12
Pol hayê wêŋ
Abô êntêk miŋ hatôm nêm avômalô sa mavi ami. Ma doŋtom tem yambam ya esak loŋbô esak wêŋ lôk auk takatu ba Anyô Bêŋ hik thô hadêŋ ya. Yahayala anyô atu ba hêvhaviŋ Kilisi. Sondabêŋ 14 hale ba hi ma ewa yani ba i malak leŋ te lô. Ewa ôpêŋ lôk liŋkupik mena injo, êŋ ma yahathôŋ. Wapômbêŋ da hayala. Yahayala nena anyô êŋ ewa lôk liŋkupik mena mi, êŋ ma yahathôŋ ma Wapômbêŋ iyom intu hayala ba ewa yani ba i malak leŋ elam nena “Paladais”. Yani halaŋô abô loŋ kapô lomaloma ba ik yani kisi ek miŋ enaŋ bêŋ ami. Anyô anêŋ aêŋ ma tem yambam yani. Ma doŋtom yada ma tem yambam yenaŋ ku vaunena takatu.
Nômla hatôm yak lôkmaŋgiŋ havatho Pol
6-7  *Wapômbêŋ bôk hêv ku lôk abô ma auk lôkmaŋgiŋ hadêŋ ya yôv. Aêŋ ba yahadum ek yambam yada esak auk êŋ, êŋ ma yanaŋ abô avanôŋ iyom ba miŋ ya anyô auk voloŋ ami. Ma yakô avômalô nesoŋ nena ya anyô lôkmaŋgiŋ ba miŋ ya anyô oyaŋ hatôm ŋê vi ami. Aêŋ ba hêv Sadaŋ anêŋ ŋê ku ba i ibi yaleŋviŋkupik hathak yak lôkmaŋgiŋ ba hêv malaiŋ hadêŋ ya ek miŋ yaŋgê ya daŋ ami. Yahalaŋ hadêŋ Wapômbêŋ hatôm bôlôŋ lô ek nêm vê ênjêk ya. *Ma doŋtom hanaŋ hadêŋ ya, “Yenaŋ lôklokwaŋ hik i thô hadêŋ waklavôŋ o vau lôk yenaŋ wapôm ma hatôm ek o.” Aêŋ ba yaleŋmavi ek yambam yenaŋ ku vaunena takatu ek injik Kilisi anêŋ lôklokwaŋ thô. 10 Ya anyô vau ma doŋtom lêk ya anyô lôklokwaŋ. Ba intu yahasopa Kilisi vaŋgwam ma yaleŋmavi nena ya anyô vau lôk enaŋ abôma hathak ya ma yahadum ku lôk vovanik lôk êv vovaŋ lôk malaiŋ lomaloma hadêŋ ya.
Pol hathô avômalô Kolin ba haya
11  *Môlôda udum ba yahabam yada ba intu lêk yahabitak anyô molo. Ya anyô oyaŋ ma doŋtom miŋ ya anyô oyaŋ anôŋ ek aposel lôkmaŋgiŋ takatu ami. Thêlô êlêm ek môlô ma môlô ôêv yak ba miŋ onaŋ yenaŋ ku anêŋ lavôŋ mavi hadêŋ i ami. 12  *Wapômbêŋ hamiŋ lôklokwaŋ haviŋ ya ba intu hik yenaŋ ku thô nena ya ma aposel te. Ma hêv avômalô sa ek neyala yanida mavi hathak lavôŋiŋ lôk nômbithi ma ku lôklokwaŋ lomaloma ma miŋ ya popabuk ami. Ma môlô bôk ôyê nôm takêŋ yôv. 13  *Aisê ba môlô onaŋ nena yakapôlôŋ hagiap hathak môlô ma yaleŋhaviŋ avômalô êvhaviŋ vi? Sêbôk ba yahamô haviŋ môlô ma yahadô yanêm malaiŋ êndêŋ môlô ba intu miŋ yahawa môlônim da hatôm yahadum hadêŋ avômalô êvhaviŋ vi ami. Ma môlô lemmaniŋ eka? Kikaknena! Notak kapôlômim ek ya.
14 Odaŋô! Lêk bôlôŋ te lô ba tem yasôk ek môlô. Miŋ yaleŋhaviŋ môlô nônêm nômkama êndêŋ ya ami. Yaleŋhaviŋ môlôda. Avômena miŋ isup valuseleŋ ek nênêm lami sa ami. Mi. Lami isup valuseleŋ ek nênêm nali sa. Ba intu tem miŋ yanêm môlô malaiŋ ek yasup môlônim da ek nêm ya sa ami. 15 Aêŋ ba yaleŋmavi anôŋ ek yanêm yenaŋ nômkama lôkthô êndêŋ môlô ma yanêm yada imbiŋ aêŋ iyom. Yaleŋhaviŋ môlô bêŋ anôŋ ma yakô ek môlô nôndô ya. 16 Avômalô enaŋ nena yahamô haviŋ i ba miŋ yahêv malaiŋ ami. Ma doŋtom elam ya nena anyô yahasau avômalô lôk yahanaŋ abô yaŋ. 17 Aisê! Ŋê ku takatu ba yahêv hathôk ma doho ibuliŋ môlô e? 18  *Yahapôviŋ Titi ek êsôk ek môlô ma yahêv alalôaniŋ aiyaŋ te haviŋ. Ma Titi habuliŋ môlô e? Mi. Titi hathak hasopa yaveŋgwam iyom ma yaianiŋ auk ma doŋtom.
19 Môlô olaŋô abô takatu ba osoŋ nena yêlôda êv i kisi e? Mi. Yêlô ma Kilisi anêŋ avômalô ba amiŋ Wapômbêŋ ma ba anaŋ abô êntêk. Aiyaŋ thêlô, nômkama lôkthô atu ba yêlô adum ek embatho môlô loŋ. 20 Yahakô ek yasôk ma tem miŋ yaleŋmavi ek môlô ami ma môlô tem miŋ lemimmavi ek ya aêŋ ami. Yahakô ek abô lôkthaŋgo ma leŋdaŋ lôk leŋŋaŋa, lôk ovak am vose hi lodôŋlodôŋ, abôma lôk onaŋ abôyaŋ hathak anyô yaŋ ma otatale am lôk ôyê am daŋ lôk ôthô avômalô ba i mayaliv. 21  *Yahakô ek yasôk esak loŋbô ma yenaŋ Wapômbêŋ tem indum ba ya mama esak môlônim kambom takatu. Ma tem yakapôlôŋ malaiŋ bêŋ anôŋ esak ŋê takatu ba miŋ ele kapôlôŋiŋ liliŋ hathak iniŋ lelaik lôk thethaŋak ma sek waliliŋ takatu ba idum ami.
* 12:6-7 Jop 2:6 * 12:9 Plp 4:11-13 * 12:11 2Ko 11:5 * 12:12 Lom 15:19 * 12:13 2Ko 11:9 * 12:18 2Ko 8:6,16-18 * 12:21 2Ko 13:2