Kolosa
1
O KA EPISETOLE A PAULO KA LUNAOLELO I KO
NA Paulo aku, na ka lunaolelo a Iesu Kristo ma ka manao mai o ke Akua, na Timoteo hoi ka hoahanau,
I ka poe haipule a me na hoahanau manaoio iloko o Kristo, ma Kolosa; no oukou ke aloha a me ka malu mai ke Akua mai, o ko kakou Makua, a me ka Haku o Iesu Kristo.
 
Ke hoomaikai aku nei maua i ke Akua, i ka Makua o ko kakou Haku o Iesu Kristo, e pule mau ana no oukou,
Ua lohe maua i ko oukou manaoio ana ia Kristo Iesu, a me ko oukou aloha ana i na haipule a pau,
No ka pono e manaolanaia'i, e waiho ana no oukou ma ka lani: o ka mea a oukou i lohe mua ai maloko o ka olelo oiaio o ka eua nelio;
I hiki mai io oukou la e like me ia ma ka honua a pau; a ua hua mai hoi i ka hua, me ia hoi iwaena o oukou, mai ka la i lohe ai oukou, a i ike ai hoi i ke aloha o ke Akua, ma ka oiaio.
E like mo ka oukou hoolohe ana ia Epapera i ko maua hoakauwa aloha, i ko Kristo kahunapule hoopono no oukou;
Nana no i hoike mai ia maua i ko oukou aloha ma ka naau.
 
Nolaila hoi, mai ka manawa mai i lohe ai maua, aole maua i hooki i ka pule no oukou, me ka noi aku i hoopihaia mai oukou me ka ike i kona makemake, a me ka naanao io ma ka Uhane;
10 I hele oukou ma ka pono o ka Haku, i na mea a pau i oluoluia mai ai, e hua mai ana i ka hua ma na hana maikai a pau, me ka mahuahua ana ae o ka ike ana i ke Akua.
11 E hooikaika nui ia mai oukou e kona mana nani, i ke kupaa ana, a me ke ahonui a me ka olioli;
12 Me ka hoomaikai aku i ka Makua nana kakou i hoopono mai, i loaa mai ai ia kakou ka pono e ili mai ana i ka poe haipule i ke ao.
13 Nana hoi kakou i hoola, mai ka mana mai o ka pouli, a ua lawe hoi oia ia kakou iloko o ke aupuni o kana Keiki punahele;
14 Iloko ona ke ola no kakou i kona koko, o ke kala ana'e o ka hewa.
15 Oia hoi ka like me ke Akua i nana ole ia, oia hoi ka mua o na mea a pau i hanaia'i.
16 No ka mea, ua hanaia e ia na mea a pau, o ko ka lani a me ko ka honua, i nanaia, a i nana ole ia, o na nohoalii, o na haku, o na luna, a me na'lii: ua hauaia na mea a pau ma ona la, a nona no hoi.
17 Oia hoi ka mua o na mea a pau, a ma ona la no hoi i mau ai na mea a pau.
18 Oia hoi ke poo o ke kino, o ka ekalesia: oia ka makamua, o ka hanau mua hoi mai ka make mai; i lilo ia i pookela iwaena o na mea a pau.
19 No ka mea, o ka pono no ia i ka Makua e noho nui ka pono a pau iloko ona;
20 A ma ona la e hoolaulea ai i na mea a pau ia ia iho, e hoomaiu ana ma ke koko o kona kea; ma ona la, i ko ka honua nei, a me ko ka lani.
21 O oukou kekahi, ka poe i ku e i kekahi manawa, ka poe enemi i ko oukou manao ana ma na hana hewa, o kana ia i hoolaulea ae nei,
22 Ma kona kino kanaka, i ka make ana, e hoike oia ia oukou he hemolele, he hala ole, a me ka hoohewa ole ia, imua o kona alo;
23 Ke noho mau aku oukou ma ka manaoio, i hookumuia oukou me ka hoopaaia, ke hoonee ole ia ku hoi mai ka manaolana aku o ka euanelio a oukou i lohe ai, ka mea i haiia'ku i na mea a pau i hanaia malalo ae o ka lani, nona iho au o Paulo i hooliloia'e nei i lunalawehana.
 
24 ke hauoli nei au i ko'u ehaeha no oukou, e hoopau ana iloko o ko'u kino, i ke koena o ko Kristo ehaeha ana, no kona kino, oia no ka ekalesia.
25 Nona wau i hooliloia'e nei i lunalawehana, e like me ke kauoha a ke Akua i haawi mai ai ia'u no oukou, e hoolaha ae i ka olelo a ke Akua;
26 I ka mea pohihihi hunaia'e mai ka wa kahiko mai, a me na hanauna mai, aka i keia manawa, ua hoikeia mai nei i kana mau haipule;
27 I ka poe a ke Akua i hoomaopopo ai i ka waiwai nani o keia mea pohihihi iwaena o ko na aina e; oia no o Kristo iloko o oukou, ka manaolana no ka nani:
28 Oia ka makou e hai aku nei, e ao ana i na kanaka a pau, a e hoonaauao ana i na kanaka a pau i ka naauao io, e hiki ia makou ke hoike i na kanaka a pau i hemolele iloko o Kristo Iesu.
29 Nalaila hoi ka'u hana e hooikaika nui nei, e like me kana hana i hooikaika nui mai nei iloko o'u.