26
Israela taudia ma idia duahia lou
Gorere ia doko murinai, Lohiabada ese Mose bona Eleasara Arona ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia edia bese ta ta ibounai do umui duahia, edia mauri lagani be 20 idia hanaia tatau ibounai, tuari totona do idia lao diba taudia ibounai do umui duahia.”
Vadaeni Moaba ena tano palaka gabuna dekenai, Ioridane Sinavai ena badibadinai, Ieriko kahirakahira, Mose bona hahelagaia tauna Eleasara ese taunimanima idia hamaoroa, idia gwau, “Edia mauri lagani 20, bona 20 idia hanaia tatau ibounai do umui duahia, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena.”
Israela taudia, Aigupito dekena amo idia raka mai taudia be inai:
 
Rubena be Iakobo ena natuna vara guna. Rubena ena natuna be Hanoka, Hanoka iduhu ia havaraia tauna, bona Palu, Palu iduhu ia havaraia tauna, bona Hesarona, Hesarona iduhu ia havaraia tauna, bona Karami, Karami iduhu ia havaraia tauna. Rubena ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 43,730.
Palu ena natuna ta be Eliaba. Eliaba ena natuna be Nemuele bona Datana bona Abirama. Inai Datana bona Abirama be Israela taudia orea ta ese idia abia hidi, vadaeni idia ruaosi bona Kora ese Mose bona Arona idia heai henia, bona idia ese danu Lohiabada idia heai henia. 10 Ela bona tano ese iena uduna ia kehoa, bona idia ia hadonoa ore, idia bona Kora, bona Kora ena orea taudia, vadaeni idia ibounai idia mase. Unai neganai danu, lahi ese taunimanima 250 ia gabua mase. Inai be sisiba, bona matakani gauna, Israela taudia edia latanai. 11 To Kora ena natuna tau be idia mase lasi.
 
12 Simeona ena natuna, bona edia iduhu be inai: Nemuele, Nemuele iduhu ia havaraia tauna, bona Iamina, Iamina iduhu ia havaraia tauna, bona Iakini, Iakini iduhu ia havaraia tauna. 13 Bona Sera, Sera iduhu ia havaraia tauna, bona Saulo, Saulo iduhu ia havaraia tauna. 14 Simeona ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 22,200.
 
15 Gado ena natuna, bona edia iduhu be inai: Sepona, Sepona iduhu ia havaraia tauna, bona Hagi, Hagi iduhu ia havaraia tauna, bona Suni, Suni iduhu ia havaraia tauna. 16 Bona Osini, Osini iduhu ia havaraia tauna, bona Eri, Eri iduhu ia havaraia tauna, bona Aroda, Aroda iduhu ia havaraia tauna, 17 bona Areli, Areli iduhu ia havaraia tauna. 18 Gado ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 40,500.
 
19 Iuda ena natuna rua, Ere bona Onana, be Kanana dekenai idia mase. 20 Iuda ena natuna, bona edia iduhu be inai: Sela, Sela iduhu ia havaraia tauna, bona Perese, Perese iduhu ia havaraia tauna, bona Sera, Sera iduhu ia havaraia tauna. 21 Perese ena natuna be Hesarona, Hesarona iduhu ia havaraia tauna, bona Hamulu, Hamulu iduhu ia havaraia tauna. 22 Iuda ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 76,500.
 
23 Isakara ena natuna bona edia iduhu be inai: Tola, Tola iduhu ia havaraia tauna, bona Puva, Punu iduhu ia havaraia tauna, 24 bona Iasubu, Iasubu iduhu ia havaraia tauna, bona Simarona, Simarona iduhu ia havaraia tauna. 25 Isakara ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 64,300.
 
26 Sebuluno ena natuna bona edia iduhu be inai: Sereda, Sereda iduhu ia havaraia tauna, bona Elono, Elono iduhu ia havaraia tauna, bona Ialila, Ialila iduhu ia havaraia tauna. 27 Sebuluno ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 60,500.
 
28 Iosepa ena natuna bona edia iduhu be inai: Manase bona Eparaima. 29 Manase ena natuna be inai: Makiri, Makiri iduhu ia havaraia tauna, bona Gileada Makiri, Gileada iduhu ia havaraia tauna. 30 Gileada ena natuna be inai: Iesere, Iesere iduhu ia havaraia tauna, bona Heleke, Heleke iduhu ia havaraia tauna, 31 bona Asariele, Asariele iduhu ia havaraia tauna, bona Sekema, Sekema iduhu ia havaraia tauna, 32 bona Semida, Semida iduhu ia havaraia tauna, bona Hepere, Hepere iduhu ia havaraia tauna. 33 Selopehada Hepere be natuna tau ta lasi, hahine sibona. Selopehada ena natuna hahine edia ladana be Mahala bona Noa bona Hogila bona Milika bona Tirisa. 34 Manase ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 52,700.
 
