2
Keriso be mai ena manau, bona mai ena siahu bada danu
Keriso ese emui mauri ia naria dainai, goada umui abia noho, ani? Keriso ena lalokau ese lalo namo umui ia henia, ani? Keriso ena Lauma ena mauri lalonai umui noho, ani? Umui ibounai ta ta dekenai bogahisihisi bona durua umui henia noho, ani? Unai dainai umui lau noia, lauegu moale do umui habadaia momokani inai kara dekena amo: Emui lalona do idia tamona, emui lalokau be tamona, bona emui lauma danu tamona. Umui sibona emui ladana do umui habadaia gwauraia lasi, bona do umui hekokoroku lasi. To umui ibounai ta ta dekenai do umui manau. Umui ta ta nega ibounai inai bamona do umui laloa, “Haida be idia namo herea, to lau be namo lasi.” Bona umui ese umui emui namo sibona do umui tahua lasi. Lasi, to umui ta ta ibounai ese haida edia namo do umui tahua, bona do umui durudia noho.
Keriso ia manau dainai Dirava ese ia abia isi
Keriso Iesu ena laloa bamona umui danu do umui laloa be namo. Ia be nega ibounai Dirava bamona ia noho. Oibe, Keriso be Dirava danu ia hegeregere, to ia laloa lasi unai bamona do ia noho, ia sibona do ia dogoatao gauna. Lasi, to ia ese sibona ena ura dainai, iena dagi badana ia negea, bona hesiai tauna momokani ia lao. Ia be taunimanima hegeregerena ia vara, bona taunimanima edia toana ia abia. Oibe, Keriso ese iena hairai ia laloa lasi, to ia manau momokani. Bona ia ese Dirava ia kamonai henia ela bona ia mase, oibe, satauro dekenai ia mase. Unai dainai Dirava ese Keriso ia abia isi, gabu bada herea momokani ia henia. Bona ladana ta ia henia, inai ladana ese ladana ibounai ia hereaia. 10 Bona Iesu ena ladana hanamoa totona ibounai be dohore idia tui diho, guba taudia, tanobada taudia, bona tanobada henunai noho taudia danu. 11 Bona taunimanima ibounai ese Iesu Keriso do idia gwauraia hedinarai “Lohiabada,” badina be unai dekena amo Tamana Dirava ena ladana do idia abia isi momokani.
Ita be diari bamona ita noho, taunimanima edia huanai
12 Lauegu lalokau taudia e, umui dekenai lau noho neganai lau umui kamonai henia. Vadaeni harihari umui dekenai lau noho lasi neganai danu lau do umui kamonai henia, inai be gau badana. Mai gari bona mai heudeheude danu emui hamauria do umui tahua noho. 13 Badina be Dirava ese umui emui lalona dekenai ia gaukara noho. Ia ese ura namodia bona goada umui dekenai ia henia noho, vadaeni iena ura karadia do umui karaia.
14 Gau ibounai umui karaia neganai, do umui maumau lasi o hepapahuahu lasi. 15 Unai dekena amo umui be kerere ta lasi, bona emui lalona dekenai dika ta do ia noho lasi, Dirava ena natuna taudia edia kara bamona. Bona umui be inai tanobada taudia mai edia dika bona mai edia kerere bada danu edia huanai umui noho. Umui ese idia edia huanai diari bamona do umui hedinarai, hisiu ese tanobada idia hadiaria bamona. 16 Mauri sivaraina be idia dekenai do umui hedinaraia, vadaeni Keriso ena dinana dekenai lau be do lau moale. Do lau gwau, “Lau gaukara kava lasi, bona lau hekwarahi kava lasi.”
17 Emui abidadama be boubou gauna hegeregerena, umui ese Dirava dekenai umui henia. Bona bema egu mauri rarana be do idia habubua, unai emui boubou gauna do lau hahelagaia totona, lau be do lau moale, bona lauegu moale dainai,umui ibounai danu do umui moale. 18 Inai bamona danu, umui ibounai emui moale dainai, lau danu be do lau moale.
Timoteo do ia lao Filipi
19 Lohiabada bema ia ura neganai, lau laloa nega daudau lasi lalonai Timoteo umui dekenai do lau siaia. Vadaeni emui sivarai do lau kamonai, bona egu lalona do ia moale. 20 Badina be lau dekenai ta ia noho lasi Timoteo hegeregerena, iena laloa bona lauegu laloa be tamona. Bona ia ura bada umui do ia durua. 21 Badina be ibounai ese sibona edia gau idia tahua, to Iesu Keriso ena gau idia tahua lasi. 22 To umui be Timoteo ena kara namona umui diba. Mero ese iena tamana ia durua bamona, ia ese lau ia durua vadaeni. Sivarai Namona dainai ai ruaosi ai gaukara hebou vadaeni. 23 Unai dainai lau laloa nega daudau lasi lalonai umui dekenai ia do lau siaia. Oibe, lau dekenai dahaka ia vara gauna lau diba neganai, Timoteo do lau siaia maoromaoro. 24 Bona Lohiabada lau abidadama henia noho, nega daudau lasi lalonai, lau danu be umui dekenai do lau mai.
Epafrodito do ia giroa lao Filipi dekenai
25 Lau laloa namona be Epafrodito umui dekenai do lau siaia. Ia be iseda varavara, bona ia be lau danu ai gaukara hebou, bona ai tuari hebou, Sivarai Namona totona. Guna umui ese lau dekenai ia umui siaia, lau do ia durua totona. 26 Badina be ia ese umui ia laloa bada, bona iena lalona ia hekwarahi bada noho, iena gorere sivaraina umui kamonai dainai. 27 Momokani gorere ia davaria, bona kahirakahira ia mase, to Dirava ese ia bogahisihisi henia. Bona ia sibona lasi, to lau danu Dirava ese ia bogahisihisi henia, lauegu lalohisihisi do ia bada herea garina. 28 Unai dainai lau ura bada Epafrodito umui dekenai do lau siaia, ia do umui itaia totona. Vadaeni do umui moale, bona lau danu egu lalohisihisi do ia ore. 29 Ia do umui abia dae, Lohiabada ena ladana dekenai, mai emui moale bada danu. Bona iena kara bamona idia karaia taudia ibounai do umui matauraia. 30 Badina be Keriso ena gaukara totona Epafrodito kahirakahira ia mase. Iena mauri ia negea gwauraia, lau dekenai durua totona, bona umui karaia diba lasi durua gauna, be ia ese do ia karaia totona.