34
Tano ena hetoa gabudia
Lohiabada ese Mose ia hadibaia, ia gwau, “Israela taudia do oi hamaoroa, inai bamona: Kanana tano dekenai umui raka vareai neganai, inai tano be emui tano korikori ela bona nega ibounai, bona tano ena hetoa gabudia be inai bamona:
“Emui tano hetoana diho kahana dekenai be Sini ena tano kaukau dekena amo Edoma hetoana dekenai do ia lao, ela bona Davara Mase ena dina daekau kahanai. Unuseni dekena amo tano hetoana be Akarabima Ororo ena diho kahana ia lao, ela bona Sini. Sini dekena amo ma diho kahana ia lao, ela bona Kadesi Baranea. Kadesi Baranea dekena amo ia be lahara kahana dekenai ia lao bona Hasara Adara dekenai, ma ia lao bona Asamona. Asamona dekena amo do ia lao, ela bona Aigupito ena Sinavai Maragina, ma ela bona Davara Badana ena kone dekenai.
“Dina diho kahana ena tano hetoana be Davara Badana.
“Mirigini kahana dekenai emui tano ena hetoana be Davara Badana dekena amo do ia lao, ela bona Horo Ororo dekenai. Horo Ororo dekena amo do ia lao, Hamata kahana dekenai, ela bona Sedada. Unai dekena amo ma do ia lao, Siporona kahana dekenai, ela bona Hasara Enana. Mirigini kahanai emui tano hetoana be unai.
10 “Dina ia daekau kahana dekenai emui hetoa be Hasara Enana dekena amo do ia lao, ela bona Sepama. 11 Bona Sepama dekena amo do ia lao, ela bona Ribila, Aina ena dina daekau kahana dekenai. Ma unuseni dekena amo do ia lao bona Galilea Gohuna ena dina daekau kahanai.
12 “Galilea dekena amo emui hetoa be Ioridane Sinavai, ela bona Davara Mase. Inai hetoa edia lalonai ia noho tano ibounai be umui emui tano.”
13 Vadaeni Mose ese Israela taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Inai tano be emui tano, bona laki dekena amo do umui haria. Lohiabada ese ia hereva vadaeni iduhu 9 bona iduhu ta kahana ese inai tano do idia abia.
14 “Rubena iduhu bona Gado iduhu, bona Manase iduhu kahana taudia ese edia tano idia abia vadaeni, edia bese edia huanai idia haria vadaeni. 15 Edia tano be Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai, Ieriko kahirakahira.”
Gunalaia taudia, idia ese tano haria gaukara idia karaia
16 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, 17 “Hahelagaia tauna Eleasara, bona Iosua Nunu ese tano do idia haria. 18 Bona iduhu ta ta dekena amo gunalaia tauna ta ta do oi abia hidi, idia ese tano haria totona, Eleasara bona Iosua do idia durua.”
19-28 Iduhu ta ta dekena amo Lohiabada ese ia abia hidi taudia edia ladana be inai:
Iuda Kaleba Iepune
Simeona Semuela Amihuda
Beniamina Elidada Kisilona
Dano Buki Iogili
Manase Haniela Epodi
Eparaima Kemuela Sipitana
Sebuluno Elisapana Paranaka
Isakara Palitiela Asana
Asere Ahihuda Selomi
Napatali Pedahele Amihuda
29 Inai lohia taudia be Lohiabada ese ia oda henia, idia ese Kanana tano do idia haria, Israela taudia ese edia tano korikori do idia diba totona.