2
Yaleŋhaviŋ môlô noyala nena yahadum ku lôk vovanik bêŋ ek môlô lôk avômalô Laodisia lôk avômalô êvhaviŋ lôkthô atu ba miŋ bôk êyê ya ami. Yahadum ku êŋ ek yambatho môlô lôkthô kapôlômim loŋ ek nosak doŋtom lôk lemimbiŋ am ek noja auk lôkmaŋgiŋ sapêŋ ek noyala Wapômbêŋ anêŋ auk atu ba havuŋi katô. Auk êŋ ma Kilisi da. *Ma auk lôkmaŋgiŋ lôk auk bêŋ sapêŋ havuŋi hamô yani kapô hatôm payeŋ mavi ek nêm alalô sa.
*Yahanaŋ abô takêŋ ek anyôla miŋ êmbôv môlônim auk esak abô lêlêyaŋ mavi la ba esau môlô ami. *Miŋ yahamô haviŋ môlô ami, ma doŋtom yadahôlôŋ hamô haviŋ môlô. Ma yahayê môlô ômô thêthôŋ mavi ba ôêvhaviŋ Kilisi lôklokwaŋ ba intu yaleŋmavi anôŋ.
Lôkmala lukmuk
Bôk owa Yisu Kilisi hatôm unim Anyô Bêŋ yôv. Ba intu nômô imbiŋ yani aêŋ iyom. *Numiŋ lôklokwaŋ êtôm alokwaŋ lôk ŋgalôk ma nodav unim ôêvhaviŋ êyômô yani ek unim ôêvhaviŋ imbitak lôklokwaŋ êtôm atu ba bôk êdôŋ môlô. Ma nônêm lemimmavi êndêŋ Wapômbêŋ êtôm ŋaŋ hasôv halôk bôŋ.
Noyabiŋ am dedauŋ mavi ek avômalô vi miŋ nesau môlô esak auk pik lôk abô takatu ba hayovak oyaŋ ami. Ôêvhaviŋ iniŋ abô ma hatôm etak o halôk kola kapô. Thêlô ewa auk takêŋ halêm anêŋ auk bô lôk ŋgôk takatu ba eyabiŋ pik ma miŋ Kilisi ami *ek malê nena Wapômbêŋ anêŋ auk lôkmala sapêŋ hamô Kilisi liŋkupik kapô. 10  *Yani hamô vuliŋ ek lôklokwaŋ lôk athêŋ bêŋ lôkthô. Môlô ômô haviŋ yani ba intu Wapômbêŋ hêv anêŋ lôkmala hadêŋ môlô ba lôkmala êŋ intu haŋgasô hayô môlô vôv. 11  *Ma tabô eŋgothe kupik hik anôŋ hamiŋ môlô takatu ba ôêvhaviŋ Kilisi. Miŋ eŋgothe kupik hathak baheŋiŋ ami. Mi, Kilisi da hadum ku hêk môlô kapôlômim ba hadabêŋ môlônim kapôlômim bô vê. 12  *Ba uthik ŋaŋ ma Wapômbêŋ halav môlô haviŋ Kilisi. Ma hathak unim ôêvhaviŋ Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ atu ba hik Kilisi liŋ ma hik môlô liŋ haviŋ.
13  *Sêbôk atu ba Kilisi miŋ haŋgothe kapôlômim bô vê ami denaŋ, ma kapôlômim bô êŋ havaloŋ môlô loŋ ba udum kambom lomaloma lôk ômô hatôm ŋê ŋama. Êŋ ma Wapômbêŋ hêv unim kambom sapêŋ vê ba hadum ba ômô lôkmala haviŋ Kilisi. 14  *Sêbôk ma alalô leŋiŋôndôŋ kôtôŋ ba abuliŋ abô balabuŋ ba intu tem injik i liliŋ ba nêm vovaŋ êndêŋ alalô. Ma doŋtom Wapômbêŋ hamiŋ abô balabuŋ anêŋ vovaŋ takêŋ loŋ siŋ ba hik loŋ hathak a haviŋ Kilisi. 15 Ma hathak Kilisi anêŋ ŋama hathak a, ma Wapômbêŋ hamô ŋgôk bêŋbêŋ lôk ŋgôk lôk athêŋ lu ba hêv iniŋ nômkama vovak vê. Vêm ma halom thêlô ba hi hadô hamiŋ avômalô maleŋiŋ ma hêv mama bêŋ hadêŋ thêlô.
