11
A LOHE iho la na lunaolelo, a me na hoahanau e noho ana ma Iudea, i ka loaa ana o ka olelo a ke Akua i ko na aina e;
A pii aku la a Petero i Ierusalema, o ka poe ma ke okipoepoe ana, koopaapaa mai la lakou ia ia,
I mai la, ua hele ka oe i ka poe okipoepoe ole ia, a ua ai pu oe me lakou.
Hoomaka iho la o Petero, ma ke kumu, a hoakaka mai la ia lakou, i mai la,
I kuu pule ana ma ke kulanakauhale ma lope, hihioia iho la wau, ike aku la au ma ke akaku, i ka iho ana mai o kekahi puolo, ua like me ke kuina nui i huiia na kihi eha; i kuuia mai ka lani mai, a kiki mai ia'u.
Haka pono aku la wau ia mea, noonoo iho la, a ike aku la i na holoholona wawae eha o ka honua, a me na mea hihiu, a me na mea kolo, a me na manu o ka lewa.
A lohe aku la au i ka leo i ka i ana mai ia'u, E Petero; e ala, e pepehi, a ai.
I aku la au, E ka Haku, aole loa pela; no ka mea aole i komo iloko o ko'u waha kekahi mea pouo ole, a i haumia.
I mai ua leo la ia'u, o ka lua ia, mai ka lani mai, O ka mea i huikalaia e ke Akua, mai kapa aku oe, he pono ole.
10 Ekolu haua ana mai pela; a huki hou ia'ku la na mea a pau iluna i ka lani.
11 Aia hoi, hiki koke mai la na kanaka ekolu, ma ka hale a'u i noho ai, ua hoounaia mai ia'u, mai Kaisareia mai.
12 I mai la ka Uhane ia'u, e hele pu me lakou, me ke kanalua ole. Hele pu aku la keia mau hoahanau eono me au, a komo aku la makou iloko o ka hale o ua kanaka la:
13 Hai mai la oia ia makou i kona ike ana i ka auela, maloko o kona hale, ku mai la ia, i mai ia ia, E hoouna aku oe i kanaka i Iope, e kii ia Simona i kapaia o Petero:
14 Nana no e hai mai ia oe na olelo, na mea e ola'i oe, a me kou poe ohua a pau.
15 A i ko'u hoomaka ana e olelo aku, haule mai ka Uhane Hemolele iluna iho o lakou, e like me kakou i kinohou.
16 Hoomanao iho la au i ka olelo a ka Haku, ana i olelo mai ai, Bapetizo no o Ioane me ka wai; aka, e bapetizoia auanei oukou i ka Uhane Hemolele.
17 A ina haawi mai ke Akua i ka makana na lakou, e like me kakou, ka poe i manaoio aku i ka Haku ia Iesu Kristo, he mea aha la wau e hiki ai ia'u ke hoole aku i ke Akua?
18 A lohe lakou i keia mau mea, pilipu iho la lakou, a hoonani aku la i ke Akua, i ae la, Oiaio no, ua haawi mai no ke Akua i ko na aina e kekahi i ka mihi e ola'i.
 
19 Nolaila, o ka poe i hoopuehuia i ka hoomaau ana i puka mai no Setepano, helo no lakou a hiki i Poinike, a i Kupero, a i Anetioka, e hai aku ana i ka olelo i na Iudaio wale no.
20 Kekahi poe o lakou, he mau kanaka no Kupero a no Kurenaio kekahi, a hiki lakou i Anetioka, ao mai la lakou i ko Helene, e hai mai ana i ka euanelio o ka Haku o Iesu.
21 O ka lima pu o ka Haku kekahi me lakou; nui loa iho la ka poe i manaoio aku, a huli i ka Haku.
 
22 Kaulana aku la ia mea a hiki i na pepeiao o ka ekalesia ma Ierusalema; hoouna ae la lakou ia Barenaba e hele i Anetioka.
23 A hiki ae la ia, a ike ae la i ka hoomaikaiia e ke Akua, olioli iho la ia, a hooikaika mai la oia ia lakou a pau, e hoopili lakou i ka Haku me ka manao ikaika o ka naau.
24 No ka mea, he kanaka maikai ia, ua piha hoi i ka Uhane Hemolele, a me ka manaoio; a nui loa ae la ka poe i huiia ma ka Haku.
25 Alaila hele aku la o Barenaba i Tareso, e imi ia Saulo:
26 A loaa iho la, alakai mai la ia ia i Anetioka. A puui no ko laua makahiki malaila, e hoakoakoa ana me ka ekalesia, a ao mai la i kanaka, he nui loa. Ma Anetioka i kapa mua ia mai ai na haumana, o na Kristiano.
 
27 Ia mau La hele mai la kekahi mau kaula, mai Ierusalema mai a Anetioka.
28 Ku mai la kekahi o lakou, o Agabo kona inoa, hoike mai la, ma ka Uhane, he wi nui e hiki mai ana ma na aina a pau; a hiki io mai no i ke au ia Kelaudio Kaisara.
29 Alaila paa ka manao o na haumana, o kela mea keia mea e like me kona pono, e hoouka aku i ka manawalea na ka poe hoahanau i noho ma Iudea.
30 A hana io no hoi lakou ia mea, a hoouka aku la na ka poe lunakahiko, ma ka lima o Barenaba laua o Saulo.