14
A IA HOI, e hele mai ana ka la o Iehova, e puunaueia'i kou waiwai pio mawaena ou.
E houluulu auanei au i na lahuikanaka a pau e ku e ia Ierusalema i ke kaua; A e hoopioia auanei ke kulanakauhale, E haoia na hale, a e moe wale ia na wahine: A e hele pio aku kekahi hapalua o ko ke kulanakauhale, Aka, aole e hookiia'e ke koena o kanaka mai ke kulanakauhale aku.
Alaila hoi, e hele aku ai o Iehova, A e kaua aku i kela mau lahuikanaka, E like me kana i kaua aku ai i ka la hoouka kaua.
 
A e ku kona mau wawae ia la maluna o ka mauna Oliveta, E ku ana i ke alo o Ierusalema ma ka hikina; A e naha iho ka mauna Oliveta, mawaenakonu ona, Mai ka hikina a ke komohana, he awawa nui loa; A e nee aku kekahi hapalua o ka mauna ma ke kukulu akau, A o kekahi ma ke kukulu hema.
A e holo aku oukou i ke awawa o na mauna o'u, No ka mea, e hiki aku ana ke awawa o na mauna i Azala; A e holo oukou e like me ko oukou holo ana i ke olai, I na la o Uzia, o ke alii o ka Iuda: A e hele mai ana o Iehova o ko'u Akua, a me na haipule a pau me ia.
Eia hoi kekahi ia la, Aole no he malamalama, nalowale na hoku nani.
Hookahi no ia la, E ikea auanei ia e Iehova, aohe ao, aohe po; A i ka wa ahiahi e malamalama auanei ia.
E hiki no ia la, e kahe aku ka wai ola mai Ierusalema aku, O kekahi hapa ma ke kai hikina, A o kela hapa ma ke kai komohana; A pela no ia i ke kau a me ka hooilo.
 
A e lilo auanei o Iehova i Alii maluna o ka honua a pau: Ia la hoi e hookahi auanei o Iehova, e hookahi hoi kona inoa.
10 E hoololiia ka aina a pau a like me ka papu Mai o Geba aku a hiki i Rimona ma ke kukuluhema o Ierusalema: E hookiekieia'e ia, a e hoonoho paa ia ma kona wahi, Mai ka ipuka o Beniamina a hiki i kahi o ka puka mua, A i ka puka kihi; A mai ka halekiai o Hananela a hiki i na luawaina o ke alii.
11 A e noho lakou iloko ona, aole hoi e luku hou ia oia, Aka, e nohoia o Ierusalema me ka maluhia.
 
12 Eia hoi ka mai a Iehova e hahau mai ai, I na kanaka a pau i kaua aku ai ia Ierusalema; E hoowiwi auanei oia i ko lakou kino, Ia lakou e ku ana maluna o ko lakou wawae, A e emi iho ko lakou mau maka maloko o ko lakou mau lua, A e pau iho ko lakou alelo maloko o ko lakou waha.
13 E hiki hoi ia la he haunaele nui no Iehova mai, iwaena o lakou; A e lalau aku kekahi i ka lima o kona hoa, A e ku e kona lima iluna i ka lima o kona hoa.
14 A e kaua aku hoi ka Iuda ia Ierusalema; Aka, e houluuluia ka waiwai o ko na aina e a puni, O ke gula, ke kala, a me na lole aahu he nui loa.
15 A pela hoi ka mai ana o na lio, na hoki, o na kamelo, o na miula, a o na holoholona a pau, Iloko o kahi a lakou e hoomoana ai, e like me kela mai.
 
16 Eia hoi keia, o na mea a pau e koe, O na lahuikanaka a pau i hele ku e mai ia Ierusalema, E pii ae lakou i kela makahiki i keia makahiki, E hoomana i ke Alii ia Iehova o na kaua, A e malama i ka ahaaina kauhalelewa.
17 A o ka mea pii ole i Ierusalema, O na lahuikanaka o ka honua e hoomana i ke Alii ia Iehova o na kaua, Maluna ona e haule ole ai ka ua.
18 Ina paha hoi e pii ole mai, Aole hoi e hele mai ko Aigupita, kahi e ole ai ka ua, Ilaila no e loohia'i ka mai a Iehova e kau mai ai maluna o na lahuikanaka, I pii ole e malama i ka ahaaina kauhalelewa.
19 Oia ka hoohewaia o ko Aigupita, A me ka hoohewaia o na lahuikanaka a pau, I pii ole aku e malama i ka ahaaina kauhalelewa.
 
20 Ia la no, e kakauia'i maluna o na kahiko ana o na lio, UA LAA NO IEHOVA: A e like auanei na ipu iloko o ka hale o Iehova me na kiaha imua o ke kuahu.
21 A e lilo na ipu a pau iloko o Ierusalema a iloko o ka Iuda, I laa no Iehova o na kaua; A e hele mai ka poe mohai a pau, A e lawe i keia mau mea, a e hoolapalapa iloko: Ia la hoi, aole e komo hou aku ko Kanaana, Iloko o ka hale o Iehova o na kaua.