3
A HOIKE mai la oia ia'u ia Iosua ke kahuna nui e ku ana imua o ka anela o Iehova, a ku mai la o Satana ma kona lima akau, e ku e ia ia.
I aku la o Iehova ia Satana, Na Iehova oe e papa aku, e Satana; na Iehova nana i koho o Ierusalema, e papa aku ia oe: aole anei keia he momokuahi i unuhiia'e mailoko mai o ke ahi?
A ua aahuia o Iosua i na kapa inoino, ia ia i ku ai imua o ka anela.
Olelo mai la kela, i mai la i ka poe e ku ana imua ona, penei, E lawe aku i na kapa inoino mai ona aku la. I mai la hoi oia ia ia, Aia hoi, ke lawe aku nei au i kou hewa mai ou aku la, a e hoaahu aku au ia oe i na aahu nani.
Alaila i aku la au, E kau aku lakou i papale kahuna maikai maluna o kona poo. Nolaila, kau aku la lakou i ka papale kahuna maikai maluna o kona poo, a hoaahu aku la ia ia i na aahu; a ku mai la ka anela o Iehova.
 
Alaila, ao mai la ka anela o Iehova ia Iosua, i ka i ana,
Penei ka Iehova o na kaua i olelo mai ai, Ina e hele oe ma kuu mau aoao, a e malama hoi i ka'u mau kauoha ia oe, alaila oe e alii ai maluna o ko'u hale, a e malama hoi i na pahale o'u, a e haawi hoi au nou i na wahi e hele ai iwaena o ka poe e ku nei.
 
Ano hoi, e hoolohe mai oe, e Iosua ke kahuna nui e, o oe a me na hoaaloha e noho ana imua ou; no ka mea, he poe kanaka mea hoailona lakou: no ka mea, aia hoi, e kai mai auanei au i kuu kauwa o ka LALA.
Aia hoi ka pohaku a'u i waiho ai imua o Iosua; a he ahiku na maka ma ua Pohaku hookahi la; a na'u no e kalai iho i kana kalaiia'na, wahi a Iehova o na kana, a e lawe aku au i ka hala o ia aina i ka la hookahi.
10 Ia la la, e kahea aku kela kanaka keia kanaka i kona hoalauna, malalo o ke kumuwaina, a malalo o ka laau fiku, wahi a Iehova o na kaua.