29
Hua namba 7 ena bouboudia Kibi Hiriria Dinana
Dirava ena hadibaia hereva be Mose ese Israela taudia dekenai ma ia hamaoroa, ia gwau, “Hua namba 7 ena dina ginigunana dekenai, umui ese Lohiabada tomadiho henia totona do umui haboua, bona gaukara ta do umui karaia lasi. Unai dina dekenai kibi do umui hiriria. Bona Lohiabada dekenai inai gabua ore bouboudia do umui henia, Lohiabada dekenai bonana namo gaudia: Boromakau natuna tau ta, mamoe tau ta, bona mamoe natuna tau ibounai 7, namodia momokani, bero o toto lasi gaudia.
“Paraoa bouboudia, olive dehoro danu mikisi gaudia danu do umui henia, inai bamona: Boromakau danu be paraoa ena metau kilogaram toi, mamoe tau danu be paraoa ena metau kilogaram rua, bona mamoe natuna ta ta danu be paraoa ena metau kilogaram ta.
“Ma nanigosi tau ta, kara dika boubou totona do umui henia. Inai bamona do umui karaia, emui kara dika ena davana karaia totona.
“Inai bouboudia be hua ta ta edia dina ginigunana boubou, bona dina ibounai gabua ore boubou danu do umui henia, mai edia paraoa bona uaina bouboudia do umui henia hebou. Inai aniani bouboudia be Lohiabada dekenai mai edia bonana namona.
Kara Dika Ena Davana Karaia Dinana
“Hua namba 7 ena dina namba 10 dekenai aniani do umui ania lasi, bona gaukara ta do umui karaia lasi. Unai dina dekenai, Lohiabada dekenai gabua ore boubouna do umui henia, ia dekenai bonana namo gauna: Boromakau natuna tau ta, mamoe tau, bona mamoe natuna tau 7, lagani tamona gaudia, namodia momokani, bero o toto lasi.
“Paraoa bouboudia, olive dehoro danu mikisi gaudia danu do umui henia, inai bamona: Boromakau danu be paraoa ena metau kilogaram toi, mamoe tau danu be paraoa ena metau kilogaram rua, 10 bona mamoe natuna ta ta danu be paraoa ena metau kilogaram ta.
11 “Ma nanigosi tau ta, kara dika gwauatao boubou totona do umui henia. Ma kara dika totona boubouna ta, taunimanima edia kara dika davana karaia totona, danu do umui karaia. Dina ibounai gabua ore boubou mai ena paraoa boubou, bona mai edia uaina bouboudia danu do umui karaia unai dina dekenai.
Au Raurau Ruma Maragidia Aria bouboudia
12 “Hua namba 7 ena dina namba 15 dekenai Lohiabada tomadiho henia totona do umui haboua. Umui ese gaukara ta do umui karaia lasi, to dina 7 lalonai Au Raurau Ruma Maragidia Aria, Lohiabada hanamoa totona do umui karaia. 13 Inai aria ena dina ginigunana dekenai mai bonana namo Lohiabada dekenai aniani boubouna do umui henia: Boromakau natuna tau ibounai 13, mamoe tau rua, mamoe natuna tau, lagani tamona gaudia, ibounai 14, namodia momokani, bero o toto ta lasi gaudia.
14 “Paraoa bouboudia, olive dehoro danu mikisi gaudia danu do umui henia, inai bamona: Boromakau ta ta danu be paraoa ena metau kilogaram toi, mamoe tau ta ta danu be paraoa ena metau kilogaram rua, 15 bona mamoe natuna ta ta danu be paraoa ena metau kilogaram ta, mai edia uaina bouboudia danu.
16 “Ma nanigosi tau ta, kara dika boubou totona do umui henia. Inai bouboudia be dina ibounai gabua ore boubou danu do umui henia, mai ena paraoa boubou bona uaina boubouna danu.
17 “Dina iharuana dekenai boromakau natuna tau ibounai 12, mamoe tau rua, bona mamoe natuna tau, lagani tamona gaudia ibounai 14, namodia momokani, bero o toto lasi gaudia do umui henia. 18 Inai boromakau tau, mamoe tau, bona mamoe natuna tau be hida hegeregerena, paraoa bouboudia bona uaina bouboudia danu do umui henia. 19 Nanigosi tau ta, kara dika totona boubouna, bona dina ibounai gabua ore boubouna, mai ena paraoa boubouna, bona edia uaina bouboudia danu do umui henia.
