7
A UHAUIA ka pa, a kukulu no hoi au i na pani, a hoonohoia na kiaipuka, a me ka poe mele, a me na Levi;
Alaila, kauoha aku la au ia Hanani i ko'u hoahanau a me Hanania ka luna o ka pakaua, no Ierusalema; no ka mea. he kanaka pololei no ia, a ua oi aku kona makau i ke Akua mamua o ko na mea e ae he nui loa.
A i aku la au ia laua, Aole e weheia na puka o Ierusalema a mahana mai ka la; a o ka poe e ku ana e pani lakou i na puka a e hoopaa hoi: a e hoonoho i kekahi poe o ko Ierusalema i poe kiai, kela Kanaka keia kanaka ma kona wahi e kiai aku ai, a o kela kanaka keia kanaka hoi ma kahi e ku pono ana i kona hale iho.
A ua palahalaha ke kulanakauhale ma kela aoao a me keia aoao, a ua nui hoi ia; aka, he kakaikahi na kanaka iloko ona, aole no hoi i kukuluia na hale.
 
Ana waiho mai la ko'u Akua iloko o ko'u naau e hoouluulu ae i na kaukaualii, a me na luna, a me ka poe kanaka i kakauia ko lakou kuauhau A ua Ioaa ia'u ka palapala kuauhau no ka poe i pii mua mai, a loaa hoi ia'u ma ia mea keia kakau ana:
Eia ka poe o ka mokuna i pii ae mai ka lawe pio ana mai, ka poe i lawe pio ia'ku, ka poe a Neoukaneza ke alii o Babulona i lawe pio ai, a hoi hou mai la i Ierusalema a i Iuda, o kela kanaka keia kanaka i kona kulanakauhale iho;
Ka poe i hiki mai la me Zerubabela, Iesua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Moredekai, Bilesana, Misepereta, Bigevai, Nehuma, Baana. O ka helu ana keia o na kanaka o ka Iseraela;
O na mamo a Parosa, elua tausani hookahi haneri a me kanahikukumamalua.
O na mamo a Sepatia, ekolu haneri a me kanahikukumamalua.
10 O na mamo a Ara, eono haneri a me kanalimakumamalua.
11 O na mamo a Pahatamoaba, na na mamo a Iesua a me Ioaba, elua tausani ewalu haneri a me ka umikumainawalu.
12 O na mamo a Elama, hookahi tansani elua haneri a me kanalimakumamaha.
13 O na mamo a Zatu, ewalu haneri a me kanahakumamalima.
14 O na mamo a Zakai, ebiku haneri a me kanaono.
15 O na mamo a Binui, eono haneri a me kanahakumamawalu.
16 O na mamo a Bebai, eono haneri a me ka iwakaluakumamawalu.
17 O na mamo a Azegada, elua tausani ekolu haneri a me ka iwakaluakumamalua.
18 O na mamo a Adonikama, eono haneri a me kanaonokumamahiku.
19 O na mamo a Bigevai, elua tausani a me kanaonokumamahiku.
20 O na mamo a Adina, eono haneri a me kanalimakumamalima.
21 O na mamo a Atera na Hezekia, he kanaiwakumamawalu.
22 O na mamo a Hasuma, ekolu haneri a me ka iwakaluakumamawalu.
23 O na mamo a Bezai, ekolu haneri a me ka iwakaluakumamaha.
24 O na mamo a Haripa, hookahi haneri a me ka umikumamalua.
25 O na mamo a Gibeona, he kanaiwakumamalima.
26 O na kanaka o Betelehema a me Netona, hookahi haneri a me kanawalukumamawalu.
27 O na kanaka o Anatota, hookahi haneri a me ka iwakaluakumamawalu.
28 O na kanaka o Betaazemaveta, he kanahakumamalua.
29 O na kanaka o Kiriatearima, Kepira, a me Beerota, ehiku haneri a me kanahakumamakolu.
30 O na kanaka o Rama a me Gaba, eono haneri a me ka iwakaluakamamakahi.
31 O na kanaka o Mikemasa hookahi haneri a me ka iwakaluakumamalua.
32 O na kanaka o Betela a me Ai, hookahi haneri a me ka iwakaluakumamakolu.
33 O na kanaka o kela Nebo, he kanalimakumamalua.
34 O ko kekahi Elama, hookahi tausani elua haneri a me kanalimakumumaha.
35 O ko Harima ekolu haneri a me ka iwakalua.
36 O ko Ieriko, ekolu haneri a me kanahakumamalima.
37 O ko Loda, Hadida a me Ono, ehiku haneri a me ka iwakaluakumamakahi.
38 O ko Senaa, ekolu tausani eiwa haneri a me kanakolu.
 
39 O na kahuna: o na mamo a Iedaia no ka hale o Iesua, eiwa haneri a me kanahikukumamakolu.
40 O na mamo a Imera, hookahi tansani a me kanalimakumamalua.
41 O na mamo a Pasehura, hookahi tausani elua haneri a me kanahakumamahiku.
42 O na mamo a Harima, hookahi tausani a me ka umikumamahiku.
 
