5
E HOOMANAO, e Iehova, i ka mea i hiki mai ai maluna o makou; E noonoo, a e nana mai i ko makou hoowahawahaia.
Ua huli ko makou aina hooili i na malihini, O ko makou mau hale hoi i na kanaka e.
He poe keiki makua ole makou, aohe makuakane, Ua-like ko makou poe makuwahine me na wahine kanemake.
Ua inu makou i ko makou wai no ke kala. Me ke kumukuai i hiki mai ai ko makou wahie.
Ua hoomaauia mai makou ma ko makou mau a-i, Ua hooluhiia makou, aole hoomaha.
Ua haawi makou i ka lima i ko Aigupita, a me ko Asuria, I mea e hoomaonaia mai ai i ka berena.
Ua haua hewa ko makou poe makuakane, a ua ole lakou; Ua kaikai makou i ko lakou hewa.
Ua noho alii mai na kauwa maluna o makou; Aohe mea hoopakele, mailoko aku o ko lakou lima.
O ko makou ola ke kumukuai, i loaa mai ai ko makou berena, No ka maka o ka pahikaua o ka waonahele.
10 Ua wela ko makou ili me he umu la, Ma ke alo o ka wela o ka wi.
11 Moe wale lakou i na wahine ma Ziona, I na kaikamahine hoi o na kulanakauhale o ka Iuda.
12 Ua kaulia na'lii iluna ma na lima; Aole i manaoia na maka o na lunakahiko.
13 Lawe lakou i na kanaka ui, i poe wili palaoa, Hikaka ae la na kanaka opiopio, malalo iho o ka laau.
14 Ua pau ka noho aua o na lunakahiko mai ka pukapa, A ua oki no hoi ke mele ana o na kanaka ui.
15 Ua pau ka olioli ana o ko makou naau, Ua hooliloia ko makou hula i kumakena.
16 Ua haule ka papale alii o ko makou mau poo; Auwe hoi makou i ka makou hana hewa ana.
17 No keia mea, ua maule ko makou naau; No keia mau mea hoi, ua pouli ko makou mau maka.
18 He mehameha maluna o ka mauna o Ziona, Hele no na alopeke maluna olaila.
 
19 Ke noho mau loa nei oe, e Iehova, A o kou nohoalii hoi, mai kela hanauna, a keia hanauna.
20 No ke aha la oe e hoopoina mau loa ai ia makou, A haalele ia makou no na la ho nui?
21 E hoohuli mai oe ia makou iou la, e Iehova, a e hoohuliia makou, E hana hou i ko makou mau la, e like me ka wa kahiko.
22 No ka mea, e kipaku loa anei oe ia makou! E huhu nui loa mai anei oe ia makou!