20
Ioaba ese Amasa ia alaia
Unai neganai tau dikana ta, ena ladana Sieba Bikiri be Gilegala dekenai ia noho. Ia be Beniamina iduhu tauna. Ia ese iena kibi ia hiriria, bona ia boiboi, ia gwau, “Davida be namo lasi, ia be iseda iduhu lasi tauna. Israela taudia e, inai Iese ena natuna ena murinai do ita raka lasi, to iseda gabu Israela dekenai do ita giroa lao.”
Unai hereva dainai, Israela taudia ibounai ese Davida idia rakatania, Sieba Bikiri ena murinai idia raka lao. To Iuda taudia ese king Davida ena murinai idia raka, Ioridane Sinavai dekena amo ela bona Ierusalema.
Davida be iena ruma Ierusalema dekenai ia ginidae, vadaeni ia ese iena adavana 10, iena ruma naria totona Ierusalema dekenai ia rakatania, ia abidia, ruma ta dekenai ia koudia. Unai ruma naria totona Davida ese gima taudia ia atoa. Davida ese unai hahine dekenai edia aniani ia henia, to idia danu ia mahuta hebou lou lasi. Unai hahine be unai dina dekena amo ela bona idia mase unai ruma dekenai idia koua noho. Edia noho be vabu edia noho hegeregerena.
Vadaeni king Davida ese Amasa ia hamaoroa, ia gwau, “Iuda taudia do oi boiria hebou, dina toi do idia ore lasi idia be lau dekenai do idia haboua, bona oi danu do oi mai.” Unai dainai Amasa be idia haboua totona ia lao, to ia giroa mai haraga lasi, king ia gwauraia nega ia hanaia.
Vadaeni Davida ese Abisai ia hamaoroa, ia gwau, “Abesaloma ese ita ia hadikaia maragi, to inai Sieba Bikiri ese ita do ia hadikaia bada. Egu tuari taudia haida do oi abia lao, Sieba ena murinai do umui lao, ia ese hanua mai magudia haida do ia abia, bona ita dekena amo do ia heau mauri garina.”
Vadaeni Ioaba bona Davida ena gima taudia, Kerete taudia bona Pelete taudia, bona Davida ena gima taudia mai goadadia, be Abisai ena murinai idia lao, Ierusalema dekena amo idia raka, Sieba Bikiri do idia lulua bona abia totona. Nadi badana Gibeona dekenai idia ginidae neganai, Amasa be idia dekenai ia mai, idia danu ia hedavari. Ioaba ese tuari dabua ia karaia noho, tuari kaia danu be iena gaba gauna dekenai ia noho. Inai tuari kaia be iena udaia gauna dekenai ia noho, to Ioaba be Amasa kahirakahira ia lao neganai unai kaia be tano dekenai ia moru.
Vadaeni Ioaba ese Amasa ia hereva henia, ia gwau, “Egu tadina e, oi namo, a?” Vadaeni Ioaba ese iena imana idibana dekena amo Amasa ena auki huina ia abia, do ia kisi henia totona. 10 To Ioaba ese kaia maragina iena imana laurina dekenai ia dogoatao noho, bona Amasa ese ia itaia lasi. Ioaba ese Amasa ena bogana ia gwadaia, bona iena bogarauna be tano dekenai idia bubua. Amasa be maoromaoro ia mase, bona Ioaba ese ia gwadaia lou lasi.
Unai neganai Ioaba bona iena tadina Abisai ese Sieba Bikiri ma idia lulua. 11 To Ioaba ena orea tauna ta ese Amasa ena tauanina ena badibadinai ia gini, ia gwau, “Umui daika ese Ioaba bona Davida umui ura henia, Ioaba ena murinai do umui raka.” 12 Amasa ena tauanina be rarana ese ia koua, bona ia be laolao dalana ena huanai ia hekure noho. Vadaeni Ioaba ena orea tauna ese ia itaia, tuari taudia ibounai idia raka mai, bona idia gini noho, tauanina itaia totona. Unai dainai ia ese unai tauanina ia abia, laolao dala dekena amo ia veria lao, rei ena lalonai ia atoa, bona dabua dekena amo ia koua. 13 Laolao dalana dekena amo Amasa ena tauanina idia kokia murinai, tuari taudia ibounai ese Ioaba ena murinai idia raka lao, Sieba Bikiri do idia dogoatao totona.
