12
Vetaniyasie 'uca visi mu'üa que müticavirie Quesusisie
(Mateu 26:6‑13; Maricuxi 14:3‑9)
Hicü 'ataxeime tucari heuyevecacu Pasicua maye'anicü, Quesusi Vetaniya ninuani haque Rasaru manucatei, Quesusi menucuquetüa müquite vasata. Hicü mana menivarucuxeürieni hamatüana memütecuanicü. Marita nivapareviecaitüni. Hamatüana mematecai, xevitü Rasaru canihücütücaitüni. Hicü Mariya naru visi mu'üa canücame vaüca müraye'axe ne'üni, merie quiruyaripaü paümeme. Quesusi quetayasie nicavirieni. Quetaya niucavasiüxa yücüpacü. Naisari quita visi tiniuye'üacaitüni narucü. Hicü teyü'üquitüvametemama xevitü, Cura 'Isicariutitanaca, miyetuaniquecai, müpaü niutayüni, Titayariri catiutuiya 'icü visi mu'üa haica sienituyari 'inüariyaricü, müva'üitüanicü memümamave. Müpaü niutayüni memümamave müvara'erivacaicü pücatixaü, masi mütinavayametücaicü püta müpaü tiutayü. 'Iya vatumini maname 'ahanatü, tita hesiena mütiucaxüri nivati'üvecaitüni. Quesusi müpaü niutayüni, Quetineuhayeva. 'Ipaü catiniuyurieni neteuquiya tucarisie mieme maye'aximecü. Yuheyemecü yuhesüa xecanivarexeiyani memümamave. Ne püta xepücanesihexeiya yuheyemecü.
Que memüte'imieniquecai Rasaru
Hicü Huriyusixi yumüiretü meteniutamarieni quename muva hayecatei. Quesusicü xeicüa mepüca'axecai, Rasaruta mexeiyaque müquite vasata menucuquetüacü meni'axecaitüni. 10 Hicü mara'acate memühüritüariecai meyu'enieca 'axeicüa meniutiyuani quename Rasaruta memieniquecai 11 yumüiretü Huriyusixi cümana memecücü, Quesusisie yuri memüte'uta'ericü.
Que müreutaha Querusaremesie
(Mateu 21:1‑11; Maricuxi 11:1‑11; Rucaxi 19:28‑40)
12 Mericüsü 'uxa'arieca yumüiretü teüteri 'ixüaramete meniu'enanani quename Quesusi 'uhamiecai Querusareme. 13 Parapa mamateya me'uhapatü menecüne meheinaquiyuca. Müpaü meteniuhivacaitüni,
Quetaneutavicueisitüa 'aixüa.
'Aixüa queticühüavarüvani
Que mü'ane Ti'aitamesüa miemetütü 'umamie hepaüsita
'Ixaherisixi tati'aitüvame hepaüsita.
14 Hicü Quesusi puxu 'utaxeiyaca hesiena nanutiyerüni, que müre'uxa,
15 Siyuni quiecame nu'aya, pepücaheumaca.
Camü 'iya mümati'aitüa 'ucanamieni
Puxu nunusisie 'acaitü.
16 Teyü'üquitüvametemama 'icü mepücahetimaivavecai meripai. Quepaucuari visi 'anetü matüa Quesusi, 'anaque mecanaye'erieni müpaü müre'uxa hepaüsitana, müpaü memiyuri.
17 Mücü teüteri hamatüana meme'uvacai quepaucua mitahüavixü Rasaru müvayeyanicü teuquiyata, quepaucua menucuquetüa müquite vasata, mümerita mecanihecüatacaitüni. 18 'Ayumieme teüteri meneinaquiyuni memu'enanacü quename 'icü 'inüari tiuyuri. 19 Hicü Pareseusixi müpaü meteniyücühüavecaitüni, Xepüneniere 'asixemücayüvave. Camü yunaitü cuiepa memütama 'utümana menecüne.
Cüriyecusixi que memüte'icuvautüvecai Quesusi
20 Mericüsü teüteri memu'axüa 'ixüararipa meyutanenevienique, hipatü müme mecanicüriyecusixitücaitüni. 21 Müme Piripesüa meniu'axüani Vesairasie Carereya cuieyarisie mecateisüa. Mecanita'ivaviya yame'utiyuatü, Neuxei, Quesusi tepüxeiyaqueyu. 22 Piripe neyani. Nitahüave 'Atürexi. Hicü 'Atürexi Piripematü menecüne. Müme menitahüave Quesusi. 23 Quesusi nivaruta'eiya ya'utaitü, Tucari naye'aniri Yuri Tevi nehücütütü visi ne'anetü nemayanicü. 24 Niuqui caniseüyeni que nemütixecühüave, xüca türicu 'imüariyari ca'ucateuquiyani cuiepa 'ucaveca, yuxaüta niyuhayeva xeicüa. Mesü xüca 'ucateuquiyani, vaüca canititacaimücü. 25 Que mü'ane yutucari münaqui'eri canitatümaiyamücü. Que mü'ane 'ena cuiepa yutucari mü'uxive'erie, yuheyemecü caneixeiyacamücü, pücaxüveni. 26 Xüca tevi nesiparevivame yüaneni, quenesiheveiya ne. Haque nemeyeicani, manarita caniuyeicamücü nesiparevivame. Xüca tevi nesiparevivame yüaneni, ne'uquiyari 'aye'ame ni'eriecamücü 'iya.
