7
Jesus, Roman Niveet'ah'in Kheihkwaii Vitsyaa Ineegwahdaii
Matthew 8.5-13
Nijin Jesus deeheenjyaa goo'aii datthak gwik'it t'iinyą' ąįįtł'ęę kwaiik'it Capernaum kwaiik'it gwats'ą' haazhii. 2-3 Izhit kwaiik'it gwizhit Roman niveet'ah'in kheihkwaii, nijin Jesus eegwiitth'ak dąį', Israel kįh dilk'ii nąįį yits'ą' hił'e', ts'ą' Roman niveet'ah'in kheihkwaii vitsyaa łyaa gwint'aii iłts'ik ts'ą' vats'ą' hinkhaii ts'ą' veenjit gwinzii neegwąhtsii giihaanjyaa eenjit. 4-5 Jesus ts'ą' gahaajil ts'ą' giits'ą' tr'igwidii haa giiyųąhkat, “Ąįį łyaa Israel Gwich'in nąįį datthak eet'iindhan ts'ą' tr'igiinkhii zheh gaa diineenjit gwiłtsąįį t'iinchy'aa. Izhit kwaii geh'an vats'ą' tr'ihiindal geenjit nat'aahchy'aa t'iinchy'aa.”
Ąįįts'ą' Jesus goovaahaazhii. Roman niveet'ah'in vizheh gwats'ą' nahgwan geedaa gwizhik Roman niveet'ah'in vijyaa nąįį yits'ą' chiinjil ts'ą' t'iiyahnyąą. “Shalak, gwahkwaa zhyaa nihdeiinkhaii. 7-8 Tr'ihkhit nahoł'ee ts'ąįį shizheh nihdeehinhaa gaa gitr'ih'ee ąįįts'ą' shįį chan nats'ą' hihshyaa eenjit dinjii nizįį ihłii kwaa. Dinjii shats'ą' k'eegwaadhat gwanlii ts'ą' shįį chan dinjii vats'ą' k'eegwaldhat nąįį gwanlii t'oonchy'aa. Jii niveet'ah'in dinjii ch'ihłak jyaa vakhaihjyaa, ‘T'ohłii neehindii!’ ts'ą' t'ohłii neeheedyaa. Ch'izhii niveet'ah'in dinjii chan jyaa vakhaihjyaa, ‘Aanaii!’, ąįįts'ą' shats'ą' heekhaa. Zhit juu khit shitsyaa sheetr'agwąh'in chan jyaa vakhaihjyaa, jyaa deeni'in ąįįts'ą' jyaa deeni'in vaihnyąą gwik'it t'ihee'yaa.’ ”
Jesus łyaa geegoolii kwaa nijin gwiitth'ak dąį'. Juu vatąįį adaa nąįį ts'ą' neediil'ee ts'ą' t'agoovahnyąą, “Łi' haa ch'ihłok gaa jyaa deegwahtł'oo shik'injiriighit gaashandaii kwaa, Israel gwich'in nąįį gaa reh.”
10 Roman niveet'ah'in vijyaa nąįį oo'an neegahoojil dąį' ąįį Roman niveet'ah'in vitsyaa veenjit gwinzii neegahoodlit.
Jesus, Tr'injaa Vigii Tsyaa Ineegwahdaii
11 Ąįįtł'ęę niighit kwaa Jesus oodak kwaiik'it Nain gwats'ą' haazhii, dinjii lęįį nąįį chan ts'ą' Vitsyaa nąįį haa chan giiyaahaajil. 12 It'ee łąą kwaiik'it nihdeegihijyaa gwiizhit tsyaa niindhat ąįį giheetsii eenjit chagahahchįį. Ąįį tr'injaa vakai' chan gwehkįį niindhat ts'ą' chan jii tsyaa niindhat chan it'ee zhrįh vigii nilii. 13 Nijin K'eegwaadhat Jesus yąąh'in dąį' łyaa gwantł'oo neeshraahchy'aa yuunyąą ts'ą' t'iiyahnyąą, “Intree kwaa!” 14 Ąįįts'ą' yits'ą' haazhii ts'ą' yidachantyąą kat naanjik, ąįį juu yidachantyąą gee'aa nąįį khaihłan nigiilzhii nagaanaii. Jesus t'iiyahnyąą, “Shalak, ndak dhindii!” 15 Ąįį tsyaa niindhat khakee'ąįį ts'ą' khaginkhee. Jesus yahan intł'ineeyahchįį.
16 Juu nąįį datthak gihilghaa ąįįts'ą' K'eegwaadhat hil'ee agahnyąą. “Jii dinjii łi'haa hil'ee ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii t'inchy'aa! Diik'eegwaadhat dinjii nąįį neehahshii eenjit diits'ą' haazhii.”
17 Jii Jesus deezhik Judea nahkat nihky'aa nankat datthak vagwandak goodlit.
John Chųų gwats'an Ąhtsii Nilii ąįį Vats'an Tr'ihił'e' Nąįį.
