9
E HA aku ana o Saulo i ka olelo hooweliweli, a me ka luku aku i na haumana a ka Haku, hele aku la ia i ke kahuna nui,
Nonoi aku la i mau palapala no na halehalawai ma Damaseko, ina loaa ia ia kekahi mau mea no keia aoao, na kane paha, na wahine paha, e alakai mai no oia ia lakou me ka nakinakiia ma Ierusalema.
A i kona hele ana aku, a kokoke ia i hiki i Damaseko, anapu koko mai a puni iho la ia i ka malamalama mai ka lani mai.
Hina iho la i ka honua, e lohe aku la ia i leo, i ka i ana mai ia ia. E Saulo, e Saulo, no ke aha la oe e hoomaau mai nei ia'u?
I aku la ia, Owai oe, e ka Haku? I mai la ka Haku, O Iesu no wau ka mea au e hoomaau mai nei. O ke keehi ana i na mea oioi, he mea ia e eha ai nou.
I aku la ia me ka hopohopo a me ka haalulu, e ka Haku, heaha kou makemake e hana aku ai au? I mai la ka Haku ia ia, E ala oe iluna, a e hele i ke kulauakauhale, a e haiia no ia oe ka mea pono nau e hana aku ai.
A o na kanaka e hele pu ana me ia, ku iho la lakou me ka leopaa, ua lohe no lakou i ka leo, aole nae i ike aku i kekahi mea.
Ala mai la o Saulo, mai ka honua mai, oaka ae la kona mau maka, aole nae ia i ike i kekahi mea. Alakai lima aku Ia lakou ia ia a hiki aku i Damaseko.
Ekolu la o kona ike ole ana, aole ia i ai, aole no hoi i inu.
 
10 Aia no ma Damaseko, kekahi haumana, o Anania kona inoa. I mai la ka Haku ia ia ma ka hihio, E Anania, I aku la kela, Eia no wau, e ka Haku.
11 I mai la ka Haku ia ia, E ku, a e hele ma ke kuamoo, i kapaia o Pololei, ma ka hale o Iuda, e imi i kekahi mea i kapaia o Saulo, no Tareso, no ka mea, aia hoi, ke pule la ia.
12 A ma ka hihio oia i ike aku ai i kekahi kanaka, o Anania kona inoa, e hele mai ana, a kau i ka lima maluna ona, i ike ia.
13 I aku la o Anania, E ka Haku e, ua nui loa na mea a'u i lohe ai i ua kanaka la, i ka nui o ka hewa ana i hana aku ai i kou poe haipule ma Ierusalema.
14 Ua loaa no hoi ia ia ka mana na ke kahuna nui mai, e hoopaa i na mea a pau i hea aku i kou inoa.
15 I mai la ka Haku ia ia, O hele: no ka mea, he ipu i kohoia na'u oia nei, e lawe aka ai i ko'u inoa imua o ko na aina e, a me na'lii, a me na mamo a Iaeraela.
16 No ka mea, e hoike aku ana au ia ia i ka nui o kona ohaeha ana no ko'u nei inoa.
17 Holo aku la o Anania a komo aka la i ka hale; a kau aku la i kona mau lima maluna ona, i aku la, E Saulo, e ke kaikaina, na hoouna mai nei ka Haku ia'u, o Iesu, ka mea au i ike ai ma ke ala au i hele mai ai, i ike oe, a i piha hoi i ka Uhane Hemolele.
18 Haule koke iho la mai kona mau maka mai me he mau unahi la, a ike koke iho la ia, a ku mai la, bapetizoia iho la.
19 A i ka lawe ana i ai, ikaika ae la. Noho iho la o Saulo, i kekahi mau la me na haumana ma Damaseko.
20 Hai koke aku la ia maloko o na halehalawai, ia Iesu, o ke Keiki ia a ke Akua.
21 Kahaha iho la ka poe a pau i lohe, i ae la; Aole anei keia ka mea i luku ai i ka poe i hea aku ma keia inoa ma Ierusalema, a hele mai hoi ia nei e lawe ia lakou me ka paa, i na kahuna nui?
22 Mahuahua nui aku la ka ikaika o Saulo: a pilipu ia ia ka poe Iudaio, e noho ana ma Damaseko i kona hoakaka ana, o ka Mesia no keia.
 
