13
Hasinadoa taudia
Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Hasinadoa taudia do oi siaidia, Kanana dekenai do idia lao, unai tano taudia edia goada do idia itaia totona. Unai tano be Israela taudia dekenai do lau henia. Iduhu ta ta ibounai dekena amo lohia taudia do oi siaidia.” Vadaeni Mose ese Parana tano, taunimanima noho lasi gabuna dekena amo ia siaidia. Idia ibounai be Israela lohia taudia.
Edia ladana be inai: Rubena iduhu dekena amo, Samua Sakuru.
Simeona iduhu dekena amo, Sapata Hori.
Iuda iduhu dekena amo, Kaleba Iepune.
Isakara iduhu dekena amo, Igala Iosepa.
Eparaima iduhu dekena amo, Hosea Nunu.
Beniamina iduhu dekena amo, Paliti Rapu.
10 Sebuluno iduhu dekena amo, Gadiela Sodi.
11 Manase Iosepa iduhu dekena amo, Gadi Susi.
12 Dano iduhu dekena amo, Amiele Gemali.
13 Asere iduhu dekena amo, Seturu Mikaela.
14 Napatali iduhu dekena amo, Nabi Vopisi.
15 Gado iduhu dekena amo, Gevele Maki.
16 Hasinadoa taudia edia ladana be unai, Mose ese ia siaia, Kanana dekenai idia lao. To Mose ese Hosea Nunu dekenai ladana matamata ia henia, Iosua.
17 Vadaeni Mose ese ia siaidia, Kanana do idia itaia. Ia gwau, “Mirigini kahana do umui lao, Kanana ena diho kahana do umui vareai. Unai gabu dekena amo Kanana ena ororo gabudia dekenai do umui lao. 18 Tano ena toana do umui itaia, bona unai tano ena taudia edia toana do umui itaia, idia goada o manoka, idia be momo o momo lasi. 19 Edia tano be edena bamona do umui itaia, ia namo o dika. Bona unai taudia edia hanua do umui itaia, kamepa dekenai, o hanua mai magu danu lalonai idia noho. 20 Edia uma gabudia danu do umui itaia, idia be namo o dika, bona au idia noho o lasi. Bona do umui goada, tano ena au huahua haida do umui abia mai lou.” Badina be unai negana be vain huahua idia mage hamatamaia negana.
21 Vadaeni unai tatau be mirigini kahana idia lao, Kanana tanona idia itaia, Sini taunimanima idia noho lasi tanona ela bona Rehoba, Hamata dalana dekenai. 22 Kanana ena diho kahana idia itaia guna, bona Heberona dekenai idia ginidae. Unuseni Ahimana bona Sesai bona Talamai, Anaki besena taudia idia noho. Unai Anaki taudia edia tauanina idia bada herea. Unai Heberona hanua idia haginia murinai, ma lagani 7 idia lao murinai, Aigupito taudia ese Soana hanua idia haginia Aigupito dekenai.
23 Unai murinai Esakolo Koura dekenai idia ginidae. Unuseni vain auna ena rigi ta idia utua. Unai rigi tamona dekenai be vain huahua idia noho, edia metau be bada herea, tau rua idia huaia hegeregerena gaudia. Apolo bona fig au huahua haida danu idia gogoa, idia huaia mai. 24 Unai gabu ena ladana idia atoa Esakolo Kourana, badina be Israela taudia ese vain huahua unuseni idia utua dainai.
Hasinadoa taudia 12 idia giroa mai lou
25 Dina 40 murinai hasinadoa taudia be idia giroa lou. Mose, Arona bona Israela taudia ibounai Kadesi dekenai, Parana tano, taunimanima noho lasi gabuna dekenai idia ginidae lou. 26 Vadaeni unai Kanana tano ena sivarai idia hamaoroa, bona unai au huahua gaudia idia dekenai idia hedinaraia. 27 Mose dekenai idia hereva, idia gwau, “Oi ese ai oi siaia tanona ai itaia vadaeni, bona momokani ia be rata bona hani dekenai ia honu tanona. Tano ena au huahua haida be inai. 28 To unai tano ena taudia be goada herea, edia hanua danu be bada herea, bona mai edia magu. Tauanina bada taudia, Anaki ena besena danu unuseni ai itaia. 29 Diho kahana dekenai Amaleka taudia idia noho. Ororo gabudia dekenai Hiti taudia, Iebusu taudia bona Amoro taudia idia noho. To kone dekenai bona Ioridane Sinavai dekenai be Kanana taudia idia noho.”
30 Vadaeni Kaleba ese Mose idia hagegea taudia edia maumau hereva ia hadokoa, ia gwau, “Harihari unai tano ita tuari henia be namo, badina ita be mai goada, unai tano ita abia diba.”
31 To ia danu idia lao taudia idia gwau, “Unai tano taudia ita tuari henia diba lasi, badina idia be goada, ita be manoka.” 32 Unai dainai idia ese sivarai koikoi Israela taudia dekenai idia hadibaia, idia gwau, “Unai ai itaia tanona ena uma anina be hegeregere lasi, bona unuseni idia noho taudia edia aniani be hegeregere lasi. Unai gabu dekenai be tauanina lata herea taudia sibona idia noho. 33 Bona tauanina bada herea taudia danu unuseni ai itaia, Anaki ena besena taudia, Nepili dekena amo idia mai taudia. Ai ese ai laloa ai be maragi, kwadi bamona, idia edia vairana dekenai. Bona idia ese danu ai idia itaia, idia laloa ai be kwadi bamona.”