Matthew 11.2-19
18 John vitsyaa nąįį Jesus dee'in datthak eenjit giiyaagwaandak ąįįtł'ęę gootee neekwaii nąįį aanaii ahnyąą. 19 Ąįį nąįį Diik'eegwaadhat Jesus ts'ą' goovihił'e' jii giiyuuhaahkat eenjit, “Nan lee John k'eehindik nahnyąą chy'aa lee t'inchy'aa? Akwat ch'izhii dinjii lee t'arahnyąą?”
20 Nijin Jesus ts'ą' tr'igin'oo dąį' jii giiyųąhkat, “John chųų gwats'an ąhtsii nilii nats'ą' diihił'e', naroohaahkat eenjit ‘Nan lee k'eehindik nahnyąą chy'aa lee t'inchy'aa? Akwat ch'izhii dinjii geerooheelyaa lee t'agwarahnyąą?’ ”
21 Izhit zhat gwiizhit Jesus, dinjii ts'ik daazhyaa haa iłts'ik nąįį, ąįįts'ą' juu vizhit ch'anky'aa iizųų nąįį datthak shrinilii. Zhit juu vandee kwaa nąįį chan haa gweech'in neegwąhtsii. 22 Jesus, John vitsyaa nąįį t'ahnyąą “Oo'an neegahoo'oo ts'ą' jii jidii gǫǫh'ya' ts'ą' jidii dohtth'ak geegǫǫndak. Juu vandee kwaa nąįį chan gwah'in niłtsąįį. Juu neehidik kwaa nąįį chan juk neehiidal. Juu vatthąį' ahjat (leprosy) haa iłts'ik nąįį chan gookat ch'akwaa. Juu vidzii gwakwaa nąįį chan juk ch'iitth'ak. Juu niindhat nąįį chan neegogwandaii. Ąįįts'ą' Gwandak Nizįį chan neeshraahchy'aa nąįį ts'ą' geerǫąąhtan 23 Juu łyaa shik'injiighit duuyeh shihłeehidii nąįį haa shrigweheechy'aa!”
24 John vitsyaa nąįį neegahoo'oo ąįįtł'ęę Jesus dinjii lęįį nąįį ts'ą' nadhat ts'ą' John eegoovaagwaandak, “Nijin oo'ok nangwinjir John vats'ą' noojil dąį', jidii hǫǫh'yaa gwich'in nohthan? Tł'oo ts'ik tsal ahtr'aii yichik hǫǫh'yaa nohthan? 25 Jidii hǫǫh'yaa eenjit t'akhwa'in? Dinjii gwach'aa zų' naazhii hąąh'yaa eenjit lee? Łyaa juu jyąhts'ą' nagwaazhii nąįį t'ee zhee gwachoo gwihil'ee gwizhit gwizhrįh gooraah'in t'oonchy'aa. 26 Shaagwandak, jidii hąąh'yaa eenjit t'ini'in? Dinjii Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii hąąh'yaa eenjit lee? Aahą', nakhwaagwahaldak, ąįį k'it t'inchy'aa dinjii andaa veegoo'aii nǫh'ya' t'oonchy'aa. 27 Ąįį John t'ee Dęhtły'aa Choh zhit jyąhts'ą' veerigiinkhe', ‘Sheenjit tr'ihił'e' nilii, Vit'eegwijyąhchy'aa nyąą, nakhwadeets'ii nahałchyaa, nakhweenjit shrigweheelyaa eenjit.’ 28 Nakhwaagwahaldak,” Jesus nyąą, “Dinjii gwandaii ch'ihłak gaa yandaa ts'ą' veegoo'aii kwaa, gaa juu K'eegwaadhat Veegwinii'ee gwizhit jyaa dagwahtł'oo veegoo'aii kwaa nąįį giiyandaa ts'ą' gooveegoo'aii.”
29 Zhit dinjii datthak ąįįts'ą' dinjii tax eenjit laraa oonjii nilii nąįį giiyiitth'ak, geedan it'ee Vit'eegwijyąhchy'aa k'eegwigwiłthat geh'an John goots'an chųų iłtsąįį. 30 Gaa zhit Pharisee nąįį chan ts'ą' Law eech'ǫąąhtan nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa doo'ya' goovoonyąą ąįį gwits'į' t'iginchy'aa ts'ą' John goots'an chųų ąhtsii gitr'igii'ee.
