20
A I ka makahiki hou, i ka manawa e hele aku ai na alii, alakai aku la o Ioaba i ka poe ikaika o na koa, a luku iho la i ka aina o na mamo a Amona, a hele aku la, a hoopilikia aku la ia Raba: aka, noho iho la o Davida i Ierusalema A pepehi aku la o Ioaba ia Raba, a luku iho la ia wahi.
Lawe ae la o Davida i ka papalealii o ko lakou alii mailuna o kona poo, he talena gula ia i ke kaupaona ana, a me na pohaku makamae maloko; a ua kauia oia maluna o ke poo o Davida: a lawe mai la ia i ka waiwai pio he nui loa mailoko mai o ua kulanakauhale la.
Lawe mai la hoi oia iwaho i na kanaka oloko: a okioki iho la ia lakou i na pahiolo, a i na mea hao oioi, a i na koilipi. Pela i hana aku ai o Davida i na kulanakauhale a pau o na mamo a Amona. A hoi hou mai la o Davida me na kanaka a pau i Ierusalema.
 
A mahope mai o ia mea, ku ae la ke kaua ma Gezera me na Pilisetia; ia manawa, pepehi iho la o Sibekai no Husata ia Sipai no na keiki a ke kanaka nunui: a ua hoopioia lakou.
A he kaua hou no hoi me na Pilisetia; a pepehi iho la o Elehanana ke keiki a Iaira ia Lahemi ke kaikaina o Golia no Gata, o ke au o kaua ihe, ua like ia me ka laau o ka mea ulana lole.
A he kaua hou ma Gata, ilaila he kanaka nunui, he iwakaluakumamaha na manamanalima a me na manamanawawae ona, he paono a he paono, a he keiki no hoi ia na ke kanaka nunui.
Aka i ka wa i hoino mai ai oia i ka Iseraela, pepehi iho la o lonatana ke keiki a Simea a ke kaikuaana o Davida, ia ia.
Ua hanau keia poe na ke kanaka nunui ma Gata; a haule lakou ma ka lima o Davida, a me ka lima o kana mau kauwa