23 A hala ia mau la, kukakuka ka poe Iudaio e pepehi ia ia.
24 Ike ae la o Saulo i ka lakou kuka ana. Hoomakakiu aku la lakou ma na puka i ke ao a me ka po e pepehi ia ia.
25 Lawe aku La na haumana ia ia i ka po, a ma ka hinai, hookuu iho la ia ia ilalo, mawaho o ka pa.
 
26 A hiki aku la o Saulo i Ierusalema, hoao aku la ia e hui pu me na haumana, makau mai la lakou a pau ia ia, no ka mea, aole lakou i manao he haumana ia.
27 Lalau aku la o Barenaba ia ia, a alakai aku la ia ia i na lunaolelo, a hoakaka aku la i kona ike ana i ka Haku ma ke alanui, a me kana olelo ana mai ia ia, a me kana ao ikaika ana aku ma Damaseko, ma ka inoa o Iesu.
28 Me lakou pu iho la no ia ma Ierusalema, i ka hele ana aku a i ka hoi ana mai.
29 A e ao wiwo ole aku ia ma ka inoa o Iesu, me ka hoopaapaa aku i ka poe Helene; a kukakuka iho la lakou e pepehi ia ia.
30 A ike iho la na hoahanau, lawe aku la lakou ia ia i Kaisareia, a hoouna aku la ia ia i Tareso.
 
31 A maluhia iho la na ekalesia ma Iudea a pau, a me Galilaia, a me Samaria hoi. Hookupaaia iho la lakou, e hele ana me ka makau i ka Haku, a me ka olioli o ka Uhane Hemolele, a mahuahua iho la lakou.
 
32 A i ko Petero kaahele ana ma na wahi a pau, hiki ae la ia i ka poe haipule e noho ana ma Luda.
33 Loaa aku la ia ia ilaila kekahi kanaka, o Ainea kona inoa, ua moe ma ka moe no na makahiki ewalu, i ka mai lolo.
34 I mai la o Petero ia ia, E Ainea, ke hoola mai nei o Iesu Kristo ia oe; e ku, a nau no e holahola i kou wahi moe. Ku koke ae la ia.
35 O ka poe a pau, e noho ana ma Luda, a ma Sarona, ike aku la lakou ia ia, a huli iho la i ka Haku.
 
36 Aia ma Iope kekahi haumana wahine, o Tabita ka inoa, ma ka hoohalike ana hoi, ua iia o Doreka, ua nui na hana maikai, a me na manawalea ana i hana'i.
37 Ia mau la mai iho Ia ia a make. Holoi aku ia lakou ia ia, a waiho iho Ia ma ke keena maluna.
38 Ua kokoke no o Luda ma Iope, a lohe ae la na haumana i ko Petero hiki ana mala i la, hoouna aku la lakou i elua kanaka ia ia, nonoi aku la laua aole e hookaulua i kona hele ana io lakou la.
39 Ku no la o Petero iluna, a hele pu me laua: a hiki aku la ia, alakai aku la lakou ia ia i ua keena la maluna; a ku pu me ia ua wahinekanemake a pau e uwe ana, a e hoike ana i na palule, a me na kapa komo a Doreka i hana'i i kona wa i noho pu ai me lakou.
40 Kipaku aku la o Petero ia lakou a pau mawaho, kukuli iho la a pule aku la; alaila haliu ae la ia ma ke kino, i aku la, E Tabita, e ala mai oe; oaka ao la kona mau maka, a ike ao la oia ia Petero, ala ae la ia iluna.
41 Haawi aku la o Petero i ka lima ia ia, hooku ao la ia ia iluna; kii aku la ia i ka poe haipule, a me na wahinokanemake, a hoike aku la ia ia e ola'na.
42 A ikea ao la ia mea ma Iope a pau; a nui na mea i manaoio aku i ka Haku.
43 A noho iho la ia ma Iopo i kekahi mau la, me Simona ka hanaili.