6
I A manawa, i ka wa i mahuahua'i na haumana, ohumu iho la ka poe Helene i ka poe Hebera; no ka mea, ua malama ole ia ko lakou poe wahinekanemake i ka manawalea ana i kela la i keia la.
Alaila, hoakoakoa iho la ka umikumamalua i na haumana a pau, i mai la, Aole e pono ia makou, ke waiho wale i ka olelo a ke Akua, a e malama i na papa ai.
No ia mea, e imi oukou, e na hoahanau, i mau kanaka i ehiku iwaena o oukou, a i ike pono ia, a piha hoi i ka Uhane Hemolele, a me ke akamai, a e hoonoho kakou ia lakou maluna o keia oihana.
A e hooikaika mau makou i ka pule, a me ka hoike olelo.
 
Ua pono keia olelo imua o na kanaka a pau; a wae mai la lakou ia Setepano, he kanaka piha loa i ka manaoio a me ka Uhane Hemolele, a me Pilipo, a me Perokoro, a me Nikanora, a me Timona, a me Paremena, a me Nikolao ka mea i huli mai no Anetioka.
Hoonohoia iho la lakou imua o ka poe lunaolelo; a pule ae la lakou, a kau iho la i na lima maluna o lakou.
 
Hoolahaia ae ka olelo a ke Akua, a mahuahua nui aku la ka poe haumana ma Ierusalema; a he nui no na mea o ka poe kahuna i manaoio.
 
A ua piha o Setepano i ka manaoio a me ka mana, hana no ia i na mea mana, a me na mea kupanaha loa, iwaena o na kanaka.
 
Aka, ku mai la kekahi poe no ka halehalawai i kapaia o na Liberetino, a me ko Kurene, a me ko Alekanederia, a me ko Kilikia, a me ko Asia, hoopaapaa mai la lakou ia Setepano.
10 Aole nae i hiki ia lakou ke ku imua o ke akamai a me ke koikoi o kana olelo ana.
11 Alaila, hoowalewale aku la lakou i mau kanaka, e olelo mai penei, Ua lohe makou ia ia nei e olelo ana i na olelo hoino ia Mose, a me ke Akua.
12 Hookonokono ae la lakou i na kanaka, a me na lunakahiko, a me ka poe kakauolelo, a lele mai la lakou, a hopu iho la ia ia, a alakai aku la imua o ka ahalunakanawai.
13 A hoonoho mai la lakou i mau mea hoike wahahee: i mai la lakou, Aole hooki keia kanaka i ka olelo ana i na olelo hoino i keia wahi hoano, a me ke kanawai:
14 No ka mea, ua lohe no makou ia ia e olelo ana, O Iesu no Nazareta, e hoohiolo no ia i keia wahi, a e hoololi hou no ia i na oihana a Mose i haawi mai ai na kakou.
15 A o ka poe a pau o noho ana ma kahi hookolokolo, haka pono aku la ia ia, a ike iho la i kona maka me he maka anela la.