16
I KA makahiki nmikumamahiku o Peka ke keiki a Remalia, i lilo ai o Ahaza, ke keiki a Iotama, ke alii o ka Iuda, i alii.
He iwakalua na makahiki o Ahaza i kona wa i lilo ai i alii, a he umikumamaono na makahiki ana i alii ai ma Ierusalema; aole ia i hana pono imua o Iehova kona Akua, e like me Davida kona kupuna.
Aka, hele no ia ma ka aoao o na'lii o ka Iseraela, a hoohelo aku hoi i kana keiki iloko o ke ahi, e like me na mea hoowahawahaia o na lahuikanaka a Iehova i kipaku ae mai ke alo aku o na mamo a Iseraela.
A kaumaha aku no hoi a kuni i ka mea ala ma na heiau, a ma na pun, a malalo o na laau uliuli a pau.
 
Alaila hele mai o Rezina, ke alii o Suria, a me Peka ke keiki a Remalia, ke alii o ka Iseraela, i Ierusalema i ke kaua; a hoopilikia lakou ia Ahaza, aole e hiki ia lakou ke hoopio ia ia.
Ia manawa, hoihoi aku la o Rezina, ke alii o Suria, ia Elata no Suria, a kipaku aka la i na Iudaio mai Elata aku: a hele mai ko Suria i Elata, a noho ilaila a hiki i keia manawa.
 
A hoouna aku la o Ahaza i na elele ia Tigelatepilesera ke alii o Asuria, i aku la, Owau no kau kauwa, a o kau keiki hoi; e pii mai oe, a e hoopakele ia'u mai ka lima mai o ke alii o Suria, a mai ka lima mai o ke alii o ka Iseraela, e ku e mai ana ia'u.
A lawe aku la o Ahaza i ke kala a me ke gula i loaa ma ka hale o Iehova, a ma ka waihonakala o ka hale o ke alii, a hoouna aku la i makana no ke alii o Asuria.
A hoolohe mai ke alii o Asuria ia ia; a hele aku la ke alii o Asuria i Damaseko, a hoopio aku la ia, a lawe pio aku la i kolaila ma Kira, a pepehi aku la ia Rezina.
 
10 A hele aku la o Ahaza ke alii e halawai me Tigelatepilesera ke alii o Asuria ma Damaseko; a ike aku la ia i kekahi kuahu ma Damaseko; a hoouna aku la o Ahaza ke alii io Uriia la ke kahuna i ke ano o ke kuahu a me kana kii, e like me ka hana'na o ia mea a pau.
11 A hana aku la o Uriia ke kahuna i ke kuahu e like me ka mea a pau a Ahaza ke alii i hoouna aku ai mai Damaseko aku; pela o Uriia ke kahuna i hana'i i ka hoi ana mai o Ahaza ke alii mai Damaseko mai.
12 A hiki mai ke alii mai Damaseko mai, ike aku la ke alii i ke kuahu, a hele aku la a kokoke i ke kuahu, a kaumaha aku maluna ona.
13 A puhi aku la i ka mohaikuni, a me kana mohai ai, a ninini iho la i kana mohai inu, a kapipi i ke koko o kana mau mohai hoomalu maluna o ke kuahu.
14 A lawe mai no hoi ia i ke kuahu keleawe imua o Iehova mai ke alo mai o ka hale, maiwaena mai o ke kuahu a o ka hale o Iehova, a waiho aku la ia mea ma ka aoao akau o ke kuahu.
15 A kauoha aku la o Ahaza ke alii ia Uriia ke kahuna, i aku la, Maluna o ke kuahu nui e puhi aku i ka mohaikuni kakahiaka, a me ka mohai ai o ke ahiahi, a me ka mohaikuni a ke alii, a me kana mohai ai, me ka mohaikuni a na kanaka a pau o ka aina, a me ka lakou mohai ai, a me ka lakou mohai inu; a e kapipi maluna ona i ke koko a pau o ka mohaikuni, a me ke koko a pau o ka mohai: a no'u ke kuahu keleawe e ninau aku ai.
16 A hana iho la o Uriia ke kahuna e like me na mea a pau a ke alii, a Ahaza i kauoha aku ai.
 
17 A oki iho o Ahaza ke alii i na kihi o na kumu, a lawe aku i ka ipu holoi mai o lakou aku; a lawe ae la ia i ka ipu nui mai na bipi keleawe mai malalo iho ona, a kau iho la ia mea maluna o na pohaku i hoonohoia.
18 A o ka lanai no ka Sabati a lakou i kukulu ai ma ka hale, a o ke keena komo a ke alii mawaho, hoohuli ae la ia mai ka hale o Iehova aku no ke alii o Asuria.
 
19 A o na hana i koe a Ahaza, o na mea ana i hana'i, aole anei i kakauia lakou iloko o ka buke oihanaalii a na'lii o ka Iuda?
20 A hiamoe iho la o Abaza me kona poe kupuna, a ua kanuia oia me kona poe kupuna ma ke kulanakauhale o Davida: a nobo alii iho la o Hezekia kana keiki ma kona hakahaka.