10
E NA hoahanau, eia ka makemake io o ko'u naau, a me ka'u pule i ke Akua, no lakou, e ola lakou.
No ka mea, ke hoike aku nei no wau no lakou, he manao ikaika ko lakou no ke Akua, aole nae mamuli o ka ike.
No ka mea, i ko lakou ike ole ana i ka hoaponoia mai e ke Akua, a i ko lakou imi ana e hookupaa i ko lakou pono iho, aole lakou i noho aku mamuli o ka hoapono ana mai a ke Akua.
No ka mea, o Kristo ko ke kanawai mea e pau ai, e hoaponoia'i na mea a pau i manaoio.
No ka mea, ua hoakaka mai o Mose i ka hoapono ana ma ke kanawai, O ke kanaka e hana ana ia mau mea, e ola ia ilaila.
Aka, ke olelo nei ka hoapono ana ma ka manaoio, Mai olelo oe iloko o kou naau, Owai la ke pii aku i ka lani? Ola keia, e lawe mai ia Kristo ilalo nei.
A, Owai la ke iho ilalo i ka hohonu? oia keia, e lawe mai ia Kristo mai waena mai o ka poe make.
Heaha hoi kana i olelo mai nei? Ua kokoke i ou la ka olelo, aia iloko o kou waha a me kou naau. Oia ka olelo a ka manaoio a kakou e hai aku nei;
No ka mea, ina e hooiaio oe me kou waha i ka Haku ia Iesu, a e manaoio hoi iloko o koa naau, ua hoala mai ke Akua ia ia mai waena mai o ka poe make, e ola oe.
10 No ka mea, ma ka naau ka manaoio e hoaponoia'i; a ma ka waha ka hooiaio ana e ola'i.
11 No ka mea, ke olelo nei ka Palapala hemolele, O ka mea e manaoio ia ia, aole ia e hoka.
12 No ka mea, aole he okoa ka Iudaio a me ka Helene; no ka mea, hookahi no Haku maluna o na mea a pau, he waiwai nui kona no ka poe a pau i kahea aku ia ia.
13 No ka mea, o ka mea e kahea aku i ka inoa o ka Haku, e ola ia.
14 A pehea la hoi lakou e kahea aku ai i ka mea a lakou i manaoio ole ai? A pehea la hoi lakou e manaoio aku ai i ka mea a lakou i lohe ole ai? A pehea la hoi lakou e lohe ai ke ole ka mea nana e hai?
15 A pehea la hoi e hai aku ai lakou ke hoouna ole ia'ku? Penei hoi i palapalaia'i, Nani na wawae o ka poe i hoike mai i ka euanelio, i hai mai hoi i ka nuhou maikai!
 
16 Aka, aole malama na mea a pau i ka euanelio, no ka mea, ke olelo mai nei o Isaia, E ka Haku, owai la ka mea i manao mai i ka makou i hai aku ai?
17 No ia hoi, ma ka lohe ana ka manaoio, a ma ka olelo a ke Akua ka lohe ana.
18 A ke ninau nei au, Aole anei lakou i lohe? Oiaio; ua kui aku la ko lakou leo i na aina a pau, a, o ka lakou mau olelo i na palena o ka honua.
19 Ke ninau hou nei au, Aole anei i ike o ka Iseraela? Eia mua, ke i mai nei o Mose, E hoonaukiuki au ia oukou ma ka poe aole he lahuikanaka, a e hoohuhu ia oukou ma ka lahuikanaka naaupo.
20 Aka, o Isaia ka i hoakaka lea mai, i mai la, Ua loaa aku au i ka poe i imi ole mai ia'u; ua hoikeia ku au i ka poe i ninau ole mai no'u.
21 Aka ke olelo mai la oia no ka Iseraela, Ua kikoo aku au i kuu lima i ka lahuikanaka hookuli a me ka pakike, a pau loa ae la ka la.