II. Samuela
1
KA BUKE ALUA
MAHOPE iho o ka make ana o Saula, a ua hoi hou mai o Davida mai ka luku ana i ka Amaleka, a noho iho o Davida elua la i Zikelaga;
A i ke kolu o ka la, aia hoi, he kanaka i hele mai, mai ke kahua kaua, mai Saula mai, me kona kapa i haehaeia, a me ka lepo maluna o kona poo; a hiki aku la ia io Davida la, moe iho la ia ma ka honua, a hoomaikai aku la.
I aku la o Davida ia ia, Mai hea mai oe i hele mai nei? I mai la kela ia ia, Ua pakele mai nei au mai ke kahua kaua mai o ka Iseraela.
I aku la o Davida ia ia, Pehea kela mea? Ke noi aku nei au ia oe, e hai mai ia'u. I mai la kela, Ua hee aku la na kanaka mai ke kaua aku, a ua haule na kanaka he nui loa a make: ua make hoi o Saula a me kana keikikane o Ionatana.
I aku la o Davida i ke kanaka opiopio nana i hai mai ia ia, Pehea kau ike ana, ua make o Saula a me Ionatana kana keiki?
I mai la ua kanaka opiopio la nana i hai mai ia ia, A i ko'u hiki wale ana aku maluna o ka puu o Gileboa, aia hoi, e kalele ana o Saula maluna iho o kona ihe; a hahai ikaika mai la na halekaa a me na hoohololio mahope ona.
Alawa ae la ia i hope, ike mai la ia'u, a kahea mai la ia'u: i aku la au, Eia no wau.
Ninau mai kela ia'u, Owai oe? Olelo aku la au, He Amaleka wau.
I hou mai la ia ia'u, Ke noi aku nei au ia oe, e ku oe maluna iho o'u, a e pepehi mai ia'u; no ka mea, ke kau mai nei ka poniuniu maluna iho o'u, a ke koe nei ke ola okoa iloko o'u.
10 A ku iho la au maluna ona, a pepehi iho la ia ia; no ka mea, ua ike pono au, aole ia e ola mahope iho o kona haule ana: lawe ae la no au i ka papale alii maluna o kona poo, a me ke kupee ma kona lima, a ua halihali mai nei au ia mau mea i kuu haku.
 
11 Alaila, lalau iho la o Davida i kona kapa, a haehae iho la, a pela no hoi na kanaka a pau me ia.
12 Kanikau aku la lakou me ka uwe aku, a hookeai iho la lakou a hiki i ke ahiahi, no Saula a no Ionatana kana keiki, a no ka poe kanaka o Iehova, a no ka ohana a Iseraela; no ka mea, ua haule lakou i ka pahikaua.
 
13 Ninau aku la o Davida i ke kanaka opiopio nana i hai mai ia ia, Nohea oe? I mai la kela, He keiki au na kekahi malihini, he Amaleka.
14 I aku la o Davida ia ia, Heaha kou mea i makau ole ai i ka o aku i kou lima e pepehi i ka Iehova mea i poniia?
15 Kahea aku la o Davida i kekahi kanaka opiopio, i aku la, E neenee aku oe, a e lele aku maluna ona. Pepehi aku la kela ia ia, a make iho la ia.
16 I aku la o Davida ia ia, Maluna o kou poo iho ke koko ou: no ka mea, ua ahewa mai la kou waha iho ia oe, i ka i ana, Ua pepehi no au i ka Iehova mea i poniia.
 
17 Kanikau aku la o Davida i keia kanikau ana ia Saula a ia Ionatana kana keiki.
18 (Kauoha aku la hoi ia e ao i na mamo a Iuda i ke kakaka: aia hoi ua kakauia maloko o ka buke a Iasera.)
19 O ka nani o ka Iseraela, ua pepehiia oia maluna o na wahi kiekie
ou;
Kai ka haule ana o ka poe ikaika?
20 Mai hai aku ia mea ma Gata,
Mai kala aku hoi ia ma na alanui o Asekelona;
O hauoli na kaikamahine a ka poe Pilisetia,
O haanui hoi na kaikamahine a ka poe okipoepoe ole ia.
21 E na puu o Gileboa, aole make hau,
Aole hoi he ua maluna iho o oukou;
Aole hoi na mahinaai o na hua mua:
Ilaila kahi i hooleiia'ku ai ka palekaua o ka mea ikaika,
Ka palekaua o Saula i poni ole ia i ka aila.
22 Mai ke koko ae o ka poe i make,
A mai ka momona ae o ka poe ikaika,
Aole i hoi ihope ke kakaka o Ionatana,
Aole hoi i hoi nele mai ka pahikaua a Saula.
23 Ua aloha no, a ua oluolu hoi o Saula a o Ionatana i ko laua ola ana,
A i ko laua make ana, aole laua i hookaawaleia.
Ua oi aku ko laua mama i ko na aeto,
A me ko laua ikaika i ko na liona.
24 E na kaikamahine o ka Iseraela, e kanikau aku oukou ia Saula,
Nana oukou i hoaahu aku i ke kapa ula, a me na mea nani:
Nana i hoonani i ko oukou kapa i ke gula.
25 Kai ka haule ana o ka poe ikaika iwaena o ke kaua ana!
E Ionatana, ua pepehiia oe maluna o na wahi kiekie ou.
26 Ua ehaeha loa au nou, e kuu hoahanau, e Ionatana:
He oluolu loa oe ia'u, he kupanaha kou aloha ia'u,
E oi mai ana i ke aloha o na wahine.
27 Kai ka haule ana o ka poe ikaika,
A me ka pau ana o na mea kaua!