14
A LA ma Ikonio, komo ae la laua iloko o ka halehalawai o na Iudaio, a no ka laua olelo ana, nui loa na Iudaio a me na Helene i manaoio aku.
Aka, o ka poe Iudaio i hoomaloka, hookonokono lakou, a hoonaukiuki i na uhane o ko na aina e i na hoahanau.
Loihi loa no nae ko laua hoomau ana e olelo wiwo ole aku no ka Haku, nana no i hoike mai i ka oiaio o ka olelo o kona lokomaikai, a haawi mai la no hoi ia i na hoailona a me na mea kupanaba a ko laua lima i hana'i.
Mokuahana ae la ka ahakanaka o ke kulanakauhale; me na Iudaio kekahi, me na lunaolelo kekahi.
A i ka wa i hoao ai ko na aina e, a me ka poe Iudaio, me ko lakou alii, e hana ino aku ia laua, a e hailuku aku;
Ike e no laua, a mahuka aku la i na kulanakauhale o Lukaonia ia Lusetera a me Derebe, a me ka aina i puni mai.
A malaila laua i hai mai ai i ka euanelio.
 
E noho ana kekahi kanaka ma Lusetera, ua nawaliwali na wawae, ua oopa ia mai ka opu mai o kona makuwahine, aole loa ia i hele:
Lohe aku la oia ia Paulo e olelo ana, a haka pono mai la oia ia ia, a ike iho la, he manaoio kona e hoolaia'i,
10 I mai la ia me ka leo nui, E ku pololei ae iluua ma kou mau wawae. Lelele ae la ia a hele aku la.
11 Ike aku la ka ahakanaka i ka mea a Paulo i hana'i, hookiekie aku la lakou i ko lakou leo, i aku la, ma ka olelo Lukaonio, Ua iho mai na akua io kakou nei, ma ke ano o kanaka.
12 Kapa aku la lakou ia Barenaba o Dia; a me Paulo hoi, o Hereme, no ka mea, ia ia no ka olelo.
13 Na ke kahuna o Dia, o ka mea ma ke alo o ua kulanakauhale la, nana no i lawe mai i na bipikane, a me na lei, ma na puka pa, manao iho la e kaumaha aku me ka ahakanaka.
14 A lohe na lunaolelo, o Barenaba laua roe Paulo, haehae laua i ko laua aahu, a holo aku la iwaena o ka ahakanaka, e hea aku ana,
15 I aku la, E na kanaka, no ke aha la oukou e hana mai ai i keia mau mea? he mau kanaka no maua, o ko kakou ano hookahi ano no; a ke hai aku nei no hoi maua ia oukou i ka olelo maikai, i huli ai oukou mai keia mau mea lapuwale aku a i ke Akua ola, ka mea nana i hana ka lani, a me ka honua, a me ke kai, a me na mea a pau iloko o lakou:
16 I na hanauna mamua, waiho wale aku no ia i ko na aina a pau, e hele ai ma ko lakou aoao iho.
17 Aka hoi, aole ia i waiho wale ia ia iho, me ka hoike ole ia mai; hana maikai mai no ia, a haawi mai no ia i ka ua, mai ka lani mai, a me na kau ai e hoopiha mai ana i ka naau i ka ai, a me ka olioli.
18 I ka laua olelo ana i keia mau mea, mai hiki ole no ia laua ke hoopaa mai i ka ahakanaka, i ole lakou e kaumaha aku na laua.
 
19 Hele mai la kekahi poe Iudaio mai Anetioka mai, a mai Ikonio mai, hookonokono ae la i ka ahakanaka, a hailuku no ia Paulo, a kano aku la ia ia mawaho o ke kulanakauhale, manao iho la lakou, ua make loa ia.
20 Aka, i ke ku poai ana mai o na haumana ma o na la, ala mai la ia, a hele mai la iloko o ke kulanakauhale. A ia la ae, hele pu aku la ia me Barenaba i Derebe.
21 Hai mai la laua i ka olelo maikai i ko ia kulanakauhale, a hoohaumana mai la i kekahi poe, alaila hoi aku la i Lusetera, a me Ikonio, a me Anetioka,
22 E hookupaa ana i na Uhane o na haumana e hooikaika ana ia lakou e kupaa ma ka manaoio, no ka mea, me ka popilikia he nui loa, e komo ana kakou iloko o ke aupuni o ke Akua.
23 A e koho ana no lakou i na lunakahiko, ma kela ekalesia, keia ekalesia, pule aku la a me ka hookeai, a haawi aku la ia lakou i ka Haku, i ka mea a lakou i manaoio aku ai.
24 Kaahele ae la laua ia Pisidia, a hiki ae la i Pamepulia.
25 Hai mai la laua i ka olelo ma Perege, a iho ae la i Atalia.
26 Mailaila ko laua holo ana aka i Anetioka i kahi o laua i haawiia'ku ai i ka lokomaikai o ke Akua, no ka hana a laua i hoopau ai.
27 A hiki ana ae ilaila, hoakoakoa mai la laua i ka ekalesia, a hai mai la i na mea a ke Akua i hana mai ai me laua, a me kona wehe ana i ka puka o ka manaoio no ko na aina e.
28 Noho liuliu laua malaila me na haumana.