Sieba Bikiri ia mase
14 Sieba be Israela iduhu ibounai edia huanai dekena amo Israela tano ia raka hanaia lao, ela bona Abela, Bete Maka kahana hanua ta dekenai. Vadaeni Bikiri ena iduhu taudia ibounai idia haboua, Sieba ena murinai, hanua lalonai idia raka vareai.
15 Ioaba ena tuari orea taudia idia kamonai Sieba be unai hanua dekenai ia noho. Vadaeni idia ese Abele hanua idia koua hagegea. Idia ese hanua ena magu kahirakahira tano momo idia haboua, hanua do idia tuari henia totona. Bona magu ena henunai guri idia geia, magu do idia hamorua totona. 16 To aonega hahine ta be unai hanua dekenai ia noho. Ia be Ioaba ena orea taudia dekenai ia boiboi, ia gwau, “Umui kamonai! Ioaba do umui hamaoroa, do ia raka mai, do lau hereva henia.”
17 Ioaba be ia dekenai ia raka kahirakahira lao, bona hahine ia hereva henia, ia gwau, “Oi be Ioaba, a?”
Ioaba ia haere, ia gwau, “Lau inai.”
Hahine ia gwau, “Lohia e, egu hereva do oi kamonai.”
Ioaba ia gwau, “Lau kamonai noho.”
18 Hahine ia gwau, “Iseda sene neganai, inai hanua idia herevalaia, idia gwau ‘Abele dekenai do oi lao, bona oiemu laloa hekwarahi do oi hamaoromaoroa,’ bona momokani, Abele dekenai idia lao neganai, edia laloa hekwarahi idia ore.
19 “Aiemai hanua be Israela lalonai hanua namona ta, maino hanuana bona king Davida ia badinaia hanuana danu. To hari umui ura inai hanua do umui hadikaia ore. Badina dahaka Lohiabada ena gau namona ta do umui ura hadikaia?”
20 Ioaba ia haere, ia gwau, “Lau ura lasi oiemu hanua do lau hadikaia ore. 21 Lasi momokani! Ai be inai hanua ai mai ena badina be tamona, tau ta do ai dogoatao totona. Unai tau ena ladana be Sieba Bikiri, Eparaima Ororo ena tano dekena amo. Ia ese king Davida ia dagedage henia, bona ia tuari henia gwauraia. Unai tau sibona be ai dekenai do umui henia, vadaeni ai ese emui hanua do ai rakatania momokani.”
Unai hahine ese Ioaba ia hamaoroa, ia gwau, “Vadaeni, Sieba ena kwarana be magu dekena amo do ai negea hanaia umui dekenai.”
22 Vadaeni hahine ese hanua taudia ibounai dekenai ia lao, bona mai aonega danu idia dekenai ia hereva henia. Vadaeni idia ese Sieba Bikiri ena kwarana idia utua oho, bona Ioaba dekenai idia negea lao.
Unai dainai Ioaba ese kibi ia hiriria, bona iena tuari taudia be unai hanua dekena amo idia raka siri, ta ta edia hanua, edia hanua dekenai idia giroa lou. Vadaeni Ioaba be Ierusalema dekenai ia giroa lou, king Davida dekenai.
Davida ena opesa taudia
23 Ioaba ese Israela tuari taudia ibounai ia gunalaia. Benaia Iehoiada ese king Davida ena gima taudia, Kerete bona Pelete taudia ia gunalaia.
24 Adorama ese king ena gaukara taudia ia biagua, bona Iehosapata Ahiluda be king Davida ena torea pepa naria tauna. 25 Seva be king ena kalaka tauna, bona Sadoka bona Abiatara be hahelagaia taudia. 26 Ira, Iairi hanua tauna, danu be Davida ena hahelagaia tauna.