gook'aa ginkhe' goovaagweheezyaa geenjit. 51 Gook'aa ginkhii gwiizhit, zheekat gwats'ą' goołeedahoodhat. 52 Giits'ą' khadigiinjii. Ąįįtł'ęę Jerusalem gwats'ą' shoh goozhit dha'aii ts'ą' geedaa. 53 Izhit hee niighyuk Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit Vit'eegwijyąhchy'aa deegihiił'ee, agahnyąą.