8
Lamepa atoa gabuna
Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Arona do oi hadibaia, lamepa be edia gabudia dekenai ia atodia neganai, lamepa ibounai 7 be lamepa dogoatao gauna ena vairana kahana do idia hadiaria.”
Vadaeni Arona ese unai bamona ia karaia, lamepa be edia gabudia dekenai ia atoa, bona lamepa dogoatao gauna ena vairana kahana idia hadiaria, Lohiabada ese Mose ia hamaoroa hegeregerena. Inai lamepa dogoatao gauna be golo, hama dekenai idia botaia gauna, dekena amo idia karaia, ena aena dekena amo ela bona ena ataiai. Lohiabada ena palani, ia ese Mose ia hamaoroa hegeregerena, be unai lamepa dogoatao gauna idia karaia.
Levi taudia hagoevaia bona hahelagaia dalana
Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Levi taudia be Israela besena edia huana dekena amo do oi abia siri, bona idia do oi hagoevaia. Inai dala dekenai idia do oi hagoevaia: Ranu helagana be idia dekenai do oi negea lao, bona idia do oi hamaoroa, edia tauanina ena huina ibounai do idia kakasia ore, bona edia dabua do idia huria namonamo. Unai dekena amo do idia goeva. Unai neganai idia ese boromakau natuna tau ta do idia abia, mai ena paraoa boubouna, paraoa namo herea, olive dehoro dekenai mikisi gauna. Boromakau natuna tau ma ta danu do oi abia, kara dika boubouna totona.
“Vadaeni Levi taudia be Palai Dubu ena vairanai do oi hakaua mai, bona Israela taudia ibounai do oi haboua. 10 Vadaeni Levi taudia be Lohiabada ena vairanai do oi haginia. Israela taudia ese edia imana be Levi taudia edia latanai do idia atoa. 11 Arona ese Levi taudia Lohiabada dekenai do ia henia. Idia be Israela taudia edia harihari gauna lau dekenai, lauegu gaukara do idia karaia totona.
12 “Levi taudia ese edia imana be boromakau tau ruaosi edia kwarana latanai do idia atoa. Boromakau ta be kara dika boubouna totona, bona boromakau ta be gabua ore boubouna totona, Levi taudia edia kara dika davana karaia totona.
13 “Levi taudia be lau Lohiabada dekenai do oi henidia, harihari gauna idauna ta totona. Vadaeni Arona bona iena natuna tau ese unai Levi taudia do idia biagua.
14 “Levi taudia be Israela besena edia huana dekena amo unai bamona do oi abidia siri, idia be lauegu.
15 “Oi ese Levi taudia oi hagoevaia, bona oi hahelagaia murinai, idia ese Palai Dubu lalonai do idia gaukara diba. 16 Badina be Israela taudia edia huana dekena amo oi ese lau dekenai oi henidia, lauegu. Lau ese idia lau abia, idia ese Israela taudia edia vara guna natudia edia gabu idia abia vadaeni.
17 “Israela taudia edia vara guna natudia ibounai be lauegu, taunimanima edia natudia vara guna, bona ubua gaudia edia vara guna danu. Badina be Aigupito tano dekenai, Aigupito taudia edia vara guna natudia lau alaia mase neganai, be emui vara guna natudia ibounai lau hahelagaia, lauegu.
18 “To Israela taudia edia vara guna natudia edia gabu dekenai lau ese Levi taudia lau abia vadaeni. 19 Bona Arona mai iena natuna tau dekenai Levi taudia lau henia vadaeni, idia be Israela taudia edia harihari gaudia, Palai Dubu lalonai do idia gaukara totona. Bona Palai Dubu lalonai do idia gaukara noho dainai, Israela taudia ese dika do idia davaria lasi Palai Dubu kahirakahira do idia lao neganai.”
20 Inai kara dekena amo Mose bona Arona bona Israela taudia ibounai ese Levi taudia idia hahelagaia, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena. 21 Levi taudia ese sibodia idia hagoevaia, bona edia dabua idia huria. Bona Arona ese idia ia hahelagaia, vadaeni Levi taudia be harihari gauna idauna ta Lohiabada dekenai. Arona ese danu Levi taudia hagoevaia totona, edia kara dika davana ia karaia.
22 Unai murinai Levi taudia be Palai Dubu idia raka vareai, bona idia ese Arona mai iena natuna tau durua gaukara idia karaia. Israela taudia ese Levi taudia dekenai gau ibounai idia karaia, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena.
23 Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, 24 “Levi taudia edia taravatu be inai: Edia mauri lagani be 25 neganai, egu Palai Dubu lalonai idia gaukara hamatamaia diba. 25 To lagani 50 idia abia neganai, inai gaukara do idia rakatania, bona do idia karaia lou lasi.
26 “Unai murinai, idia ese edia varavara taudia idia durua diba Palai Dubu ena gaukara dekenai, to idia sibodia ese Palai Dubu gaukara ta do idia karaia lasi. Levi taudia edia gaukara be unai bamona taravatu dekenai do umui naria.”