11
NOHO iho la na luna o ka poe kanaka iloko o Ierusalema; a o ke koena o ka poe kanaka, hailona iho la lakou e lawe i hookahi noloko mai o ka umi e noho iloko o Ierusalema ke kulanakauhale laa, a o na mea eiwa iloko o na kulanakauhale e ae.
Hoomaikai aku la ka poe kanaka i na kanaka a pau i haawi oluolu ia lakou iho e noho iloko o Ierusalema.
 
Eia ka poe koikoi o ka aina, ka poe i noho iloko o Ierusalema; aka, iloko o na kulanakauhale o Iuda, noho iho la kela kanaka keia kanaka ma kahi i hoiliia nona iloko o ko lakou mau kulanakauhale, o ka Iseraela, o na kahuna, a me na Levi, a me ka poe Netini a me na mamo a na kauwa a Solomona.
Noho iho la iloko o Ierusalema kekahi poe o na mamo a Iuda, a me na mamo a Beniamina. O na mamo a Iuda, o Ataia ke keiki a Uzia, ke keiki a Zekaria, ke keiki a Amaria, ke keiki a Sepatia, ke keiki a Mahalaleela, o na mamo a Pereza;
A o Maaseia ke keiki a Baruka, ke keiki a Kalahoze, ke keiki a Hazaia, ke keiki a Adaia, ke keiki a Ioiariba, ke keiki a Zekaria, ke keiki a Siloni.
O na mamo a pau a Pereza i noho iloko o Ierusalema, eha haneri a me kanaonokumamawalu kanaka koa.
 
Eia ka poe mamo a Beniamina, o Salu ke keiki a Mesulama, ke keiki a Ioeda, ke keiki a Pedaia, ke keiki a Kolaia, ke keiki a Maaseia, ke keiki a Itiela, ke keiki a Iesaia.
A mahope ona Gabai, Salai, eiwa haneri a me ka iwakaluakumamawalu.
A o Ioela ke keiki a Zikeri ka luna maluna o lakou; a o Iuda ke keiki a Senua ka mea maluna o ka mokuna alua o ke kulanakauhale.
 
10 O kekahi poe o na kahuna; o Iedaia ke keiki a Ioiariba, o Iakina;
11 O Seraia ke keiki a Hilekia, ke keiki a Mesulama, ke keiki a Zadoka, ke keiki a Meraiota, ke keiki a Ahituba, ka luna o ka hale o ke Akua.
12 A o ko lakou poe hoahanau ka poe nana i hana i ka hana o ka hale, ewalu haneri a me ka iwakaluakumamalua; a me Adaia, ke keiki a Ierohama, ke keiki a Pelalia, ke keiki a Amezi, ke keiki a Zekaria, ke keiki a Pasura, ke keiki a Malekia,
13 A me kona mau hoahanau, ka poe koikoi o na makua, elua haneri a me kanahakumamalua: a me Amasai ke keiki a Azareela, ke keiki a Ahezai, ke keiki a Mesilemota, ke keiki a Imera,
14 A me ko lakou mau hoahanau, he poe koa ikaika, hookahi haneri a me ka iwakaluakumamawalu; a o ka luna maluna o lakou o Zabediela, kekahi o ka poe koikoi.
 
15 A o kekahi poe o na Levi; o Semaia ke keiki a Hasuba, ke keiki a Azerikama, ke keiki a Hasabia, ke keiki a Buni;
16 A me Sabetai a me Iozabada, na mea maluna o ka hana mawaho no ka hale o ke Akua, kekahi o ka poe koikoi o ka Levi;
17 A me Matania ke keiki a Mika, ke keiki a Zabedi, ke keiki a Asapa, ka luna puana o ka mele ma ka pule ana; a me Bakebukia malalo iki ae o kona poe hoahanau, a me Abeda, ke keiki a Samua, ke keiki a Galala, ke keiki a Iedutuna.
18 O na Levi a pau iloko o ke kulanakauhale hoano, elua haneri a me kanawalukumamaha.
 
19 A o na kiaipuka, o Akuba, o Talemona a me ko laua mau hoahanau, ka poe i kiai i na puka, hookahi haneri a me kanahikukumamalua
 
20 A o ke koena o ka Iseraela, ka poe kahuna, na Levi, iloko no lakou o na kulanakauhale a pau o Iuda, kela kanaka keia kanaka ma kahi i hoiliia nona.
21 Noho iho la ka poe Netini iloko o Opela; a maluna o ka poe Netini, o Ziha a me Gisepa.
 
22 A o ka luna o na Levi iloko o Ierusalema, o Uzi ke keiki a Bani, ke keiki a Hasabia, ke keiki a Matania, ke keiki a Mika. Noloko mai o ka poe mamo a Asapa, ka poe mele ma ka hana ana iloko o ka hale o ke Akua.
23 No ka mea, kauoha ae la ke alii ia lakou i haawiia i ka poe mele kekahi oihana i kela la i keia la.
24 A o Petahia ke keiki a Mesezabeela, kekahi o na mamo a Zera ke keiki a Iuda, ma ko ke alii aoao no ia, i na mea a pau i pili i na kanaka.
 
25 No na kauhale ma ko lakou mau aina: noho iho la kekahi poe mamo a Iuda ma Kiriata-areba a me na kauhale e pili pu ana me ia. a ma Dibona a me na kauhale e pili pu ana me ia, a ma Iekabezeela a me na kauhale e pili pu ana me ia,
26 A ma Iesua, a ma Molada, a ma Beta-peleta,
27 A ma Hazara-suala, a ma Beeraseba, a me na kauhale e pili pu ana me ia,
28 A ma Zikelaga, a ma Mekona, a me na kauhale e pili pu ana me ia,
29 A ma Ena-rimona a ma Zarea, a ma Iaremuta,
30 Zanoa, Adulama, a me na kauhale e pili pu ana me lakou, ma Lakisa, a me na aina e pili pu ana me ia, ma Azeka, a me na kauhale e pili pu ana me ia. Noho iho la lakou mai Beeraseba aku a i ke awawa o Hinoma.
31 A o na mamo a Beniamina, mai Geba aku a ma Mikemasa a me Aia, a me Betela, a me na kauhale e pili pu ana me ia,
32 Ma Anatots, Noba, Anania,
33 Hazora, Rama, Gitaima,
34 Hadida, Zeboima, Nebalata,
35 Loda, a me Ono, ke awawa o ka poe kahuna hana.
36 A o ka poe no na Levi, ua maheleia lakou ma Iuda a ma Beniamina.