35 Eparaima ena natuna bona edia iduhu be inai: Sutela, Sutela iduhu ia havaraia tauna, bona Bekere, Bekere iduhu ia havaraia tauna, bona Tahana, Tahana iduhu ia havaraia tauna. 36 Sutela ena natuna be Erana, Erana ena iduhu ia havaraia tauna. 37 Eparaima ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 32,500.
Unai be Iosepa dekena amo idia vara iduhu taudia.
 
38 Beniamina ena natuna bona edia iduhu be inai: Bela, Bela iduhu ia havaraia tauna, bona Asabela, Asabela iduhu ia havaraia tauna, bona Ahirama, Ahirama iduhu ia havaraia tauna. 39 Bona Sepupama, Sepupama iduhu ia havaraia tauna, bona Hupama, Hupama iduhu ia havaraia tauna. 40 Bela ena natuna be Arada bona Namana. Arada be Arada iduhu ia havaraia, bona Namana ese Namana iduhu ia havaraia. 41 Beniamina ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 45,600.
 
42 Dano ena natuna be Suhama, Suhama iduhu ia havaraia tauna. Dano ena natuna ena iduhu be unai. 43 Bona inai iduhu Suhama ena tatau ibounai be 64,400.
 
44 Asere ena natuna bona edia iduhu be inai: Imina, Imina iduhu ia havaraia tauna, bona Isivi, Isivi ena iduhu ia havaraia tauna, bona Beria, Beria ena iduhu ia havaraia tauna. 45 Beria ena natuna be inai: Hebere, Hebere iduhu ia havaraia tauna, bona Malakiela, Malakiela iduhu ia havaraia tauna. 46 Asere ena natuna hahine ena ladana be Sera. 47 Asere ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 53,400.
 
48 Napatali ena natuna bona edia iduhu be inai: Iasila, Iasila ena iduhu ia havaraia tauna, bona Guni, Guni iduhu ia havaraia tauna, 49 bona Iesa, Iesa iduhu ia havaraia tauna, bona Silema, Silema iduhu ia havaraia tauna. 50 Napatali ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 45,400. 51 Israela tatau ibounai be 601,730.
Tano haria dalana
52 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, 53 “Tano be inai iduhu edia huanai do oi haria, edia ladana, bona edia taunimanima hida hegeregerena do oi haria. 54 Iduhu badana dekenai be tano badana do oi henia, to iduhu maragina dekenai tano maragina do oi henia. Iduhu ta ta edia tano ena bada be edia taunimanima hida hegeregerena. 55 To laki dalana dekenai danu iduhu ta ta edia tano do oi haria, edia tamana edia iduhu ladana dekena amo do oi henia. 56 Edena tano iduhu badadia do idia abia, be laki dekena amo do oi gwauraia. Ma iduhu maragidia danu be laki dekena amo edia tano ta ta danu do oi gwauraia.”
Levi taudia idia duahia
57 Levi taudia danu edia iduhu ta ta dekena amo idia duahia. Geresone ese Geresone iduhu ia havaraia, Kohata ese Kohata iduhu ia havaraia, bona Merari ese Merari iduhu ia havaraia.
58 Levi edia iduhu maragidia be inai: Libini, bona Heberona bona Mali bona Musi bona Kora. Kohata be Amarama ena tamana. 59 Amarama ena adavana ena ladana be Iokebedi, Levi ena natuna hahine, Aigupito dekenai ia vara. Iokebedi ese Amarama dekena amo ia havaraia natuna be Arona bona Mose, bona edia taihuna Miriama.
60 Arona ena natuna be Nadaba bona Abihu bona Eleasara bona Itamara. 61 To Nadaba bona Abihu be idia mase, lahi idauna, helaga lasi gauna, Lohiabada ena vairanai idia gabua dainai.
62 Levi taudia idia duahia, bona idia ibounai be 23,000. Unai be memero bona tatau, hua ta idia hanaia vadaeni taudia ibounai.
Israela taudia danu Levi taudia idia duahia hebou lasi, badina be Levi taudia dekenai Israela taudia edia huanai tano ta idia henia lasi.
63 Inai iduhu ibounai be Mose bona Eleasara ese idia duahia, Moaba ena tano palaka, Ioridane Sinavai unai kahanai bona Ieriko kahirakahira Israela taudia idia duahia neganai. 64 To Mose bona Arona ese Israela taudia idia duahia nega ginigunana, Sinai ena tano kaukau dekenai neganai, be unai idia duahia taudia ta ia do mauri noho lasi. 65 Badina be Lohiabada ese idia ia hamaoroa vadaeni, ia gwau idia ibounai be tano kaukau dekenai do idia mase. Unai dainai idia ta ia mauri lasi, Kaleba Iepune bona Iosua Nunu, idia ruaosi sibona idia do mauri noho.