12
NO ia hoi, ke nonoi aku nei au ia oukou, e na hoahanau, ma ke aloha o ke Akua, e haawi i ko oukou mau kino i mohai ola, hemolele, hooluolu i ke Akua; oia ka oukou hoomana naauao.
Mai noho oukou a hoohalike me ko ke ao nei; aka, e hoopahaohao oukou ma ke ano hou ana o ko oukou naau, i hoomaopopo oukou i ko ke Akua makemake, ka pono, ka hooluolu, a me ka hemolele.
 
No ka mea, ma ka haawina i haawiia mai ia'u, ke olelo aku nei au i kela mea i keia mea iwaena o oukou, mai manao mahalo iho oia ia ia iho a pono ole ka manao; aka, e manao hoohaahaa, e like me ka haawina o ka manaoio a ko Akua i haawi mai ai i kela mea a i keia mea.
No ka mea, e like me na lala o kakou he nui ma ke kino hookahi, aole nae he oihana hookahi na lakou a pau;
Pela hoi kakou ho nui wale, hookahi hoi o kakou kino iloko o Kristo, a he mau lala kakou kekahi no kekahi.
I ko kakou lako ana i na haawina like pu ole, mamuli hoi o ka haawina i haawiia mai ia kakou; ina he wanana, ma ke ana ia o ka manaoio;
Ina he puuku, ma ka lawelawe puuku ana; a o ka mea e ao aku, ma ke ao ana;
A o ka mea olelo hooikaika, ma ka olelo hooikaika ana: o ka mea haawi, me ka naau kupono; o ka luna, me ka molowa ole; o ka mea hana lokomaikai aku, me ka hoihoi.
 
O ke aloha, mai hookamani ia. E hoowahawaha i ka ino; e hoopili aku i ka maikai.
10 E launa aku hoi kekahi i kekahi, ma ke aloha hoahanau; e hoopakela aku kekahi i kekahi ma ka hoomaikai ana.
11 I ka hana mau ana, mai hoopalaleha; i ikaika hoi oukou ma ka naau; e malama ana i ka Haku.
12 E hauoli no ka manaolana; e hoomanawanui i ka popilikia; e hoomau ana ma ka pule.
13 E haawi aku no ka nele o na haipule. E hookipa no.
14 E hoomaikai aku i ka poe e hoomaau mai ia oukou. E hoomaikai aku, mai hoino aku.
15 E hauoli pu me ka poe e hauoli ana, a e uwe pu me ka poe e uwe ana.
16 I hookahi ko oukou manao ko kekahi me ko kekahi. Mai manao aka i na mea kiekie, aka, e alakaiia e na mea haahaa. Mai manao iho ia oukou iho, na akamai.
17 Mai hana ino aku i kekahi no ka hana ino mai. E imi i ka pono imua o na kanaka a pau.
18 Ina he mea hiki, ma kahi e hiki ai oukou, e kuikahi oukou me na kanaka a pau.
19 Mai hoopai oukou no oukou iho, e ka poe i alohaia, aka, e hookaawale aku no ka inaina; no ka mea, ua palapalaia, No'u no ka hoopai ana, na'u no e uku aku, wahi a ka Haku.
20 No ia hoi, ina pololi kou enemi, e hanai ia ia; ina e makewai ia, e hoohainu ia ia. No ka mea, i kau hana ana pela o hoahu oe i na lanahu ahi maluna iho o kona poo.
21 E ao o lanakila ka hewa maluna on, aka, e hoolanakila i ka pono maluna o ka hewa.