Tärä Tikani Nitre Hebreokrä
Hebreos
Tärä ne tikani nitre israelita tödekaka Jesubti die mikakäre. Nitre israelita abko kädianta hebreo amne arabe kädianta judio arato. Niaratre abko juta kwatibe, akwa kädianta ketamä. Nirekwe tärä Hebreos ne tikani gare ñakare metre. Pablo käkwe tikani abko ni ruäre tä nütüre. Ni mda abko tä Bernabé niere amne ni mda abko tä Apolos niere, akwa nirekwe tikani abko gare ñakare metre nie. Nitre romanobo ngämi juta Jerusalén juen ngwarbe kä 70, ye känenkri tärä ne namanina tikani nütüta.
Nitre israelita tödekaka Jesubti, kräke tärä ne tikani niaratre die mikakäre nünenkä dite Jesukristobtä, ñobtä ñan angwane niaratre nämane ja tare nike tödekabtä Jesubti amne ni ruäre tö namani trö kwitai Jesukristoye Kukwe Biani Ngöbökwe Moiséye mikakäreta täte. Jesukristo di ñakare era metre niaratre die mikakäre, aisete trö kwitadre ie abko ni ni ngökaka nämane dirire ietre. Ye mden kisete, ni tärä ne tikaka käkwe Jesukristo bä mikani krörö ietre: Jesukristo köböire abko Ngöböta ja mike gare bäri metre ta. Kira Ngöbökwe blitabare ja kukwei niekä niekä köböire, angele köböire amne Moisés köböire, akwa mrä blitabare bäri metre kwe ja Odei itibe Jesukristo köböire.
Mdakäre abko, Ngöbökwe kukwe ükadite btin nitre israelitabe abko Ngöbökwe niebare kira, kukwe btin ye abko namani bare Jesukristo köböire abko tärä ne tä mike gare. Erere arato, juta Jerusalén yete nitre blitaka Ngöböbe ni mda mda diäre nämane jändrän kämike köbö kwatirekwatire nitre israelita ngite ye diankakäre mento btä, akwa nuenbare kwetre köbö kwatirekwatire ñobtä ñan angwane jändrän ngwarbe di ñakare ni ngite diantarikrä mento nibtä. Akwa Jesukristo abko krütani batibe ni ngite diankakäre mento nibtä, ye abko namani ütiäte kärekäre Ngöbö ngwärekri, aisete Jesukristo abko bäri kuin amne bäri ütiäte, aisete niara aibebti nikwe tödekadre amne niara aibe jiebti ni rikadre. Mtare niarata Ngöbö ngwärekri kä käinbti blite Ngöböbe nikrä.
Jesukristo abko bäri ütiäte, aisete nitre israelita tödekaka bti käkwe ñan trö kwitadre ie. Jesukristo köböire Ngöbökwe ji tikani btin ni kräke nebe Ngöbö känti kä käinbti, aisete ni rabadre juto biare ja tare nike tödekabtä Jesubti abko tärä ne tä mike gare nie. Nikwe Jesukristo rükandrete ne angwane, Ngöbökwe ni mikadre ja ngie nuen, Ngöbökwe nitre israelita nünanka kira mikani ja ngie nuen ye kwrere.
1
Ngöbökwe blitabare ja Odei Jesu köböire
Ti mräkätre, nitre Ngöbö kukwei niekä,* köböire Ngöbökwe blitabare bäre bäre bätäkä ngwarbe ni mräkä kirakira ben. Akwa kä mrä ne ngwane abko Ngöbökwe blitabarera ünän täte nibe niara Odei jen kwe Jesukristo ye köböire. Ngöbökwe ja Odei mikani jändrän jökrä bkänkä amne niara köböire Ngöbökwe kä käinta amne kä temen dätebare. Ngöbö Odei ye abko tä Ngöbö töi kuin bä nuäre mike gare nie. Erere arato, Ngöbö Odei abko ja kwrere Ngöböbe amne Ngöbö abko ño, ye abko tä bä mike metre ta nie. Mdakäre abko, Ngöbö Odei ye arabe tä jändrän jökrä ketete kuin ketetibe ja kukwei di kri köböire. Erere arato, kukwe kämekäme nibtä ye dianinkä jökrä mento nibtä kwe, käkwe ni bätäninte amne ni mikani merebe jökrä kwe, bti nikaninta kä käinbti, känti Ngöbökwe mikani bäri ütiäte kri, ye bä mikakrä mikani täkänintbe kwe ja küde ruenkri.
