6
E HOOLOHE mai oukou ano i ka mea a Iehova i olelo mai ai; E ku iluna, e hakaka imua o na mauna, A e hoolohe na puu i kou leo.
A hoolohe oukou, e na mauna i ka hoopaapaa o Iehova, A me oukou na kumu paa o ka honua: No ka mea, he hoopaapaa ko Iehova me kona poe kanaka, A e hoopaapaa no ia me ka Iseraela.
E kuu poe kanaka, heaha ka'u i hana aku ai ia oe? Heaha ka'u i hooluhi ai ia oe? e hoike mai ia'u.
No ka mea, ua lawe mai au ia oe mai ka aina o Aigupita mai, A ua hoola au ia oe mai ka hale o na kauwa mai; A ua hoouna aku au imua ou ia Mose, ia Aarona, a me Miriama.
E kuu poe kanaka, e hoomanao ano i ka mea a Balaka, ke alii o Moaba, i noonoo ai, A i ka mea hoi a Balaama ke keiki a Beora i olelo mai ai ia ia, mai Sitima mai a Gilegala; I ike oukou i ka pono o Iehova.
 
Me ke aha la wau e hele aku ai imua o Iehova, A kulou iho imua o ke Akua kiekie? E hele anei au imua ona me na mohai kuni, Me na keiki bipi o ka makahiki hookahi?
E oluolu anei o Iehova i na tausani hipa kane? A me ka umi tausani muliwai aila? E haawi anei au i kuu makahiapo no kuu hala, I ka hua o kuu kino no ka hewa o ko'u uhane.
Ua hoike mai no ia ia oe, e ke kanaka, i ka mea maikai; A he aha ka mea a ke Akua i kauoha mai ai ia oe, Ke ole e hana i ka pono, a e aloha i ka lokomaikai, A e hoohaahaa i ka hele ana me ke Akua?
 
Ke kahea mai nei ka leo o Iehova i ke kulanakauhale, A o ka mea naauao e ike i kou inoa; E hoolohe oukou i ka hoopai aua, a me ka mea nana ia i hoike mai.
 
10 Aole anei, i keia wa, na waiwai hewa ma ka hale o ka poe hewa, A me ka epa uuku e hoowahawahaia?
11 E maemae anei au me na mea kaupaona hewa, A me ka aa paona hoopunipuni?
12 No ka mea, ua piha kona poe kanaka waiwai i ka hana ino, A ua olelo wahahee kona poe kanaka, A ua hoopunipuni ko lakou alelo ma ko lakou waha.
13 No ia hoi, e hoonawaliwali au ia oe, ma ka hahau ana ia oe, Ma ka hooneoneo ana ia oe no kou hewa.
14 A e ai iho oe, aole e maona; Aia no iloko ou ka maule ana; A e lawe aku oe, aole e hoopakele, A o ka mea au e hoopakele ai, oia ka'u e haawi aku no ka pahikaua.
15 E lulu iho no oe, aka, aole oe e ohi mai; E hehi iho oe i na oliva, aole nae e poniia oe i ka aila; A i ka waina hou, aole nae oe e inu i ka waina.
 
16 No ka mea, ua malamaia na kanawai o Omeri, A me na hana a pau a ko ka hale o Ahaba, A ua hele oukou ma ko lakou manao; Nolaila, e hoolilo aku ai au ia oe i neoneo, A i kona poe kanaka i mea hoowahawahaia; A e lawe oukou i ka hoino o kuu poe kanaka.