3
Noteŋ mek êndêŋ Wapômbêŋ ek nêm yêlô sa
Ma aiyaŋ thêlô, noteŋ mek ek Wapômbêŋ nêm yêlô sa ek Anyô Bêŋ anêŋ abô ni pik sapêŋ ketheŋ ek enja athêŋ bêŋ êtôm atu ba bôk udum. Ma noteŋ mek ek Wapômbêŋ nêm yêlô vê ênjêk ŋê sek lôk ŋê kambom ek malê nena avômalô vi miŋ êvhaviŋ ami denaŋ.
Ma doŋtom Anyô Bêŋ hasopa anêŋ abô iyom ba tem embatho môlô loŋ ma eyabiŋ môlô ek ŋgôk kambom atu. *Hathak Anyô Bêŋ anêŋ lôklokwaŋ ma yêlô ayala avanôŋ nena abô takatu ba anaŋ, ma môlô lêk udum ba tem nundum ni thêthô. Anyô Bêŋ injik môlônim kapôlômim liŋ ek noyala Wapômbêŋ anêŋ kobom lahaviŋ lôk Kilisi anêŋ kobom hamiŋ lôklokwaŋ hathak malaiŋ lomaloma.
Avômalô lôkthô nindum iniŋ ku
*Aiyaŋ thêlô, yêlô anaŋ lôklokwaŋ hadêŋ môlô hathak alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ athêŋ nena nômô daim ek môlôviyaŋ takatu ba êmô ku mi ba miŋ esopa abô takatu ba yêlô êv hadêŋ môlô ami. *Môlô oyala nena mavi ek nosopa yêlô veŋiŋgwam. Ma sêbôk atu ba yêlô amô haviŋ môlô, ma miŋ amô ku mi ami. *Mi, yêlô adum ku lôklokwaŋ bôlôvôŋ ba wak ek miŋ nanêm malaiŋ êndêŋ môlô ek noyabiŋ yêlô ami. Lôk yêlô miŋ aŋ anyôla anêŋ nôm oyaŋ ami. *Yêlô hatôm nanaŋ ek môlô nônêm yêlô sa esak nôm. Ma doŋtom yêlô miŋ bôk adum aêŋ ami ek aŋgik loŋôndê thô êndêŋ môlô. 10 Sêbôk ba yêlô amô haviŋ môlô ma aêv abô êntêk hadêŋ môlô nena, “Anyô te miŋ hadum ku ami ma miŋ enjaŋ nôm ami.” 11  *Ma doŋtom yêlô alaŋô nena môlô vi ôêk vau ma ku mi ma olom oveŋ lounyak ba ôêv vemimbôlêk yakyak hathak avômalô vi. 12  *Ma hathak Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ athêŋ, yêlô anaŋ lôklokwaŋ hadêŋ avômalô anêŋ aêŋ ek nêmô maliŋyaô ba nindum ida iniŋ ku ek nejaŋ nôm. 13  *Ma aiyaŋ thêlô, miŋ môlô vau ek nundum nôm takatu ba mavi ami.
14 Anyô late miŋ hasopa yêlôaniŋ abô takatu ba ato ami, êŋ ma ôŋgô ôpêŋ katô. Ma nômô daim ek yani ek yani mama esak kobom êŋ. 15  *Ma doŋtom miŋ nôŋgô yani êtôm anyô atu ba hik vovak haviŋ o ami. Mi, onaŋ abô imbiŋ yani êtôm mamuyaŋ ek nêm auk mavi êndêŋ yani.
Abô anêŋ daŋ
16 Anyô Bêŋ ma yôhôk anêŋ ôdôŋ ba tem nêm yôhôk êndêŋ môlô esak nômkama sapêŋ êtôm wak nômbêŋ intu. Anyô Bêŋ êmô imbiŋ môlô sapêŋ.
17 Ya Pol yahathak yahato abô daŋ êntêk iyom hathak yada yabaheŋ hêk kapya takatu ba yahanaŋ ba eto ek hik thô nena kapya takêŋ halêm anêŋ ya.
18 Alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ wapôm êmô imbiŋ môlô lôkthô.
* 3:4 2Ko 7:16; Gal 5:10 * 3:6 Lom 16:17 * 3:7 Plp 3:17 * 3:8 1Te 2:9 * 3:9 1Ko 9:4; 1Te 1:6 * 3:11 1Ti 5:13 * 3:12 1Te 4:11 * 3:13 Gal 6:9 * 3:15 1Te 5:14