Jesu abko bäri ütiäte angeletre ngwä
Amne Ngöbökwe mikani bäri ütiäte kri angeletre ngwä. Niara kädekani ño Ngöbökwe, ye abko namani bäri ütiäte angeletre jökrä bti ta abko namani bare kore.
Angele ñakare jire iti abko ie Ngöbökwe niebare krörö:
Ma abko ti Odei tikwe, ye abko tita mike gare ni jökräye mtare, Salmos 2.7
niebare Ngöbökwe niara Odei Jesuye.
Erere arato, angele ñakare jire iti, ie Ngöbökwe niebare krörö:
Ti rabadre niara Rün jen kwe amne, niara rabadi ti Odei jen tikwe, 2 Samuel 7.14; 1 Crónicas 17.13
abko Ngöbökwe niebare ñakare jire chi kore angelebtä. Akwa tärä mda Ngöbö Kukweibtä, Ngöbökwe ja Odei mubai mikani gare ni jökräye angwane, niebare kwe:
Angele Ngöbökwe jire jökrä käkwe niara mika ütiäte jae, Deuteronomio 32.43
niebare Ngöbökwe. Amne angelebtä abko Ngöböta niere krörö ja Kukweibtä:
Tita angele tikwe mike näin jötrö müre kwrere amne niaratre tä sribi nuene ñukwä jutra kwrere tikrä, Salmos 104.4
nieta Ngöbökwe. Akwa Ngöbö Odei Jesu abkobtä nieta krörö Ngöbö Kukweibtä:
Ngöbö, mata gobrane, ye rabadi kärekäre amne, mata gobrane kuin era metre ni jökräbtä.
Mata jändrän jökrä kuin tarere amne, jändrän jökrä kämekäme, yebtä ma mätä.
Ye mdenbtä abko Ngöbö makwe käkwe ma dianinkä jenena jakrä amne, kä nuäre mikani täte jökrä mabtä abko köböire ma mikani bäri ütiäte kri ma kukwe muko mda mda ngwä, Salmos 45.6-7
abko Ngöbökwe niebare niara Odei Jesubtä. 10 Erere arato, Ngöböta niere krörö btä:
Ti Dänkien, kena dekä makwe kä temen ne dätebare amne, ja kise jenbti makwe kä käinta dätebare.
11 Angwane kä ye abko näin jökrä ta, akwa ma abko tädi kärekäre.
Dän tä kite ngututure tä niken ngwarbe jökrä, ye kwrere kä temen, kä käinta näin ngwarbe jökrä.
12 Amne dän mriakata, ye kwrere makwe kä temen amne kä käinta mriadikä jökrä.
Amne nita dän mdara jire kite jabtä, ye kwrere makwe kä kwitadi jökrä.
Akwa ma abko tädi ja kwrere kärekäre amne ma ñan krütadi jire chi, Salmos 102.25-27
abko Ngöböta niere ja Kukweibtä niara Odei Jesubtä. 13 Erere arato, Ngöbökwe niebare krörö niara Odeiye:
Kä bäri ütiäte kri ti küde ruenkri, ne känti jakwe täke nete.
Ye känti ma raba abti tikwe ma rüe mikadi jökrä ma ngoto täni, Salmos 110.1
niebare Ngöbökwe ja Odei Jesuye. Ye kwrere abko angele ñakare jire iti, ie Ngöbökwe kukwe niebare kore, 14 ñobtä ñan angwane angele jökrä abko üai sribikä Ngöbökrä amne, nire nire rabadre dianintari abko Ngöböta angele juen die mike.
* 1:1 nitre Ngöbö kukwei niekä btä blitata nete abko ni jökrä Ngöbö kukwei niekä, köböire Ngöbökwe blitabare Jesukristo känenkri. Ruäre abko Moisés, Jeremías, Isaías, Oseas, Malaquías amne Juan Bautista.