43 O ka Levi: o na mamo a Iesua na Kademiela, a no na mamo a Hodeva, he kanahikukumamaha.
 
44 O ka poe mele: o na mamo a Asapa, hookahi haneri a ma ke kanahakumamawalu.
 
45 O ka poe kiaipuka: o na mamo a Saluma, o na mamo a Atera, o na mamo a Talemona, o na mamo a Akuba, o na mamo a Hatita, o na mamo a Sobai, hookahi haneri a me kanakolukumamawalu.
 
46 O ka poe Netini: o na mamo a Ziha, o na mamo a Hasuba, o na mamo a Tabaota.
47 O na mamo a Kerosa, o na mamo a Sia, o na mamo a Padona,
48 O na mamo a Lebana, o na mamo a Hagaba, o na mamo a Salemai,
49 O na mamo a Hanana, o na mamo a Gidela, o na mamo a Gahara,
50 O na mamo a Reaia, o na mamo a Rezina, o na mamo a Nekoda,
51 O na mamo a Gazama, o na mamo a Uza, o na mamo a Pasea,
52 O na mamo a Besai, o na mamo a Meunima, a na mamo a Nepisesima,
53 O na mamo a Bakebuka, o na mamo a Hakupa, o na mamo a Harehura,
54 O na mamo a Bazelita, o na mamo a Mehida, o na mamo a Haresa,
55 O na mamo a Barekosa, o na mamo a Sisera, o ua mamo a Tama,
56 O na mamo a Nezia, o na mamo a Hatipa.
 
57 O na mamo a ua kauwa a Solomona: o na mamo a Sotai, o na mamo a Sopereto, o na mamo a Perida,
58 O na mamo a Iaala, o na mamo a Darekona, o na mamo a Gidela,
59 O na mamo a Sepatia, o na mamo a Hatila, o na mamo a Pokereta na Zebaima, o na mamo a Amona.
60 O na Netini a pau a me na mamo a na kanwa a Solomona, ekolu haneri a me kanaiwakumamalua.
 
61 A eia ka poe i pii ae mailoko aku o Telemela, Teleharesa, Keruba, Adona, o me Imera; aole hoi e hiki ia lakou ke hoike mai i ka ohana makuakane, aole hoi i ko lakou hanauna, i ikea no ka Iseraela lakou.
62 O na mamo a Delaia, o na mamo a Tobia, o na mamo a Nekoda, eono haneri a me kanahakumamalua.
 
63 O kekahi poe mamo a na kahuna: o ka Habaia, o ka Koza, o ka Barezilai, ka mea nana i lawe i wahine o na kaikamahine a Barezilai, no Gileada, a ua kapaia oia mamuli o ko lakou inoa.
64 Imi aku la keia poe i ka lakou kuauhau iwaena o ka poe i kakauia, aole i loaa ia, a ua hookaawaleia lakou mai ka oihana kahoua aku me he haumia la.
65 A olelo aku la ke kiaaina ia lakou, aole lakou e ai i na mea i hoolaa loa ia, a ku mai kekahi kahuna me ka Urima a me ke Tumima.
 
66 A o ka ahakanaka a pau, ke huipuia, he kanahakumamalua tausani ekolu haneri a me kanaono.
67 He okoa ka lakou poe kauwakane a me ka lakou poe kauwawahine, ehiku tausani lakou, ekolu haneri a me kauakolukumamahiku: a o ka poe kane mele a me ka poe wahine mele o lakou, elua haneri a me kanahakumamalima.
68 O na lio o lakou, ehiku haneri a me kanakolukumamaono; a o na hoki o lakou, elua haneri a me kanahakumamalima.
69 O na kamelo, eha haneri a me kauakolukumamalima; a o na miula eono tausani ehiku haneri a me ka iwakalua.
 
70 A haawi mai la kekahi poe koikoi o na makua no ka hana, Haawi mai ia ke kiaaina ma ka waihonamealaa i hookahi tausani derama gula, i na ipu he kanalima a me na lole komo no na kahuna elima haneri a me kanakolu.
71 A haawi mai la kekahi poe koikoi o na makua ma ka waihonamealaa no ka hana, i na deruma gula he iwakalua tausani, a me ua mane kala elua tausani, a me ua haneri elua.
72 A o ka ka poe kanaka i koe i haawi mai ai, o na derama gula he iwakalua tausani a me na mane kala elua tausani, a me na lole komo no na kalmna, he kanaonokumamahiku.
 
73 A o na kahuna, a me na Levi, a me na kiaipuka, a me ka poe mole, a me kekahi o na kanaka, a me ka peo Netini, a me ka Iseraela a pau, noho iho la lakou ma ko lakou mau kulanakauhale; a hiki mai ka hiku o ka malama, aia no ka Iseraela iloko o ke lakou mau kulanakauhale.