5
A O kela kahuna nui a o keia kahuna nui i hookaawaleia ae mai waena mai o kanaka, ua hooliloia no ia no na kanaka, ma na mea o ke Akua, e kaumaha aku ai i na alana a me namohai no ka hewa.
E hiki no ia ia ke lokomaikai aku i ka poe naaupo, a me ka poe hele hewa; no ka mea, oia no kekahi i hoopuniia mai e ka nawaliwali;
Nolaila, e pono no e kaumaha aku oia i ka mohaihala nona iho, me ia hoi la no na kanaka.
Aole hoi e lawelawe kekahi i keia nani nona iho, aka, ua hookaawaleia mai ia e ke Akua, me Aarona hoi la.
Pela no hoi aole o Kristo i hoonani ia ia iho e lilo i kahuna nui; aka, o ka mea i olelo iho ia ia, O oe no ka'u Keiki, i keia la no. ua hoohanau aku au ia oe;
Oia ka i olelo hou pela ma kekahi wahi e ae, He kahuna mau loa no oe mamuli o ke ano o Melekisedeka.
Oia hoi, i na la o kona noho kino ana, ua kaumaha aku la i ka pule, a me ka nonoi ana, me ke kahea nui ana, a me na waimaka helelei, i ka mea e hiki ia ia ke hoopakele mai ia ia i ka make, a ua lohea mai oia no na mea ana i makau ai;
He Keiki no ia, ua ao no nae ia i ka hoolohe, ma na mea ana i ehaeha ai;
A i ka hoohemoleleia'na ona, na lilo oia i Ola e ola mau loa ai no ka poe a pau i hoolohe ia ia.
10 Ua kapaia iho la ia e ke Akua, he kahuna nui mamuli o ke ano o Melekisedeka.
 
11 He nui no pa mea a makou e olelo aku ai nona, aole hiki wawe ke hoomaopopo aku, no ka mea, he poe hookananuha oukou.
12 No ka mea, o ko oukou pono no e lilo i mau kumu i keia manawa, eia nae, ua kupono oukou i ke ao hou ia'ku i na hua mua o ka olelo a ko Akua; a o ka waiu ka mea e pono ai oukou, aole ka ai paa.
13 No ka mea, o na mea i ai wain, aole ia i akamai i ka olelo o ka pono; he keiki hou no ia.
14 Aka, o ka ai paa, na ka poe oo no ia, ka poe makaukau no ka mea e ike ai i ka pono a me ka hewa.