Quesusi que mütimüniquecai que mainecai
27 Hicüri ne'iyari niyumuinaneni. Queri ne'utaineni. Ne'uquiyari, queneneutavicueisitüa 'icü tucarisie que nehaineniqueyu. Masi 'icü 'ayumieme necaninuani 'ena cuiepa. 28 Ne'uquiyari, visi peticühüavarüvatü quena'ayeitüa. Hicü xevitü niutaniuni taheima müpaü 'utaitü, Neri visi neticühüavarüvatü nepaneyeitüave, tavarita müpaü necatiniyuriemücü. 29 Teüteri yumüiretü mana memüti'ucai memu'enana müpaü meniutiyuanecaitüni, Camü necutürarücani. Hipatüta mete'utiyuanecai, Xüari niuqui tuayame pitahüavixüri. 30 Quesusiri müpaü tinivaruta'eiya, 'Iya nehesie mieme püca'utaniu, xehesie mieme püta putaniu. 31 Hicürixüa 'ena cuiepa memütama nivatahüavimücü 'isücame. Hicürixüa 'iya mütiva'aitüva cuiepa memütama tacua nanuyehüiyamücüri. 32 Ne xüca cuie heima ne'anucuhanieni, yunaime necanivarahapamücü nehepa. 33 Müpaü niutainecaitüni tihecüatatü que mütimierieniquecai. 34 Teüteri 'ayumieme müpaü metenita'eiya, Tame 'inüari niuquiyaricü tecaniu'ena quename 'iya Cürisitu yuheyemecü yuhayeva. Que pehaine meuyevese Yuri Tevi manucuhanienicü pemaine. Que püpaicü 'icü Yuri Tevi mütiteva. 35 Quesusiri 'ayumieme müpaü tinivarutahüave, Yareutevitü cuxi xeicüa hecüariya xesata caniuyeicamücü. Mexi hecüariya xehexeiya xequeneu'uvani, yüriya capa xeha'ivacü. Que mü'ane yüvipa muyeica 'asipücatimate que mütimie. 36 Mexi hecüariya xehexeiya, yuri xequetene'erieca hecüariyasie, hecüaripa miemete xemacünecü.
Müpaü tinicuxatacaitüni Quesusi. 'Arique heyaca niyuti'avieta memücaheitaxeiyacü.
Huriyusixi yuri que memücate'eriecai
37 Sepasü müya paümeme 'inüari mütiyurienecai vahüxie, yuri mecacateni'eriecaitüni hesiena. 38 Müpaü catinaye'ani Quisariyaxi tixaxatame niuquieya müpaü mutayücü,
Ti'aitame quepai yuri pütita'eriri taniuqui.
Quepai püxeisitüarie Ti'aitame türücariyaya.
39 'Ayumieme mepücayüvavecai yuri memüteta'erienicü, tavari müpaü mutayücü Quisariyaxi,
40 Nivaracüpiriya vahüxita,
Nivaruseiriya va'iyarisie,
Capa yuhüxicü meheunenierenicü,
Capa yu'iyarisie meteyücühüavenicü,
Capa ta'aurie me'axürienicü nemüvaranayexürienicü.
41 Müpaü niutayüni Quisariyaxi quepaucua mixei visi que mü'anecai, quepaucua hepaüsitana müticuxatacai.
42 Siepüresü hipatü teüteri va'uquiyarima yumüiretü yuri mecateniuta'erieni hesiena. Pareseusixi vacü mepücayuhecüatacai capa tuquita me'anuyeveiyarienicü. 43 Vaüca nivanaquecaitüni teüteri 'aixüa memütevacühüavenicü, 'esiva xeicüa vanaquecacu Cacaüyari püta 'aixüa mütivacühüavenicü.
Quesusi niuquieya que mütivaranutaxürieni teüteri
44 Hicü Quesusi müpaü tiniuhiva, Que mü'ane nehesie yuri müti'erie, nehesie xeicüa yuri pücati'erie. Masi que mü'ane münesiheyenü'asie yuri tini'erieca. 45 Que mü'ane münesixeiya, canixeiyani 'iya münesiheyenü'a. 46 Ne nehecüariyatütü cuiepa necaninuani yunaitü yuri memüte'erie nehesie yüvipa memücayuhayevacü. 47 Xüca tevi 'icü 'u'enieni que nemüticuxata, xüca yacaticamieni, ne nepüca'ixaneta. Cuiepa memütama nevataxanetaque nepücanua, cuiepa memütama nevatavicueisitüanique püta necaninuani. 48 Que mü'ane münesixani'eri, neniuqui müca'utanaqui'eri, caneixeiyani que mü'ane mixaneta. Mücü neniuqui que nemutayü, mücü canitaxanetamücü, tucari 'aye'ayu quepaucua mütapare. 49 Ne necümana 'asinepücaticuxata. Masi 'iya münesiheyenü'a ne'uquiyaritütü, canetiniuta'aitüani que nemutaineni que nemüticuxatani. 50 Ne necatinimaica tita müti'aita 'iya, tucari mücaxüve mühücücü. Tita nemüticuxata ne, ne'uquiyari que münetiutahüavixü, müpaü necatinicuxatani.