II. Na Lii
1
KA BUKE ALUA
A LAILA kipi ae la ka Moaba i ka Iseraela, mahope o ka make ana o Ahaba.
A haule iho la o Ahazia ilalo i kona papaholo, mailuna mai o ka pahale ma Samaria, a mai iho la: a hoouna aku la ia i na elele, a i aku la ia lakou, E hele oukou e ninau aku ia Baalazebuba, ke akua o Ekerona, i ko'u ola ana i keia mai.
Olelo mai la ka anela o Iehova ia Elia no Tiseba, E ku, a hele aku e halawai me na elele o ke alii o Samaria, a e i aku ia lakou, No ka nele anei o ka Iseraela i ke Akua, nolaila hele ai oukou e ninau ia Baalazebuba, ke akua o Ekerona?
Ano hui, ke olelo mai nei o Iehova peneia, Aole oe e iho ilalo, mai kahi moe mai au i pii aku ai; aka, e make io no oe. A hoi aku la o Elia.
 
A i ka hoi ana'ku o na elele, ninau mai la kela ia lakou, No ke aha la oukou i hoi hou mai nei?
I aku la lakou ia ia, I hele mai kekahi kanaka e halawai me makou, a i mai la ia makou, Ou haele, e hoi hou i ke alii, nana oukou i hoouna mai nei, a e olelo aku ia ia, Ke olelo mai nei o Iehova peneia, No ka nele anei o ka Iseraela i ke Akua, nolaila anei i hoouna aku ai oe e ninau ia Baalazebuba ke akua o Ekerona? no ia mea, aole oe e iho ilalo mai kahi moe mai au i pii aku ai, aka, e make io no oe.
Ninau mai la oia ia lakou, Heaha la ke ano o ke kanaka i pii mai ai e halawai me oukou, a i hai mai hoi ia oukou i keia mau olelo?
I aku la lakou ia ia, He kanaka huluhulu, a na kaeiia kona puhaka i ke kaei ili. I mai la ia, O Elia no ia no Tiaeba.
 
Alaila hoouna aku ke alii io na la i lunakanalima me kona poe he kanalima; a pii aku la ia io na la; aia hoi, e noho ana ia maluna pono o kekahi puu; i aku la oia ia ia, E ke kanaka o ke Akua, ua i mai ke alii, E iho oe ilalo.
10 Olelo mai la o Elia, i mai la i ka lunakanalima, Ina he kanaka wau no ke Akua, e haule mai ke ahi mai ka lani mai, a e hoopau ia oe, a me kou poe he kanalima. Alaila haule mai ke ahi mai ka lani mai, a hoopau iho la ia ia, a me kona poe he kanalima.
11 Hoouna hou aku la ia io na la i lunakanalima e ae, me kona poe he kanalima; a olelo aku la ia ia, i aku la, E ke kanaka o ke Akua, ua i mai ke alii peneia, E iho koke oe ilalo.
12 Olelo mai la o Elia, i mai la ia lakou, Ina he kanaka wau no ke Akua, e haule mai ke ahi mai ka lani mai, a e hoopau ia oe, a me kou poe he kanalima. A haule mai ke ahi a ke Akua mai ka lani mai, a hoopau ia ia, a me kona poe he kanalima.
 
13 A hoouna hou aku la ia i luna o ke kolu o ke kanalima me kona poe he kanalima; a pii aku la ke kolu o ka lunakanalima, a hele aku a kukuli iho la imua o Elia, a nonoi aku ia ia, i aku la ia ia, E ke kanaka o ke Akua, ke nonoi aku nei au ia oe, e malamaia ko'u oia, a me ke ola o keia kanalima, kau poe kauwa imua o kou maka.
14 Aia hoi, i haule mai ke ahi mai ka lani mai, a hoopau iho la i na lunakanalima elua mamua, a me ko laua mau kanalima: ano hoi, e malamaia ko'u oia imua ou maka.
15 Olelo mai la ka anela o Iehova ia Elia, E iho oe ilalo me ia; mai makau ia ia. Ku ae la ia, a iho pu iho la me ia i ke alii.
16 I aku la oia ia ia, Ke olelo mai nei o Iehova peneia, No kou hoouna ana'ku i na elele e ninau ia Baalazebuba ke akua o Ekerona, no ka nele anei o ka Iseraela i ke Akua e ninau ai ma kana olelo? no ia mea, aole oe e iho ilalo mai kahi moe au i pii aku ai, aka, e make io no oe.
 
17 A make iho la no ia, e like me ka Iehova olelo a Elia i olelo ai; a noho alii iho la o Iehorama ma kona hakahaka, i ka lua o ka makahiki o Iehorama ke keiki a Iehosapata ke alii o ka Iuda; no ka mea, aohe ana keiki.
18 A o na mea i koe a Ahazia ana i hana'i, aole anei i kakauia lakou iloko o ka buke oihanaalii a na'lii o ka Iseraela?