3
O WAU no ke kanaka i ike i ka popilikia, Malalo o ka laau o kona ukinki.
Ua alakai oia ia'u, a ua lawe mai ia'u iloko o ka pouli, Aole iloko o ka malamalama.
He oiaio, ua huli ku e mai oia ia'u, Ua huli oia i kona lima e ku e ia'u a pau ka la.
Ua hoopau oia i ko'u io, a me ko'u ili; Ua uhai oia i ko'u mau iwi.
Ua kukulu ku e mai oia ia'u, Ua hoopuni mai ia'u i ka awaawa, a me ke kaumaha.
Ua hoonoho mai oia ia'u ma na wahi pouli, E like me ka poe i make i ka, wa kahiko.
Ua hoopuni mai oia ia'u i ka pa, i ole au e puka iwaho; Ua hana oia i ko'u kaula keleawe a kaumaha.
I ka wa a'u e kahea aku ai, a nonoi aku, Pani mai la oia i ka'u pule ana.
Ua hoopuni mai oia ia'u me na pohaku i kalaiia; Ua hookeekee oia i ko'u mau alanui.
10 Ua like oia ia'u me ka bea e hoohalua ana, Me he liona la hoi ma na wahi malu.
11 Ua kapae oia i ko'u mau aoao, ua haehae mai ia'u; Ua hoolilo mai oia ia'u i mehameha.
12 Ua hoolena oia i kona kakaka, Ua kau oia ia'u me he hoailona la no ka pua.
13 Ua hookomo mai oia i kona mau pua iloko o ko'u opu.
14 He mea akaaka no wau i ko'u poe kanaka a pau; O ko lakou mele akaaka, a pau ka la.
15 Ua hoomaona mai oia ia'u i na mea awaawa, Ua hooona mai oia ia'u i ka laau awahia.
16 Ua uhai oia i ko'u mau niho i na iliili, Ua uhi mai oia ia'u i ka lehu.
17 Ua kipaku mai oe i ko'u uhane mai ka maiu aku; Poina hoi ia'u ka pomaikai.
18 I iho la au, Ua hookiia kuu ikaika, A me ka laua ana o kuu manao, mai Iehova mai;
 
19 E manao ana hoi au i ko'u popilikia a me ko'u eha, I ka laau awaawa, a me ka laau make.
20 Ke manao nui nei ko'u uhane ia mea, Me ke kulou iho iloko o'u.
21 Ke hoihoi mai nei au i keia iloko o ko'u naau, A nolaila, ua laua kuu manao.
 
22 No ka lokomaikai o Iehova, aole kakou i anaiia; No ka pau ole hoi o kona aloha.
23 He hou mai no i na kakahiaka a pau; Ua nui loa no kou oiaio.
24 O Iehova no ko'u kuleana, wahi a kuu uhane, Nolaila e lana'i kuu manao ia ia.
25 Ua maikai o Iehova i ka poe kakali ia ia, I ka uhane hoi i imi aku ia ia.
26 He mea maikai ke lana ka manao, no ka hoolaia mai e Iehova, me ka ekemu ole hoi.
27 He mea maikai i ke kanaka ke lawe i ka auamo i kona wa opiopio.
28 Ke noho mehameha ia me ka ekemu ole, No ka mea, [na ke Akua no] i kau ia mea maluna ona.
29 Ke waiho hoi ia i kona waha ma ka lepo, Ina paha e loaa ia ia ka laua o ka manao.
30 Ke haawi no hoi oia i kona papalina i ka mea nana ia e hahau; Ke hoopihaia oia i ka hoowahawahaia.
31 Aole nae e kipaku mau loa aku o ka Haku;
32 Ina e hookaumaha mai oia, e aloha mai no ia, E like me ka nui o kona lokomaikai.
33 Aole no kona makemake ia e hookaumaha mai ai, A hoeha i na keiki a kanaka.
34 E hahi malalo iho o kona mau wawae, I na mea pio a pau o ka honua,
35 E hoohuli ae i ka pono o ke kanaka, Mai ka maka ae o ka Mea kiekie,
36 E hana kekee i ke kanaka i kona hookolokoloia, Aole i apono mai ka Haku ia mau mea.
 
37 Owai ka mea nana e olelo, a ko no, Ke kauoha ole mai ka Haku?
38 Mai ka waha mai o ka Mea kiekie, Aole i puka mai ka hewa, a me ka maikai,
 
39 No ke aha la e ohumu ai ke kanaka e ola ana, O ke kanaka hoi no kona hoopaiia?
40 E huli kakou i ke ano o ko kakou mau aoao, E hoao hoi, a e hoi hou aku ia Iehova.
41 E hapai kakou i ko kakou mau naau a me na lima, I ke Akua iloko o ka lani.
42 Ua hana hewa aku makou, a na kipi, Aole no hoi oe i kala mai.
43 Ua uhi mai oia ia makou i ka huhu, a ua hoomaau mai; Ua pepehi mai oe, aole i aloha mai.
44 Ua uhi no oe ia oe iho i ke ao, I komo ole aku ai ka pule.
45 Ua hoonoho oe ia makou i lepo i kahiliia. A i mea i hoowahawahaia iwaena o na kanaka.
46 Ua hamama ku e mai ia makou na waha a pau o ko makou poe enemi.
47 Eia no imua o makou, ka makau a me ka lua, O ka lukuia, a me ke anaiia.
48 Ke kahe nei na muliwai ma ko'u mau maka, No ke anaiia o ke kaikamahine o ko'u poe kanaka.
49 Ko kulu nei no ko'u maka, aole hooki, Aole hoi i hoomaha,
50 A nana mai o Iehova, a ike, mai ka lani mai.
51 Ke hoeha ko'u maka i ko'u naau, no na kaikamahine a pau o ko'u kulanakauhale.
52 Me he manu la i hahai hala ole mai ai ko'u poe enemi ia'u me ka ikaika.
53 Ua hooki lakou i ko'u ola ma ka lua, Ua hoolei mai i ka pohaku maluna o'u.
54 Kahe ae la na wai maluna o kuu poo, Alaila, olelo iho la au, Ua hookiia mai au.
 
55 Kahea aku la au i kou inoa, o Iehova, Mailoko ae o ka lua hohonu.
56 Ua lohe no oe i ko'u leo; Mai huna oe i kou pepeiao, i ko'u hanu ana, a me ko'u kahea ana.
57 Hookokoke mai no oe i ka la a'u i kahea aku ai la oe; I mai la hoi oe, Mai makau.
58 E ka Haku, ua kokua mai oe ia'u i ka hoopiiia o kuu uhane; Nau no i hoolapanai i ko'u ola.
59 E Iehova, ua ike no oe i ko'u hookaumahaia, Nau no e hooponopono i ko'u hihia.
60 Ua ike no oe i ko lakou hoomaau ana a pau, A me ko lakou mau manao ku e ia'u a pau.
61 E Iehova, ua lohe no oe i ko lakou hoowahawaha ana, A me ko lakou mau manao ku e ia'u a pau:
62 I na olelo a ka poe i ala ku e mai ia'u, A me ko lakou imi ku e ia'u a pau ka la.
63 E nana i ko lakou noho ana ilalo, a me ko lakou ku ana iluna, owau no ko lakou mele akaaka.
 
64 E hoihoi oe i ka hoopai ana maluna o lakou, e Iehova, E like hoi me ka hana ana a ko lakou mau lima.
65 E haawi oe ia lakou i ke kaumaha o ka naau, I kou hoino hoi, ia lakou.
66 Me ka huhu oe e hahai aku ai, A e luku aku ia lakou, mailalo aku o na lani o Iehova.