13
A I kona hele ana mai loko aku o ka luakini, olelo aku la kekahi o kana poe haumana ia ia, E ke kumu, e nana oe, nani wale ke ano o keia mau pohaku, a me na hale.
Olelo mai la Iesu, i mai la ia ia, Ke ike nei anei oe i keia mau hale nui? Aole e waihoia kekahi pohaku, maluna iho o kekahi pohaku i ka hoohiolo ole ia.
 
I kona noho ana iluna o ka mauna Oliveta, ma ka hulinaalo o ka luakini, ninau malu aku la o Petero, a me Iakobo, a me Ioane, a me Anederea ia ia;
E hai mai oe ia makou i ka wa hea e hiki mai ai keia mau mea, a heaha la ka ouli o ka hiki ana mai o ia mau mea?
Olelo mai la Iesu ia lakou, i mai la, i kana olelo ana, E ao oukou e malama o alakai hewa ia oukou.
No ka mea, he nui na mea e hele mai ana ma ko'u inoa, me ka olelo mai, Owau no ia, a e alakai hewa ia na mea he nui loa.
A i lohe oukou i ke kaua, a me ka lono o ke kaua, mai hopohopo oukou; no ka mea, e hiki io mai no ia mau mea a pau, aole nae ia ka hope.
E ku e auanei kekahi aina i kekahi aina, a o kekahi aupuni hoi i kekahi aupuni; a e hiki mai auanei na olai, ma kauwahi, a me na wi, a me na kipikipi. Aka, o ka makamua wale no ia o na popilikia.
 
E ao nae oukou ia oukou iho, no ka mea, e haawiia'ku no oukou i ka poe hookolokolo, a e hahau mai lakou ia oukou iloko o na halehalawai; a no'u nei e hookuia'i oukou imua o na kiaaina, a me na'lii, i mea e hoike aku ai no lakou.
10 E pono nae, ke hai e ia'ku mamua ka euanelio, ma na aina a pau.
11 Aia alakai lakou ia oukou, e haawi aku, mai manao mua oukou i ka mea a oukou e olelo aku ai, mai noonoo e; aka, o ka mea e haawiia na oukou ia wa, oia ka oukou mea e olelo aku ai; no ka mea, aole na oukou ka olelo na ka Uhane Hemolele no.
12 A e haawi aku ana ke kaikuaana i ke kaikaina e make, a me ka makuakane no hoi i ke keiki; a e ku e mai no hoi na keiki i na makua, a e haawi aku ia lakou e make.
13 No ko'u inoa e inainaia'i oukou e na kanaka a pau; aka, o ka mea e hoomanawanui a hiki i ka hopena, e ola ia.
 
14 A ike aku oukou i ka mea haumia e hooneoneo ana, i oleloia mai ai e Daniela, o ke kaula, e ku ana i kahi pono ole, (O ka mea heluhelu, e hoomaopopo oia,) alaila, o ka poe e noho ana ma Iudea, e holo lakou i kuahiwi.
15 A o ka mea maluna o ka hale, mai iho mai ia iloko o ka hale, aole hoi e komo e lawe i kekahi mea, mai loko ae o kona hale.
16 A o ka mea ma ka waeua, mai hoi hou mai ia e lawe i kona kapa.
17 Auwe hoi i ka poe wahine hapai, a me ka poe hanai waiu ana ia mau la!
18 A e pule aku oukou, i ole ma ka hooilo ko oukou auhee ana.
19 No ka mea, e nui auanei ka popilikia o ua mau la la, aole meneia mai kinohi mai o ka honua a ke Akua i hana'i a hiki loa mai nei i keia wa, aole no hoi mahope aku.
20 A i hoopokole ole ka Haku ia mau la, aole loa e ola kekahi kanaka; aka, no ka poe i waeia, e hoopokoleia'e ua mau la la.
21 A i kela wa, ina olelo mai kekahi kanaka, Eia ka Mesia maanei, aia hoi mao, mai manaoio oukou ia.
22 No ka mea, e ku mai auanei iluna na Mesia wahahee, a me na kaula wahahee, a e hoike mai i na hoailona, a me na hana mana, ina he mea hiki, e hoohihia lakou i poe i waeia.
23 E ao hoi oukou; aia, ua hoike e aku no wau ia oukou i na mea a pau loa.
 
24 A pau ka pilikia ana o ia mau la, alaila, e pouli loa no ka la, aole hoi e haawi mai ka mahina i kona malamalama;
25 E haule iho no hoi na hoku o ka lani, a e haalulu no na mea mana o ka lani.
26 Ilaila lakou e ike ai i ke Keiki a ke kanaka e hele mai ana ma na ao me ka mana nui, a me ka nani.
27 Alaila ia e hoouna aku ai i na anela ana, a e akoakoa mai i kana poe i waeia, mai na kukulu eha mai, a mai kela pa o ka honua, a mai kela pa o ka lani mai.
 
28 E ao hoi oukou i ka nane o ka laau fiku: i ka wa e opiopio ai kona lala, a e hoomaka ana na lau, alaila oukou e ike ai, ua kokoke mai ke kau:
29 Pela no hoi oukou, a ike oukou e hanaia mai ana keia mau mea la, ilaila oukou e ike ai, ua kokoke mai no, aia ma ka ipuka.
30 He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, aole e pau keia hanauna, a hana e ia mai no keia mau mea a pau mamua.
31 E lilo no ka lani a me ka honua; aka, o ka'u mau olelo, aole loa ia e lilo.
 
32 Aka, o kolaila la, a me kolaila hora, aole loa kekahi kanaka i ike, aole no hoi ka poe anela iluna o ka lani, aole no hoi ke Keiki, o ka Makua wale no.
 
33 E ao oukou, e makaala, a e pule; no ka mea, aole oukou i ike i kela wa.
34 E like auanei ia me ke kanaka e hele ana i kahi loihi, haalele ia i kona hale, kauoha ae la i kana poe kauwa, a haawi i kela, a i keia i kana hana, a kauoha mai i ke kiaipuka, e makaala.
35 E makaala no hoi oukou; no ka mea, aole oukou i ike i ka wa e hiki mai ai o ka haku mea hale, i ke ahiahi paha, i ke aumoe paha, a i ke kani ana o ka moa, a i ke kakahiaka;
36 O hiki e mai ia, a loaa mai oukou e hiamoe ana.
37 O ka'u e olelo aku nei ia oukou, oia no ka'u e olelo aku nei i na mea a pau loa, E makaala.