Galatia
1
O KA EPISETOLE
O PAULO, he lunaolelo, aole na kanaka mai, aole hoi ma ko kanaka, aka, ma o Iesu Kristo la, a ma ke Akua ka Makua nana ia i hoala'e mai ka make mai;
O ka poe hoahanau no hoi me au, na na ekalesia o Galatia:
E alohaia oukou, e maluhia hoi i ke Akua ka Makua, a i ko kakou Haku ia Iesu Kristo,
Nana i haawi mai ia ia iho no ko kakou hala, i hoopakele ae oia ia kakou i keia ao ino nei, e like me ka makemake o ke Akua, ko kakou Makua;
Oia ka hoonani mau loa ia'ku Amene.
 
Ua kahaha iho no wau i ka emoole o ko oukou haalele ana mai i ka mea i kono aku ia oukou iloko o ka euanelio a Kristo, a lilo i ka euanelio okoa:
Aole hoi ho euanelio okoa ia; aka, ke hoohihia nei kekahi poe ia oukou, me ka mauao e hookahuli i ka euanelio a Kristo.
Ina paha o makou, a he anela paha mai ka lani mai, e hai aku i ka euanelio i ku e i ka makou i hai aku ai ia oukou, e hoomainoinoia oia.
Me ka makou i olelo ai mamua, pela hoi au e olelo hou aku nei, a i hai aku kekahi ia oukou i ka olelo ku e i ka mea a oukou i loaa'i, e hoomainoinoia oia.
10 Ke hoolaulea nei anei au i kanaka, a i ke Akua anei? Ke imi nei anei hoi au e hoolealea i kanaka? no ka mea, a i hoolealea aku au i kanaka, aole au he kauwa na Kristo.
 
11 Ke hoike aku nei au ia oukou, e na hoahanau, o ka euanelio a'u i hai aku ai, aole ia ma ka ke kanaka.
12 No ka mea, aole i loaa ia'u ia na ke kanaka mai, aole hoi au i aoia mai, aka, ma ka hoikeia mai no e Iesu Kristo.
13 Ua lohe oukou i kuu noho ana mamua ma ko ka Iudaio manao, he nui loa kuu hoomaau ana'ku i ka ekalesia o ke Akua, me ka luku aku.
14 Ua oi aku au ma ko ka Iudaio manao, mamua o ka nui o ka poe hoahanauna o'u, a he nui loa ko'u ikaika ma na mooolelo a o'u mau kupuna.
15 I ka manawa i manao ai ke Akua nana au i hookaawale ae mai ka opu mai o ko'u makuwahine, a koho mai la ia'u ma kona lokomaikai,
16 E hoike mai i kana Keiki ia'u, i hai aku ai au ia ia i na kanaka e; wikiwiki iho la au, aole au i kuka me ka mea io a me ka mea koko;
17 Aole hoi au i pii aku i Ierusalema, i ka poe lunaolelo mamua o'u: aka, hele aku la au i Arabia, a hoi hou mai la i Damaseko.
 
18 A hala na makahiki ekolu, pii aku la au i Ierusalema e ike ia Petero a noho pu iho la au me ia i na la he umikumamalima.
19 O Iakobo hoi ka hoahanau o ka Haku ka'u i ike, aole ka lunaolelo e ae.
20 Aia hoi, imua o ke Akua, aole o'u hoopunipuni i na mea a'u e palapala aku nei ia oukou.
21 Ma ia hope mai, hele aku la au i na moku o Suria a me Kilikia;
22 A ua ike maka ole ia au e na ekalesia o Kristo ma Iudea.
23 He lohe wale no ko lakou, O ka mea nana kakou i hoomaau mai mamua, i neia manawa ke hai aku la ia i ka manao oiaio ana i hoino ai mamua.
24 A hoonani aku la lakou i ke Akua no'u.