8
Türatu que mütiyetuiriyari que müti'atüa hecuame
Mericüsü masi 'acuxi caneuyeveca yamütayünicü. Müpaüta mü'ane tecanexeiyani mara'acame. Mücü mana paya muyuavisie, haque müre'aita que mü'ane mümarive, mücü serieta paya. Haqueva miemecü mepasie, püti'uximaya mana. Que mü'ane yuricü tuqui mühücü, que mü'ane Ti'aitame mitavevi tuqui, tevi pücatixaü, mana püta püti'uximaya mücü. Mericüsü yunaitü mara'acate meniuti'uitüarieni memütemavanicü. 'Ayumieme caneuyeveca mücüta tixaütü mürexeiyanicü mütixatüanicü. Masi xüca cuiepa 'uyeicanique, pücamara'acametüniqueyu, 'amemu'uvacü hipatü püta memütemava que maine 'inüari niuquiyari. Peru müme haque memütehetimava, mücü pi'üque xeicüa tita taheima mütimieme, peru pücahücü. 'Etüriyayapaü xeicüa pü'ane. Yaxeicüa pü'ane hicü, que mütiutahüavarie Muisexi quepaucua mitaquetüaniquecai 'ixuriqui tuquiyari, yaticühüavecacu, Quene'acuerivayurieca pemitivevienicü naime yaxeicüa peti'üquetü 'inüari que pemütiuta'üquitüarie yemurisie pe'uvetü. Hicü masi Cürisitu türatu 'aixüa mü'ane caniuyetuiriyarieni cani'atüani, türatu meripai mieme 'aixüa müca'anecaicü hepaüna. 'Ayumieme mara'acame que mütihücü, visi pütihüritüarie, meripai miemete visi memücatehüritüariecaicü hepaüna. Türatuya meta niuqui müse'isie pütiviya, Cacaüyari türücaüyemecü müpaü mutayücü que mütiyurieni. Peru meripai mieme türatu hepaüna pücase'icai.
Mücü türatu meripai mieme xüca 'aixüa 'anenique, xüca careuyevecaque müniuquimariecacü, tavari pücaheuyevecaqueyu xevitü. Siepüre canivaniuquimaca teüteri müpaü mainecü,
Camü tucari canaye'amücü,
Müpaü canaineni Ti'aitame.
'Ana türatu mühecua nepüvapitüani
'Ixaheri xiüyarimama
Cura xiüyarimama.
Mücü türatu va'uquiyarima nemüvarutaveviriepaü püca'aneni
Meripai que nemütitavevi
Quepaucua nemüvaruviyaxüa vamamasie
Nevareyevitünique 'Equipitu cuieyarisie.
Müme netüratusie yamepücatecahucai.
'Ayumieme neta nepüvaratümaiyaxü,
Müpaü paine Ti'aitame.
10 Peru müpaü paineta Ti'aitame,
Türatu que nemütivatavevirieni
'Ixaheri xiüyarimama
Mücü tucari 'aye'ayu
Ne'inüari niuquiyari nepüvamini
Mücücü memüyu'iyaritüacacü.
Va'iyarisie nepütita'utüani ne'inüari niuquiyaricü.
Ne vacacaüyari nepüyüaneni,
Müme neteüterima mepühümetüni.
11 Yuxexuitü mepücatevati'üquitüani 'auravatari,
Yuxexuitü mepücatevati'üquitüani yu'ivama
Müpaü me'utiyuatü, Ti'aitame quenetimati.
Yunaitü masi mepünesimateni
Türi 'uquiravesixi yunaitü.
12 Ne nepüvanenimayaca
Sepa heiseriemecü yamemücatecahucai,
Tavari nepücahe'erivani
Sepa 'axa memüte'uyuri.
13 Mericüte türatu yücü mü'ane xatatü, meripai mieme putayeitüa. Tita mütitaye'itüre mütiverani meripai mütimieme, mücü cuitü pütaxüni.