23
A KU ae ko lakou poe a pau, alakai aku la lakou ia ia io Pilato la.
A hoohewa aku la lakou ia ia, i aku la, Ua ike makou ia ia nei e hoohuli hewa ana i kanaka, e papa ana i ka hookupu ia Kaisara, e olelo ana, Oia iho no ka Mesia, ke alii.
Alaila ninau aku la o Pilato ia ia, i aku la, O oe no anei ke alii o ka poe Iudaio? Hai mai la hoi o Iesu ia ia, i mai la, Oia kau i olelo mai nei.
Olelo mai la Pilato i na kahuna nui, a me ka ahakanaka, Aohe hewa iki o keia kanaka i loaa ia'u.
Koi ikaika aku la no nae lakou, e olelo ana, Ua hoohaunaele oia nei i kanaka i kana ao ana a puni Iudea, mai Galilaia kahi i hoomaka ai, a hiki mai i keia wahi.
A lohe Pilato i ka hua Galilaia, ninau mai la ia, he kanaka Galilaia paha ia.
A maopopo ia ia no ka aina ia Herode kela, hoouna aku la oia ia ia io Herode la, e noho ana oia ma Ierusalema ia mau la.
 
A ike o Herode ia Iesu, olioli nui iho la ia; no ka mea, he loihi kona manawa i makemake ai e ike ia ia, no na mea he nui ana i lohe ai nona; a manao no hoi ia e ike i kekahi hana mana e hanaia e ia.
A he nui na mea ana i ninau aku ai ia ia, aole hoi o Iesu i hai iki mai ia ia.
10 Ku ae la na kahuna nui, a me ka poe kakaolelo, hoohewa ikaika lakou ia ia.
11 Hoowahawaha aku la no hoi o Herode, a me kona poe koa ia ia, me ka hoomaewaewa, kahiko aku la ia ia roe ka aahu nani, a hoihoi mai la ia ia io Pilato la.
 
12 Lilo ae la no hoi o Pilato a me Herode i mau hoaaloha pu, ia la; no ka mea, ua ku e kekahi i kekahi mamua.
 
13 A hoakoakoa mai la o Pilato i na kahuna nui, a me na luna, a me na kanaka;
14 I mai la oia ia lakou, Ua lawe mai nei oukou i keia kanaka io'u nei me he mea la e hoohuli e ana i kanaka; a ua hookolokolo au ia ia imua o oukou, ea, aole hoi i loaa ia'u ka hewa o ua kanaka nei a oukou i niania ai ia ia:
15 Aole hoi o Herode, no ka mea, ua hoouna aku au ia oukou io na la; i ike hoi oukou, aole oia nei i hana i ka mea e pono ai ka make ana.
16 Nolaila e hahau au ia ia, a e hookuu aku.
17 No ka mea, he pono ke hookuu aku oia i kekahi ia lakou, ia ahaaina.
18 Hea nui ae la lakou a pau e olelo aua, E kaiia'ku keia, a e hookuu mai oe ia Paraba ia makou.
19 O ka mea ia i hahaoia iloko o ka halepaaliao, no ka hoohaunaele ana maloko o ke kulanakauhaule, a me ka pepehi kanaka.
20 Nolaila olelo hou mai la Pilato ia lakou me ka makemake e hookuu ia Iesu.
21 A olelo leo nui aku la lakou, E kau ma ke kea! e kau ma ke kea ia ia!
22 A olelo hou mai la ia, o ke kolu keia, ia lakou, No ko aha la, heaha ka mea hewa ana i hana'i? Aole au i ike i kona hewa e pono ai ka make: nolaila e hahau aku au ia ia, a hookuu aku.
23 Aka hoi, koi aku la lakou me ka leo nui, e noi ana e make ia ma ke kea; a ko ae la ko lakou mau leo a me ko na kahuna nui.
24 A olelo iho la o Pilato e hanaia ka mea a lakou i noi ai.
25 Alaila hookuu ae la oia i ka lakou mea i noi ai, i ka mea i hahaoia iloko o ka halepaahao no ka hoohaunaele ana, a me ka pepehi kanaka; a haawi ae la ia Iesu ma ko lakou manao.
 
26 A i ko lakou kai ana'ku ia ia, lalau iho lakou ia Simona no Kurene e hele mai ana mai ka aina mai, kau aku la lakou i ka laau kea maluna ona, e hali aku ia mahope o Iesu.
 
