4
A LOHE ae la ke keiki a Saula, ua make o Abenera ma Heberona, palupalu iho la kona mau lima, a pihoihoi ka Iseraela a pau.
Aia na kanaka elua no ke keiki a Saula, he mau lunakoa; o Baana ka inoa o kekahi, a o Rekaba ka inoa o kekahi; na keiki laua a Rimona no Beerota no na mamo a Beniamina; (no ka mea, ua helu pu ia o Beerota me ka Beniamina;
Holo aku la na kanaka o Beerota i Gitaima, a ua noho malihini lakou ilaila, a hiki i neia manawa.)
 
A o Ionatana ke keiki a Saula, nana no kekahi keikikane, ua oopa ma kona mau wawae. Elima ona mau makahiki i ka wa i hiki aku ai ka olelo no Saula a no Ionatana mai Iezereela aku, a kaikai aku la kona kahu ia ia, a holo aku la: a i kona wikiwiki ana e holo aku, haule iho la kela a oopa iho la. O Mepiboseta kona inoa.
 
Hele aku la o Rekaba a me Baana na keiki a Rimona no Beerota, a hoi mai la laua i ka hale o Iseboseta i ka manawa i wela ai ka la, a e moe ana ia ma ka moe i ke awakea.
Hele aku la laua ilaila iwaena konu o ka hale, e like me ke kii i ka hua palaoa; a hou aku la laua ia ia malalo iho o ka lima o ka iwiaoao: a pakele aku la o Rekaba a me Baana kona hoahanau.
No ka mea, i ko laua hele ana aku iloko o ka hale, e moe ana ia maluna o kona moe iloko o kona keena moe, hou aku la laua ia ia, a make ia; a oki iho la laua i kona poo, a holoholo aku la ma ka papu a ao ka po.
Lawe mai la laua i ke poo o Iseboseta io Davida la i Heberona, i mai la i ke alii, Eia ke poo o Iseboseta ke keiki a Saula, o kou enemi, nana i imi mai i kou ola. I keia la, ua hoopai mai o Iehova maluna o Saula a me kana hua, no kuu haku no ke alii.
 
Olelo aku la Davida ia Rekaba a me Baana kona hoahanau, na keiki a Rimona no Beerota, i aku la ia laua, Ma ko Iehova ola ana, nana i hoopakele i kuu oia i ka popilikia a pau,
10 A hai mai la kekahi ia'u, i ka i ana mai, Aia ua make o Saula, e manao ana ia he olelo maikai kana ia'u, lalau aku la au ia ia, a pepehi iho la ia ia ma Zikelaga: oia iho la ka uku a'u i haawi aku ai ia ia no kana olelo ana:
11 Oia aku no, a i pepehi iho na kanaka hewa i ke kanaka pono maloko o kona hale maluna o Kona moe iho; aole anei au e hoopai koke aku i kona koko ma ko olua mau lima, a e kaili aku ia olua mai ka honua aku?
12 Kena aku la Davida i na kanaka opiopio ona, a pepehi aku la lakou ia laua, a oki iho la i ko laua mau lima a me na wawae, a kau aku la ia laua maluna ma ka punawai o Heberona. A lawe ae la lakou i ke poo o Iseboseta, a kanu iho la iloko o ka hale kupapau o Abenera ma Heberona.