20 “Dina ihatoina dekenai boromakau tau ibounai 11, mamoe tau rua, bona mamoe natuna tau, lagani tamona gaudia, ibounai 14, namodia momokani, bero o toto lasi gaudia do umui henia. 21 Inai boromakau tau, mamoe tau, bona mamoe natuna tau be hida hegeregerena, paraoa bouboudia bona uaina bouboudia danu do umui henia. 22 Nanigosi tau ta, kara dika totona boubouna, bona dina ibounai gabua ore boubouna, mai ena paraoa boubouna, bona uaina boubouna danu do umui henia.
23 “Dina namba 4 dekenai, boromakau natuna tau ibounai 10, mamoe tau rua, bona mamoe natuna tau, lagani tamona gaudia, ibounai 14, namodia momokani, bero o toto lasi gaudia do umui henia. 24 Inai boromakau tau, mamoe tau, bona mamoe natuna tau be hida hegeregerena, paraoa bouboudia bona uaina bouboudia danu do umui henia. 25 Nanigosi tau ta, kara dika totona boubouna, bona dina ibounai gabua ore boubouna, mai ena paraoa boubouna bona uaina boubouna danu do umui henia.
26 “Dina namba 5 dekenai, boromakau natuna tau ibounai 9, mamoe tau rua, bona mamoe natuna tau, lagani tamona gaudia, ibounai 14, namodia momokani, bero o toto lasi gaudia do umui henia. 27 Inai boromakau tau, mamoe tau, bona mamoe natuna tau be hida hegeregerena, paraoa bouboudia bona uaina bouboudia danu do umui henia. 28 Nanigosi tau ta, kara dika totona boubouna, bona dina ibounai gabua ore boubouna, mai ena paraoa boubouna bona uaina boubouna danu do umui henia.
29 “Dina namba 6 dekenai, boromakau natuna tau ibounai 8, mamoe tau rua, bona mamoe natuna tau, lagani tamona gaudia, ibounai 14, namodia momokani, bero o toto lasi gaudia do umui henia. 30 Inai boromakau tau, mamoe tau, bona mamoe natuna tau be hida hegeregerena, paraoa bouboudia bona uaina bouboudia danu do umui henia. 31 Nanigosi tau ta, kara dika totona boubouna, bona dina ibounai gabua ore boubouna mai ena paraoa boubouna bona uaina boubouna danu do umui henia.
32 “Dina namba 7 dekenai, boromakau tau ibounai 7, mamoe tau rua, bona mamoe natuna tau, lagani tamona gaudia ibounai 14, namodia momokani, bero o toto lasi gaudia do umui henia. 33 Inai boromakau tau, mamoe tau bona mamoe natuna tau be hida hegeregerena, paraoa bouboudia bona uaina bouboudia danu do umui henia. 34 Nanigosi tau ta, kara dika totona boubouna, mai ena paraoa boubouna bona uaina boubouna danu do umui henia.
35 “Dina namba 8 dekenai, Lohiabada tomadiho henia totona do umui haboua, bona gaukara ta do umui karaia lasi. 36 Idia gabua ore aniani boubouna Lohiabada dekenai do umui henia, ia dekenai bonana namo gauna, inai bamona: Boromakau natuna tau ta, mamoe tau ta, bona mamoe natuna tau, lagani tamona gaudia ibounai 7, namodia momokani, bero o toto lasi gaudia. 37 Inai boromakau tau, mamoe tau bona mamoe natuna tau be hida hegeregerena, paraoa bouboudia bona uaina bouboudia danu do umui henia. 38 Nanigosi tau ta, kara dika totona boubouna, mai ena paraoa boubouna bona uaina boubouna danu do umui henia.
39 “Inai bouboudia ibounai be Lohiabada dekenai do umui henia, gabua ore bouboudia, paraoa bouboudia, uaina bouboudia bona Lohiabada danu maino karaia bouboudia. Inai ibounai be emui aria dinadia dekenai do umui abia hegaegae, Lohiabada dekenai do umui henia, emui gwauhamata gaudia bona laloa namo harihari gaudia danu.”
40 Mose ese inai hereva ibounai be Israela taudia dekenai ia hamaoroa, Lohiabada ese ia dekenai ia oda henia hegeregerena.