3
PII pu aku la o Petero a me Ioane i ka luakini i ka hora pule, i ka iwa.
A haliia'e la kekahi kanaka, ua oopa mai ka opu mai o kona makuwahine, a waiho no lakou ia ia i kela la i kela la, ma ka puka o ka luakini, i kipaia, He nani, e nonoi aku i ka poe komo, i manawalea.
A ike ae la oia ia Petero, a me Ioane e komo ana iloko o ka luakini, noi aku la ia i manawalea.
Haka pono mai la o Petero, laua o Ioane ia ia, i mai la, E nana mai ia maua.
Nana aku k oia ia laua, me ka manao e loaa ia ia kekahi mea na laua mai.
Alaila i mai la o Petero, Aole a'u kala, aole he gula; aka, o ka mea i loaa mai ia'u, o ka'u ia e haawi aku nau; Ma ka inoa o Iesu Kristo no Nazareta, e ku oe, a e hele.
Lalau ae la oia i kona lima akau, a hooku ae la ia ia; ikaika koke iho la na kapuwai, a me na puupuu wawae ona.
Lele aku la ia, a ku iluna, a hele, a komo pu aku la me lakou iloko o ka luakini, me ka holoholo, a me ka lelele, a me ka hoomaikai aku i ke Akua.
A ike aku la na kanaka a pau ia ia e hele ana, a e hoomaikai aku ana i ke Akua:
10 A i ko lakou ike ana, oia no ka mea i noho ma ka puka nani o ka luakini, no ka manawaleaia mai; pilihua iho k lakou, me ke kahaha o ka naau, i ka mea i hanaia mai ia ia.
 
11 Aka, paa aku la ka oopa i hoolaia ia Petero ma laua o Ioane, a holo mai la na kanaka a pau ma ka lanai i kapaia ko Solomona, me ke kahaha nui o ka naau.
 
12 A ike mai la o Petero, olelo mai la ia i ua poe kanaka la, E na i kanaka o ka Iseraela, no ke aha la i kahaba mai ai ko oukou naau i keia mea? No ke aha la oukou e haka pono mai ai ia maua me he mea la na maua no, i ko maua mana, a me ko maua hemolele iho, i hana aku ai ia ia e hele?
13 O ke Akua o Aberahama, a o Isaaka, a o Iakoba, o ke Akua o ko kakou poe kapuna, ua hoonani mai la ia i kana Keiki ia Iesu, i ka mea a oukou i kumakaia aku ai, a hoole aku ia ia imua i ke alo o Pilato, i ka wa i manao iho ai oia e hookuu ia ia.
14 Ua hoole aku oukou i ka Mea Hoano a me ka Pono, a ua nouoi aku oukou e hookuuia ka mea pepehi kanaka na oukou;
15 Ua pepehi hoi oukou i ke Alii e ola'i, ka mea a ke Akua i hoala mai ai mai ka make mai; he poe ike maka no hoi makou ia mea.
16 Aka, o kona inoa iho, i ka manaoio ana i kona inoa, oia ka mea i hoola ai i ke kanaka a oukou e nana aku, a e ike nei: o ka manaoio ana ia ia, oia ka mea i haawi mai ai i ke ola io no ia nei imua i ke alo o oukou nei a pau.
17 Ano hoi, e na hoahanau, ua ike no au, no ka naaupo i hana aku ai oukoa i keia, a pela no ko oukou poe alii.
18 Aka, o na mea a ke Akua i hoike mua mai ai, ma ka waha o kona poe kaula a pau, e make ana ka Mesia, ua hooko mai ia pela.
 
19 No ia mea e mihi oukou, a e huli mai, i pau ko oukou hewa i ka holoiia, i ka hiki ana mai o na mauawa hoomaha, mai ke alo mai o ka Haku:
20 A hoouna mai hoi oia ia Iesu Kristo, i ka mea i hai mua ia mai ia oukou.
21 He pono ke hookipa aku ka lani ia ia, a hiki aku i ka wa e hooponoponoia mai ai na mea a pau i oleloia mai e ke Akua, ma ka waha o na kaula hemolele ona, mai kinohi mai.
22 Ua hai mai o Mose, i ka poe kupuna, E hoopuka mai ana ka Haku, ko oukou Akua i Kaula e like me au, mailoko mai o ko oukou poe hoahanau; a e hoolohe oukoa ia ia ma na mea a pau ana e olelo mai ai ia oukou.
23 A he oiaio, o ka mea hoolohe ole i ua Kaula la, e okiia ia, mai kona poe kanaka aku.
24 A o na kaula a pau, mai ka wa mai o Samuela a me ka poe maho pe ona, o na mea olelo, ua hoike mai no lakou i keia mau la.
25 O oukou no na keiki a ka poe kaula, a me ka berita a ke Akua i hana mai ai i ko kakou poe kupuna, me ka olelo ana mai ia Aberahama, E hoopomaikaiia'na ko na aina a pau o ka honua i kou hua.
26 Ua hoala mai ke Akua i kana Keiki ia Iesu, a ua hoouna mai ia ia io oukou nei mua, e hoomaikai ia oukou i ka hoohuli aua ia oukou a pau, mai ko oukou hewa mai.