18
A MAHOPE iho o keia mau mea, haalele iho la o Paulo ia Atenai, a hele ae la i Korineto.
A loaa ia ia kekahi Iudaio, o Akula kona inoa, i hanauia ma Poneto, ia wa mua iho kona hiki ana mai, mai Italia mai, me kana wahine, o Perisekila, (no ka mea, ua kauoha aku la o Kelaudio i ka poe Iudaio a pau e haalele ia Roma,) a hele mai la ia io laua la.
A no ka like o kana oihana, noho ia me laua, a hana iho la; no ka mea, he poe humuhumu halelole lakou.
Kamailio ae la ia maloko o ka halehalawai, i na la Sabati a pau, e hoohuli i na Iudaio a me na Helene.
 
A hiki mai la o Sila laua me Timoteo, mai Makedonia mai, alaila ikaika loa o Paulo ma ka olelo, a hoike aku la i na Iudaio ia Iesu, oia no ka Mesia.
Kuee aku la lakou, olelo hoino mai la, alaila lulu iho la ia i kona kihei, i mai la ia lakou, Aia maluna o ko oukou poo iho ko oukou koko; ua maemae au; ma keia hope aku e hele au i ko na aina e.
 
Hele aku la ia mai ia wahi aku, a kipa aku la i ka hale o kekahi kanaka, o Iouseto kona inoa, ua malama i ke Akua; ua pili no hoi kona hale ma ka halehalawai.
A o Kerisepo ka luna o ka halehalawai, manaoio aku la ia i ka Haku me ko kona hale a pau. A lohe ko Korineto he nui loa, a manaoio aku la, a bapetisoia iho la.
Olelo mai la ka Haku ia Paulo ma ka hihio i ka po, Mai makau oe, aka, e olelo aku, mai hoomumule:
10 No ka mea, owau pu kekahi me oe, aole hoi e lele kekahi ia oe e hana ino aku ia oe; no ka mea, ua nui o'u poe kanaka maloko o keia kulanakauhale.
11 Noho iho la ia malaila, hookahi makahiki a me na malama keu eono, e ao ana ia lakou ma ka olelo a ke Akua.
 
12 A i ka wa e noho ana o Galio i alii kiaaina no Akaia, lele lokahi mai la na Iudaio maluna o Paulo, a alakai aku la ia ia ma ka noho hookolokolo.
13 I aku la, Ke hooikaika aku nei keia i na kanaka e hoomana aku i ke Akua, ma ka mea ku ole i ke kanawai.
14 A ia Paulo e oaka ana i na waha, olelo ae la o Galio i na Iudaio, E na Iudaio, ina he hewa keia, a he mea kolohe, ina he pono ia'u ke hoomanawanui ia oukou:
15 Aka, ina he mea ninau no kahi huaolelo, a me na inoa, a me ke kanawai o oukou, ia oukou no ka nana aku ia mea. Aole loa wau ake e noho i lunakanawai ma kela mau mea.
16 Kipaku aku la oia ia lakou mai ka noho hookolokolo aku.
17 Alaila hopu aku la na Helene a pau ia Sosetene, i ka luna o ka halehalawai, kuikui aku la ia ia imua i ke alo o ka noho hookolokolo. Aole nae i manao o Galio i keia mau mea.
 
18 Noho iho la o Paulo malaila i kekahi mau la, uwe ae la i na hoahanau, holo aku la ia i Suria, o Perisekila laua me Akula kekahi pu me ia. Ua amu e kona poo ma Kenekerea, no ka mea, ua hoohiki ia.
19 A hele mai la ia i Epeso, a malaila ia i haalele ai ia laua; a komo aku la ia iloko o ka halehalawai, a kamailio aku la i ka poe Iudaio.
20 Nonoi aku la lakou ia ia e noho hooliuliu iho me lakou, aole nae ia i ae mai.
21 A uwe aku la ia ia lakou, i aku la, He mea pono ia'u ke malama i keia ahaaina e hiki mai ana, ma Ierusalema; aka, e hoi hou mai no wau io oukou nei ke ae mai ke Akua. Holo aku la ia, mai Epeso aku.
 
22 A pae aku la i Kaisareia, pii aku la ia, a uwe ae la i ka ekalesia, alaila hele ae la ia i Anetioka.
23 A noho malaila, i kekahi wa, a hele aku la, kaahele ae la i na aina a pau o Galatia a me Perugia, e hooikaika ana i na haumana a pau.
 
24 Aia kekahi Iudaio, o Apolo kona inoa, i hanauia ma Alekanedero, he kanaka akamai i ka olelo, a hele ae la i Epeso, ua ikaika ia i na palapala hemolele.
25 Ua aoia mai no ia ma ka aoao o ka Haku; a ikaika ma ka naau, olelo mai la ia, a ao ikaika mai la i na mea o ka Haku, o ka Ioaue bapetizo ana wale no, kana i ike ai.
26 Hoomaka iho la ia e olelo wiwo ole mai maloko o ka halehalawai. A lohe o Akula laua me Perisekila, kii aku la laua ia ia, a hoakaka pono aku la ia ia i ka aoao o ke Akua.
27 Manao iho la ia e hele aku i Akaia, alaila palapala aku la na hoahanau i na haumana, kauoha aku la ia lakou e apo mai ia ia. A hiki aku la ia, kokua nui aku la ia i ka poe manaoio, no ka lokomaikaiia mai.
28 Hoohuli nui mai la ia i na Iudaio imua i ke alo o na kanaka, hoakaka ae la ma na palapala hemolele ia Iesu oia no ka Mesia.