3
A I ka umikumamalima o ka makahiki o ko Tiberio Kaisara aupuni; e alii kiaaina ana o Ponetio Pilato no Iudea, a e alii okana ana o Herode no Galilaia, a e alii okana ana o Pilipo kona kaikaina no Itmea a me na aina o Terakoniti, a e alii okana ana o Lusania no Abilene,
A e kahuna nui ana o Ana a me Kaiapa, hiki mai la ka olelo a ke Akua ia Ioane ke keiki a Zakaria, ma ka waonahele.
A kaahele ae la ia i na aiua a pau e kokoke mai ana ma Ioredane, e ao ana i ka bapetizo no ka mihi i mea e kalaia mai ai na hewa;
E like me ka mea i kakauia ma ka buke olelo a Isaia ke kaula e i ana, O ka leo o ka mea e kala ana ma ka waonahele, E hoomakaukau oukou i ke alanui no Iehova, e hana hoi i kona mau kuamoo i pololei.
E hoopihaia na awawa a pau, a e hoohaahaaia na mauna a me na puu a pau, a e hoopololeiia na aoao kekee, a e hoomaniaia hoi na ala apuupuu:
A e ike na kanaka a pau i ka Hoola a ke Akua.
 
Alaila olelo mai la oia i na ahakanaka i hele aku io na la e bapetizoia e ia, E ka poe hanauna moonihoawa, na wai oukou i ao aku e holo i pakele ai i ka inaina e kau mai ana?
E hoohua hoi oukou i na hua e ku i ka mihi, mai hoomaka e ohumu iloko o oukou iho, O Aberahama ko kakou makua; no ka mea, ke olelo aku nei au ia oukou, e hiki no i ke Akua ke hoala mai i mau keiki na Aberahama no keia mau pohaku mai.
Ano hoi, ke waihoia nei ke koi ma ke kumu o na laau; nolaila, o kela laau keia laau i hoohua ole mai i ka hua maikai, oia ke kuaia ilalo a kiolaia'ku i ke alii.
10 Ninau aku la ia poe kanaka ia ia, i aku la lakou, Heaha la ka makou e hana'i?
11 Hai mai la oia, i mai la ia lakou, O ka mea nona na kapa komo elua, e haawi aku oia i kekahi no ka mea i nele; a pela no e hana aku ai ka mea nana ka ai.
12 Alaila hele ae la hoi na lunaauhau e bapetizoia, i aku la ia ia, E ke kumu, heaha ka makou e hana'i?
13 I mai la oia ia lakou, Mai hooi oukou mamua o ka mea i hooponoia no oukou.
14 A ninau aku la ka poe koa ia ia, i aku la, Heaha hoi ka makou o hana'i? I mai la oia ia lakou, Mai kolohe ia hai, mai alunu, a e oluolu oukou i ko oukou uku.
 
15 A i ke kanalua ana o na kanaka, kukakuka iho la ka naau o lakou a pau, no Ioane, o ka Mesia paha ia?
16 Olelo mai la o Ioane ia lakou a pau, i mai la, Owau no ke bapetizo nei ia oukou me ka wai; aka, e hele mai ana kekahi, he oi aku kona mana i ko'u, aole au e pono ke wehe ae i na kaula o kona mau kamaa; oia ke bapetizo ia oukou me ka Uhane Hemolele a me ke ahi.
17 A o kona peahi, aia no i kona lima, a e hoomaemae loa oia i kana huapalaoa, a e hoiliili i kana hua palaoa iloko o kona hale papaa, a e hoopau hoi oia i ka opala i ke ahi pio ole.
 
18 He nui no hoi na mea e ae ana i hoike mai ai i na kanaka i kana olelo hooikaika.
19 A o Herode ke alii kiaaina, ua aoia e ia no Herodia ka wahine a Pilipo a kona hoahanau, a no na mea hewa hoi a pau a Herode i hana'i,
20 Hoohui hou no oia i keia mea ia mau mea a pau, a hana paa oia ia Ioane iloko o ka hale paahao.
 
21 Eia hoi kekahi, i ka bapetizoia'ua o na kanaka a pau, o Iesu no kekahi i bapetizoia; a i kana pule ana'e, weheia mai la ka lani;
22 A iho mai la maluna ona ka Uhane Hemolele me ko ke kino ano o ka manu nunu, a pae mai ka leo mai ka lani mai, e i mai ana, O oe no ka'u keiki punahele, he oluolu loa ko'u ia oe.
 
23 A o Iesu, noho no ia he kanakolu paha makahiki, he keiki (i ka manaoia) na Iosepa, oia na Heli,
24 Oia na Matata, oia na Levi, oia na Meleki, oia na Iana, oia na Iosepa,
25 Oia na Matatia, oia na Amosa, oia na Nauma, oia na Eseli, oia na Nagai,
26 Oia na Maata, oia na Matatia, oia na Semei, oia na Iosepa, oia na Iuda,
27 Oia na Ioana, oia na Resa, oia na Zorobabela, oia na Salatiela, oia ua Neri,
28 Oia na Meleki, oia na Adi, oia na Kosama, oia na Elemodama, oia na Era,
29 Oia na Iose, oia na Eliezera, oia na Iorima, oia na Matata, oia na Levi,
30 Oia na Simeona, oia na Iuda, oia na Iosepa, oia na Ionana, oia na Eliakima,
31 Oia na Melea, oia na Menana, oia na Matata, oia na Natana, oia na Davida,
32 Oia na Iese, oia na Obeda, oia na Boaza, oia na Salemona, oia na Naasona,
33 Oia na Aminadaba, oia na Arama, oia na Eseroma, oia na Paresa, oia na Iuda,
34 Oia na Iakoba, oia na Isaaka, oia na Aberahama, oia na Tara, oia na Nahora,
35 Oia na Saruka, oia na Ragau, oia na Paleka, oia na Ebera, oia na Sala,
36 Oia na Kainana, oia na Arepakada, oia na Sema, oia na Noa, oia na Lameka,
37 Oia na Metusala, oia na Enoka, oia na Iareda, oia na Maleleela, oia na Kainana,
38 Oia na Enosa, oia na Seta, oia na Adamu, oia na ke Akua.