3
A LAILA ku ae la iluna o Eliasiba ke kahuna nui a me kona mau hoahanou, o na kahuna, a hana iho la lakou i ko puka hipa; hooloo iho io lakou ia, o kukulu no hoi iluna i kona mau pani; hoolaa iho la lakou ia a hiki i ka halekiai o Mea, a i ka halekiai hoi o Hananeela.
A malaila aku uhau iho la na kanaka o Ieriko; a malaila aku uhau iho la o Zakura ke keiki a Imeri.
 
A hana iho la na keiki a Hasenaa i ka puka ia; kapili iho lakou ia, a kukulu no hoi iluna i kona mau pani a me kona mau ki a me kona mau kaola.
A malaila aku hoala hou ae la o Meremota ke keiki a Uria ke keiki a Koza. A malaila aku hoala hou ae la o Mesulama ke keiki a Berekia, ke keiki a Mesezabeela. A malaila aku hoala hou ae o Zadoka ke keiki a Baana.
A malaila aku hoala hou ae la o ko Tekoa; aka, o ko lakou poe kaukaualii, aole i hookomo lakou i ko lakou a-i ma ka hana a ko lakou Haku.
 
A hoala hou ae la o Ioada ke keiki a Pesea, laua o Mesulama ke keiki a Besodia i ka puka kahiko; kapili iho la laua ia, a kukulu no hoi iluna i kona mau pani a me kona mau ki a me kona mau kaola.
A malaila aku hoala hou ae la o Melatia no Gibeona, a me Iadona no Meronota, o na kanaka o Gibeona, a me Misepa, a hiki i ka nohoalii o ke kiaaina ma keia aoao o ka muliwai.
A malaila aku hoala hou ae la o Uriela ke keiki a Harehaia, kekahi o ka poe hana gula. A malaila aku hoala hou ae la o Hanania ke keiki o na mea hana i na mea ono; a waiho lakou ia Ierusalema a hiki i ka pa palahalaha.
A malaila aku hoala hou ae la o Repaia ke keiki a Hura, ka luna o kekahi hapalua o Ierusalema.
10 A malaila aku hoala hou ae la o Iedaia ke keiki a Harumapa ma kahi e kupono ana i kona hale. A malaila aku hoala hou ae la o Hatusa ke keiki a Hasabania.
11 A hoala hou ae la o Malakia ke keiki a Harima laua o Hasuba ke keiki a Pahata-moaba, i ka pauku e pili pu ana, a me ka halekiai ma na umu.
12 A malaila aku hoala hou ae la o Saluma ke keiki a Halohesa, ka luna o kekahi hapalua o Ierusalema, oia a me kana mau kaikamahine.
13 A hoala hou ae la o Hanuna a me ko Zanoa i ka puka awawa; a hana iho la lakou ia, a kukulu no hoi iluna i kona mau pani a me kona mau ki a me kona mau kaola, a i na kubita o ka pa hookahi tausani a hiki ma ka puka lepo.
14 A hoala hou ae la o Malakia ke keiki a Rekaba, ka luna o kekahi mokuna o Beta-hakerema, i ka puka lepo: hana iho la no oia ia, a kukulu no hoi iluna i kona mau pani a me kona mau ki a me kona mau kaola.
15 A hoala hou ae la o Saluna ke keiki a Kola-hoza, ka luna o kekahi mokuna o Mizepa, i ka puka waipuna; a hana iho la no oia ia, a kapili iho la ia maluna iho a malu, a kukulu no hoi iluna i kona mau pani a me kona mau ki a me kona mau kaola, a i ka pa o ka loko o Siloa no ka mala a ke alii, a hiki i na anuunuu e iho ai mai ke kulanakauhale aku o Davida.
16 A malaila aku hoala hou ae la o Nehemia ke keiki a Azabuka, ka luna o kekahi hapalua o Beta-sura, a hiki i kahi e ku pono ana i na luakupapau o Davida, a i ka loko hoi i hanaia, a me ka hale o ka poe ikaika.
17 A malaila aku hoala hou ae la o ka Levi, o Rehuma ke keiki a Bani. A malaila aku hoala hou ae la o Hasabia, ka luna o kekahi hapalua o Keila; oia no kona okana.
18 A malaila aku hoala hou ae la o ko lakou mau hoahanau, o Bavai ke keiki a Henadada, ka luna o kekahi hapalua o Keila.
19 A malaila aku hoala hou ae la o Ezera ke keiki a Iesua, ka luna o Mizepa, i ka pauku e pili pu ana, mai ke alo aku o ka pii ana ma ka hale e waiho ai i na mea kaua a i ka popoiwi o ka pa.
20 A malaila aku hoala hou ae la me ka hooikaika nui o Baruka ke keiki a Zabai, i ka pauku e pili ana, mai ka popoiwi aku a i ka puka o ka hale o Eliasiba ke kahuna nui.
21 A malaila aku hoala hou ae la o Meremota ke keiki a Uria ke keiki a Koza, i ka pauku e pili pu ana mai ka puka aku o ka hale o Eliasiba a hiki i ka pau ana o ka hale o Eliasiba.
22 A malaila aku hoala hou ae la ka poe kahuna, o na kanaka o ka papu.
23 A malaila aku hoala hou ae la o Beniamina laua o Hasuba i kahi e ku pono ana i ko laua hale. A malaila aku hoala hou ae la o Azaria ke keiki a Maaseia ke keiki a Anania ma kahi e kokoke ana i kona hale.
24 A malaila aku hoala hou ae la o Binui ke keiki a Henadada i ka pauku e pili pu ana, mai ka hale aku o Azaria a i ka popoiwi a hiki loa aku no i ke kihi.
25 A o Palala ke keiki a Uzai, mai ke alo aku o ka popoiwi, a me ka halekiai e oioi aku ana mamua aku o ka hale kiekie o ke alii iloko o ka pa o ka halepaahao. A malaila aku o Pedaia ke keiki a Parosa.
26 A ua noho no ka poe Netini iloko o Opela, hoala lakou a hiki ma ke alo o ka puka wai ma ka hikina, a ma ka halekiai hoi e oi aku ana iwaho.
27 A malaila aku hoala hou ae la o ko Tekoa i ka pauku e pili pu ana mai ke alo aku o ka halekiai nui e oi aku ana iwaho, a hiki i ka pa o Opela.
 
28 A maluna iho o ka puka lio hoala hou ae la ka poe kahuna, o kela kanaka keia kanaka ma kahi e ku pono ana i kona hale iho.
29 A malaila aku hoala hou ae la o Zadoka ke keiki a Imera ma kahi e ku pono ana i kona hale iho. A malaila aku hoala hou ae la o Semaia ke keiki a Sekania ka mea nana i malama i ka puka ma ka hikina.
30 A malaila aku hoala hou ae la o Hanani ke keiki a Selemia laua o Hanuna, o ke ono ia o na keikikane a Zalapa, i ka pauku e pili pu ana. A malaila aku hoala hou ae la o Mesulama ke keiki a Berekia ma kahi e ku pono ana i kona keena.
31 A malaila aku hoala hou ae la o Malakia ke keiki a ka mea hana gula, a hiki ma kahi o ka poe Netini a me ka poe kalepa, ma ke alo o ka puka Mipekada, a hiki ma kahi kiekie o ke kihi.
32 A mawaena o kahi kiekie o ke kihi a me ka puka hipa, hoala hou ae la ka poe hana gula a me ka poe kalepa.