27 A hahai aku la ia ia ka ahakanaka he nui loa, o na wahine kekahi, na mea i uwe aku, a u aku hoi ia ia.
28 Alaila haliu mai la Iesu ia lakou, i mai la, E na kaikamahine o Ierusalema, mai uwe oukou no'u, aka, e uwe oukou no oukou iho, a no ka oukou mau keiki;
29 No ka mea, e hiki mai ana na la e olelo ai lakou, Pomaikai ka poe i pa, a me na opu i hanau ole, a me na u i omo ole ia.
30 Alaila e hoomaka lakou e olelo aku i na mauna, E hiolo mai maluna iho o makou; a i na puu hoi, E uhi mai ia makou.
31 No ka mea, ina e hana lakou i keia mau mea i ka laau maka, heaha ka mea e hanaia'i i ka laau maloo?
 
32 A ua alakaiia'ku na mea o ae elua, na kanaka hana hewa, e make pu me ia.
 
33 A hiki aku la lakou i ka wahi i kapaia o Kalevari, malaila lakou i kau aku ai ia ia ma ke kea, a me na lawehala, ma ka akau kekahi, a ma ka hema kekahi.
 
34 Alaila olelo aku la o Iesu, E ka Makua, e kala iho oe i ko lakou nei hewa; no ka mea, aole o lakou ike i ka lakou mea e hana nei. Puunaue ae la lakou i kona mau kapa, hailona iho la.
35 Ku iho la no hoi na kanaka e makaikai ana: a hoomaewaewa aku la me ko lakou mau alii, i aku la, Ua hoola ka oia ia hai, a ina oia ka Mesia, ka hiwahiwa a ke Akua, e hoola kela ia ia iho.
36 Hoomaewaewa aku la hoi na koa ia ia, hele aku la lakou, a haawi aku i ka vinega ia ia;
37 A olelo aku la lakou, Ina o oe ke alii o ka poe Iudaio, e hoola oe ia oe iho.
38 He palapala hoi maluna ona, he Helene, he Roma, a he Hebera ka olelo i kakauia'i ia, OIA NEI KE ALII O KA POE IUDAIO.
 
39 A o kekahi o na lawehala i kauia, hoino aku la oia ia ia, i aku la, Ina o oe ka Mesia, e hoola oe ia oe iho, a me maua.
40 A olelo ae la kekahi e ao ana ia ia, i ae la, Aole anei ou makau i ke Akua? maloko pu hoi oe o ia make hookahi.
41 A ia kaua, he pono ia, no ka mea, ua loaa ia kaua ka uku pono o ka kaua hana ana; aka oia nei, aole ia i hana hewa iki.
42 Olelo aku la hoi oia ia Iesu, E hoomanao mai oe ia'u, e ka Haku, i ka wa e hiki ai oe i kou aupuni.
43 I mai la hoi o Iesu ia ia, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oe, I keia la o oe pu kekahi me au iloko o ka paradaiso.
 
44 A i ke ono o ka hora, he pouli maluna o ka honua a pau, a hiki i ka iwa o ka hora.
45 Ua hoopouliia hoi ka la, a nahae iho la mawaenakonu ka paku o ka luakini.
 
46 A kahea aku la o Iesu me ka leo nui, i aku la, E ka Makua, iloko o kou mau lima ke waiho aku nei au i ko'u uhane! A pau kana olelo ana ia, make iho la ia.
47 A ike ka lunahaneri ia mea i hanaia'i, hoomaikai aku la ia i ke Akua, i aku la, Oiaio, he kanaka pono no keia.
48 O ka poe kanaka hoi a pau i akoakoa mai ma keia mea i ikeia, a ike lakou i na mea i hanaia, papai iho la lakou ma ko lakou umauma iho, a hoi aku la.
49 Ku mamao aku la hoi kona poe hoalauna a pau, a me na wahine i hahai ia ia mai Galilaia mai, e makaikai ana lakou ia mau mea.
 
50 Aia hoi, he kanaka, o Iosepa kona inoa, he kakaolelo, he kanaka maikai, he hoopono;
51 (Aole oia i ae pu aku ma ko lakou manao, a me ka lakou huna;) no Arimataia, no ke kulanakauhale o ka poe Iudaio ia, e kali ana no oia i ke aupuni o ke Akua.
52 Hele aku la ia io Pilato la, a noi aku la i ke kino o Iesu.
53 Kuu iho la no hoi oia ia ia ilalo, wahi iho la ia ia i ka lole olona, a waiho ae la ia ia iloko o ka luakupapau i kalaiia iloko o ka pohaku, aole i waiho e ia ke kanaka malaila.
54 O ka la ia e hoomakaukau ai, a e kokoke mai ana ka la Sabati.
55 A o ka poe wahine i hele pu me ia mai Galilaia mai, bahai aku la lakou a ike i ka luakupapau, a me ka waiho ana o kona kino.
56 Hoi mai la lakou, a hoomakaukau i na mea ala, a me ka hinu; a hoomaha iho la i ka la Sabati, mamuli o ke kauoha.