Abô hathak ŋê pik iniŋ balabuŋ
16  *Aêŋ ba ŋê doho etatale môlô hathak nôm takatu ba oaŋ lo unum ma waklavôŋ ôêv yeŋ lo waklavôŋ ayôŋ lukmuk ma waklavôŋ Sabat, êŋ ma miŋ nodaŋô iniŋ abô ami.* 17  *Nôm takêŋ lôkthô ma yaôna ma hatôm dahô atu ba halêm hamôŋ ek alalô nagê vêmam ka miŋ nôm anôŋ embeŋ yam. Ma nôm anôŋ êŋ ma Kilisi da. 18 Avômalô doho esopa iniŋ auk bô ba ebam i oyaŋ hathak iniŋ kobom êv yeŋ. Thêlô enaŋ nena thêlô etauviŋ i ba esopa iniŋ niaviŋ takatu ba êyê ba intu êv yeŋ hathak aŋela. Miŋ notak i ek netatale môlô ba nênêm unim vuli mavi vê ami. 19  *Ŋê êŋ miŋ evaloŋ Kilisi atu ba hatôm leŋviŋkupik anêŋ wakadôk loŋ ami. Leŋviŋkupik êŋ ma ŋê êvhaviŋ Kilisi. Ma hathak hayabiŋ leŋviŋkupik êŋ lôkthô dedauŋ mavi ek nimbitak lôklokwaŋ ba nedahaliŋ i mavi ma nindumbak esak lôklokwaŋ atu ba Wapômbêŋ hêv.
20  *Môlô bôk oma yôv haviŋ Kilisi ba intu ŋgôk takatu ba eyabiŋ pik êntêk ma miŋ eyabiŋ môlô ami. Ma osopa pik anêŋ balabuŋ hatôm pik hayabiŋ môlô denaŋ eka? 21 Pik anêŋ balabuŋ hanaŋ nena, “Miŋ ombaloŋ ami! Miŋ noŋgwaŋ ami! Miŋ ôsôm ami!” 22  *Balabuŋ takêŋ halêm anêŋ avômalô pik iniŋ auk lôk iniŋ abô takatu ba êdôŋ ba enaŋ hathak nôm takatu ba aŋ lo anum iyom vêm ma mi. 23 Ŋê takatu ba êdôŋ balabuŋ takêŋ esoŋ nena balabuŋ êŋ ma auk mavi ek nêm avômalô sa ek nênêm yeŋ lôk nênêm vovaŋ êndêŋ leŋviŋkupik ek indum Wapômbêŋ lamavi. Ma doŋtom mi, balabuŋ takêŋ miŋ hatôm nêm avômalô sa ek netak iniŋ thethaŋak ami.
* 2:3 1Ko 1:24,30 * 2:4 Lom 16:18 * 2:5 1Ko 5:3 * 2:7 Ep 3:17 * 2:9 Jon 1:14,16 * 2:10 Ep 1:21-22 * 2:11 Lom 2:29 * 2:12 Lom 6:4 * 2:13 Ep 2:1,4-5 * 2:14 Ep 2:14-16; 1Pi 2:24 * 2:16 Lom 14:1-13 * 2:16 ‘Sabat’ ma abô Hiblu ma anêŋ ôdôŋ nena, ‘Waklavôŋ neja lovak.’ * 2:17 Hib 8:5 * 2:19 Ep 2:21; 4:16 * 2:20 Gal 4:3,9; 1Ti 4:3 * 2:22 Mat 15:9