13
KUKA ae la o Davida me na luna tausani a me na luna haneri, a me na luna a pau.
Olelo mai o Davida i ke anaina kanaka a pau o ka Iseraela, Ina he maikai keia ia oukou, a ina na Iehova mai o ko kakou Akua ia mea, e hoouna aku kakou a i na hoahanau o kakou ma na wahi a pau, e waiho ana ma na aina a pau o ka Iseraela, a me lakou pu i na kahuna a me ka Levi iloko o ko lakou mau kulanakauhale a me na kula, e akoakoa mai ai lakou io kakou nei:
A e lawe mai kakou i ka pahu o ko kakou Akua io kakou nei: no ka mea, aole kakou i ninau aku ma ia mea i na la o Saula.
Olelo aku la ke anaina kanaka a pau, e hana lakou pela: no ka mea, he maikai ia mea imua o na kanaka a pau.
Pela i houluulu ai o Davida i ka Iseraela a pau i kahi hookahi, mai Sihora o Aigupita a hiki aku i ke komo ana aku i Hemata, e lawe i ka pahu o ko Akua mai Kiriataiearima mai.
Pii aku la o Davida, a me ka Iseraela a pau a Baala, oia o Kiriataiearima, no ka Iuda, mailaila mai e lawe i ka pahu o ke Akua o Iehova, e noho ana mawaena o na keruba, kahi i heaia'i kona inoa.
Hooholo ae la lakou i ka pahu o ke Akua maluna o ko kaa hou, mai ka hale mai o Abinadaba; a kai aku la o Uza laua o Ahio i ke kaa.
Hookani aku la o Davida a me ka Iseraela a pau imua o ke Akua me ka ikaika a pau, i na mele, me na lira, na pesaleteria, na timeberela, na kimebala, a me na pukani.
 
A hiki aku lakou i kahi hehi-palaoa no Kidona, hoo aku la o Uza i kona lima a hoopaa i ka pahu: no ka mea, okupe iho la na bipikauo.
10 Ua hoaia ka inaina o Iehova ia Uza, a hahau mai la oia ia ia, no ka mea, ua lalau kona lima i ka pahu; a make iho la ia ilaila imua o ko Akua.
11 Ukiuki iho la o Davida i ko Iehova hahau ana ia Uza; nolaila ua kapaia ka inoa o ia wahi o Perezuza a hiki i keia la.
12 Makau iho la o Davida i ke Akua ia la, i iho la, Pehea la ka'u e lawe mai ai i ka pahu o ke Akua io'u nei?
13 Nolaila, aole i lawe mai o Davida i ka pahu berita io na la i ke kulanakauhale o Davida: aka, lawe ae la oia ia mea maloko o ka hale o Obededoma ka Gata.
14 A waiho iho la ka pahu o ke Akua me ka ohana a Obededoma iloko o kona hale i na malama ekolu. A hoopomaikai o Iehova i ko ka hale o Obededoma, a me kona mau mea a pau.