31 “Juk gweendaa gwidinjii nąįį nats'ąą gook'it teech'igihihkhyaa? Jidii k'it t'inchy'aa dinjii ginlii? 32 Zhit gwa'an gwadal tr'ookwat dehk'it goo'aii gwa'an tr'iinin dilk'ii k'it t'iginchy'aa. Oo'an nihts'ą' gazhral ts'ą' jyaa nihłagaanyąą, ‘Nihłeegwarahchįį gwich'ilik nakhweenjit ach'araahłii gaa ch'oodzaa kwaa. Dinjii anarahjii gwich'ilik nakhweenjit ach'araahłii gaa ohtree kwaa.’ 33 Nijin John chųų gwats'an ąhtsii nilii ąįį k'idik dąį' adach'agaa'aa kwaa ts'ą' jak chų' chan dinįį kwaa gwiizhit jyaa davohnyąą, ‘Zhit vizhit ch'anky'aa iizųų dhidii!’ 34 Gwidinji' k'idik ts'ą' ch'in'al ts'ą' ch'eenį' ąįįtł'ęę jyaa vaiinyą', ‘Jii dinjii nǫh'in! Gwintł'oo chan ch'a'aa ts'ą' chan gwintł'oo chan ch'iinįį. Dinjii tax eenjit laraa oonjii nąįį chan ts'ą' tr'aanduu nąįį jyaa nilii.’ 35 Gaa juu gwizhit gwandaii ts'ą' gwik'it t'igii'in nąįį t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa vigwizhi' łi'didlii gahtsik.”
Jesus, ąįį Pharisee Dinjii Simon Oaazhii Vizheh Noozhii.
36 Pharisee dinjii ch'ihłak ąįį Jesus yaaneech'ihee'aa eenjit aanaii ahnyąą. Jesus ąįį yizheh gwats'ą' haazhii ts'ą' ch'ihee'aa eenjit gat'ąąnchįį. 37 Tr'injaa ch'ihłak vatr'agwaanduu gwanlii ąįį Jesus t'ee Pharisee vizheh neech'a'aa gwinyąą gwiitth'ak ąįįts'ą' zhat gwats'ą' haazhii, Alabaster tyah zhit gwanzhįh chų' gwinzii vagwaatsan chan neeha'ak. 38 Jesus gat'ąąnchįį gwiizhit yakwai' ant'ii niinzhii ts'ą' itree. Vitree chų' Jesus vakwai' kat daa'il ąįįts'ą' dikiighai' haa yach'ahjii ts'ą' yakwai' naats'ų' ąįįtł'ęę ąįį gwanzhįh chų' yakat t'inlik. 39 Nijin ąįį Pharisee gwąąh'in dąį', adats'ą' niinjich'adhat, “Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii, gaa jii tr'injaa iizųų nilii yaandaii kwaa.”
40 Jesus khaginkhee ts'ą' t'iiyahnyąą, “Simon, jii naagwahaaldak.”
“Aahą', shigeech'ǫąąhtan shaagwandak.”
41 “Jii gwandak eenaagwahaldak, Dinjii neekwaii nąįį laraa geedantł'oo nilii ąįį laraa gooveedaantł'oo. Ch'ihłak $500 denarius eedąąntł'oo. Ąįįts'ą' ch'ihłak chan $50 denarius. 42 Nihłaa ts'ą' laraa gii'įį kwaa geh'an khyų' giineegookwat, ąįįts'ą' ąįį laraa gooveedaantł'oo shineegohkwat gwat'oohchy'aa kwaa goovahnyąą. Juu shrit ch'andaa ąįį dinjii laraa gooveedaantł'oo eet'igehęęnghyaa li'?”
43 Akhai' Simon t'inyąą, “Duulee ąįį juu ch'andaa gwats'ą' gaandaii reh.”
“Łyaa t'iinyąą!” Jesus yahnyąą. 44 Ąįįtł'ęę ąįį tr'injaa ts'ą' neediil'ee ts'ą' Simon t'ahnyąą. “Jii tr'injaa nah'in? Nizheh nihdeiinzhii dąį' shakwai' eenjit chųų shintł'eiinkaii kwaa gaa jii tr'injaa ąįį ditree chų' haa shakwai' k'eech'ąhtryaa ts'ą' dikiighai' haa yach'ąhjik. 45 Łyaa ch'eeshroonchy'aa haa nihdeeshąąhchįį kwaa gaa jii tr'injaa ąįį nihdeiinzhii dąį' gwats'an shakwai' naats'ų'. 46 Shiki' eenjit olive ghwai' shintł'in'ąįį kwaa gaa jii tr'injaa ąįį gwanzhįh chų' gwinzii vagwaatsan shakwai' kat t'inlik. 47 Naagwahaaldak, vatr'agwaanduu oo'an gweheedaa, ąįį geh'an łyaa gwantł'oo sheet'iindhan. Juu vatr'agwaanduu gwanlii veenjit oo'an gwirihilii dąį' gwandaa ch'eet'igwiniindhan di'įį.”
48 Ąįįtł'ęę Jesus tr'injaa t'ahnyąą, “Natr'agwaanduu neenjit oo'an gahoilii.”
49 Ąįį juu dinjii zhat ch'a'aa nąįį adats'ą' niinjich'agadhat, “Dinjii atr'agwaanduu gaa oo'an gwihilii! Jii juu dinjii t'inchy'aa?”
50 Gaa Jesus ąįį tr'injaa t'ahnyąą, “Nigwik'iinjigwiighit eh'an neehįįnzhii, tsinehdan naa oolį'.”