Ioane III
1
NA ka Lunakahiko ia Gaio ka punahele, i ka'u mea i aloha ai ma ka oiaio.
 
E ka punahele, ua nui aku no ko'u makemake e pomaikai oe a ikaik a hoi ma ke kino, e like me ka pomaikai ana o kou uhane.
Ua hauoli nui no wau i ka wa i hiki mai ai o ka poe hoahanau, a hoike mai i ka oiaio ou, me kou hele ana ma ka oiaio.
Aole o'u olioli nui e aku i keia, o ka lohe ana i ka hele ana o ka'u mau keiki ma ka oiaio.
 
E ka punahele, ua hana pono oe ma na mea au i hana aku ai i ka poe hoahauau, a me ka poe malihini hoi.
Ua hoike mai lakou i kou aloha imua o ka ekalesia; a ina e kai mai oe ia lakou e like me ka ke Akua, alaila e pono kau hana ana.
No ka mea, ua hele aku lakou no kona inoa, aole lakou i lawe i kekahi mea no ko na aina e mai.
No ia hoi, he mea pono ia kakou ke hookipa i ua poe la, i lilo kakou i poe hoalawehana ma ka oiaio.
 
Ua palapala aku au na ka poe ekalesia; aka, ua hooalii ae la o Dioterepe maluna o lakou, aole oia i hookipa mai ia makou.
10 No ia hoi, i ko'u hele ana aku e hoomanao wau i ka hana ana i hana'i, ua hoohuahualau mai ia ia makou me kana olelo inoino: aole hoi ia i hoomaha ia mau mea, aole oia i hookipa i ka poe hoahanau, a o ka poe i makemake aku, ua hooleia mai e ia, a kipaku aku no hoi oia ia lakou mawaho o ka ekalesia.
11 E ka punahele, mai hoomahui oe i ka hewa, aka, i ka maikai no. O ka mea hana maikai, no ke Akua no ia; o ka mea e hana ino, aole oia i ike i ke Akua.
12 Ua hoike mai lakou a pau i ko Demeterio pono, a me ka oiaio; a ke hoike aku nei makou; ua ike pono no hoi oukou, he oiaio no ka makou olelo.
 
13 Ua nui ka'u mau mea e palapala aku ai ia oe, aka, aole au makemake e palapala aku me ka inika a me ka peni:
14 He manaolana ko'u e ike koke ia oe, a e kamailio pu he waha no he waha. Aloha oe. Ke uwe aku nei ka poe makamaka ia oe; e uwe aku oe ma ka inoa i ka poe hoalauna.