12
K A WANANA o ka olelo a Iehova no ka Iseraela, Wahi a Iehova, ka mea nana e hohola ae i na lani, A me ka hookumu iho i ka honua, A i hana hoi i ka uhane o ke kanaka maloko ona.
Aia hoi, e hoolilo no au ia Ierusalema i kiaha hoinu a ona i na kanaka a pau e puni ana; Pela no i ka Iuda, i ka hoopilikia ana ia Ierusalema.
Ia la hoi, e hoolilo au ia Ierusalema i pohaku kaumaha no na kanaka a pau: A o ka poe a pau i kaikai ia mea, e haehaeia lakou; A e hoakoakoaia auanei na lahuikanaka a pau o ka honua e ku e ia wahi.
Ia la hoi, wahi a Iehova, E hahau auanei au i na lio a pau i ka makau, A me ka mea e noho ana maluna i ka hehena: A e hookaakaa au i kuu mau maka e nana i ka ohana a Iuda; Aka, e hoomakapo auanei au i na lio a pau o kanaka.
A e olelo na luna o ka Iuda iloko o ko lakou naau, O na kanaka o Ierusalema kuu ikaika, Iloko o Iehova Sabaota o ko lakou Akua.
 
Ia la la, e hoolilo au i na luna o ka Iuda e like me ke kapuahi iwaena o ka wahie, A e like hoi me ka lamaahi iloko o ka pua pili; A e hoopau auanei lakou i na kanaka a pau e puni ana ma ka akau a ma ka hema: A e hoonoho hou ia o Ierusalema ma kona wahi, ma Ierusalema.
E hoola hoi o Iehova i na halelewa o Iuda mamua, O hookiekie auanei ka nani o ka ohana a Davida a me ka nani o na kanaka o Ierusalema maluna o ka Iuda.
Ia la hoi, e hoomalu iho o Iehova i na kanaka o Ierusalema: A ka mea nawaliwali iwaena o lakou ia la, e like ia me Davida; A e like hoi ka ohana a Davida me ka ke Akua, A me ka Anela o Iehova imua o lakou.
 
Eia hoi kekahi ia la, E imi auanei au e hoopau ai i na lahuikanaka a pau, E hele ku e mai ana ia Ierusalema.
 
10 A e ninini iho au maluna o ka ohana a Davida, A maluna o na kanaka o Ierusalema, I ka uhane o ke aloha a me ka pule; A e nana mai lakou ia'u i ka mea a lakou i hou mai ai, A e kanikau lakou nona, e like me ke kanikau ana i ke keiki ponoi, A e ehaeha loa lakou nona, e like me ka ehaeha ana o kekahi i kana keiki hanaukahi.
11 Ia la hoi, e nui auanei ke kanikau ana ma Ierusalema, E like me ke kanikau ana o Hadaderimona ma ka papu o Megido.
12 E kanikau hoi ko ka aina, O kela ohana o keia ohana ma ke kaawale, O ka ohana o ka hale o Davida ma ke kaawale, A o ka lakou mau wahine ma ke kaawale; O ka ohana no ka hale o Natana ma ke kaawale, A me ka lakou mau wahine ma ke kaawale;
13 O ka ohana no ka hale o Levi ma ke kaawale, A me ka lakou mau wahine ma ke kaawale, O ka ohana no ka hale o Simei ma ke kaawale, A me ka lakou mau wahine ma ke kaawale.
14 O na ohana a pau e koe, ma ke kaawale, kela ohana keia ohana, A o ka lakou mau wahine ma ke kaawale.