5
Yisu hêv ŋgôk kambom vê hêk anyô te
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)
Yisu lôk anêŋ ŋê ku i kasukthôm vi tuvulu ma êyô avômalô Gelasa iniŋ pik. Ma yeŋ hathak liŋ ma Yisu habup pik. Êŋ ma anyô lôk ŋgôk lelaik te halêm anêŋ siô ba hi hadêŋ Yisu. Yani hathak hamô siô ma miŋ hatôm anyô late embaloŋ yani loŋ ami. Ma miŋ hatôm nekak yani loŋ esak seŋ ami. Bôk evaloŋ yani lôbôlôŋ ba ekak va lobaŋ lusu hathak seŋ ma doŋtom hathô seŋ êŋ kisi. Anyô late miŋ hatôm embaloŋ ôpêŋ ba êmô tiŋiŋ ami, milôk. Ma wak lo bôlôvôŋ sapêŋ ma hamô ba haveŋ siô lo dum ma haŋgaliak ba haŋgothe liŋkupik hathak valu.
Yani hayê Yisu halêm daim denaŋ, ma halaŋviŋ ba hi hadêŋ Yisu ma halek vadôŋ lêlô hamô Yisu ma. 7-8  *Ma Yisu hanaŋ hadêŋ ôpêŋ, “Ŋgôk lelaik, otak ôpêntêk ba nu.” Ma anyô lôk ŋgôk êŋ halam lôklala bomaŋ, “Yisu, Wapômbêŋ Leŋ Anôŋ Biŋ anêŋ Nakaduŋ, hôlêm ek undum malê êndêŋ ya? Esak Wapômbêŋ anêŋ athêŋ miŋ nêm vovaŋ êndêŋ ya ami!”
Êŋ ma Yisu hanaŋ hik ôpêŋ liŋ, “Anêm athêŋ nena?”
Ma ôpêŋ hanaŋ, “Yenaŋ athêŋ nena Ŋê Vovak Lubuŋlubuŋ, ek malê nena yêlô ma bêŋ anôŋ.” 10 Ma yani hateŋ Yisu lôbôlôŋ nena miŋ nêm thêlô vê ênjêk loŋ êŋ ami.
11 Bok bêŋ anôŋ eyaŋ nôm êmô dum te habobo loŋ êŋ. 12 Ma ŋgôk takêŋ enaŋ hik Yisu liŋ nena, “Nêm yêlô vê ni êndôk bok takêŋdaku kapô.” 13 Êŋ ma Yisu halôk ba hêv thêlô vê i êlôk bok takêŋ kapô. Ma bok takêŋ elaŋviŋ ketheŋ ba i hadêŋ loŋ kambom ma êv yak halôk kasukthôm ba ŋaŋ halok sapêŋ vônô. Bok takêŋ ma hatôm 2,000.
14 Ma ŋê takatu ba eyabiŋ bok êsôv ba i enaŋ bêŋ haveŋ malak bêŋ lôk loŋ yaô nenanena haviŋ. Êŋ ma avômalô i ek nêgê nôm atu ba lêk habitak. 15 Thêlô êyô ma êyê ôpatu ba bôk ŋgôk lubuŋlubuŋ êmô iviŋ yani lêk hapuk sôp ma anêŋ auk mavi ba hamô tiŋiŋ. Êŋ ma thêlô êkô kambom. 16 Ma ŋê takatu ba êyê nôm êŋ enaŋ abô hadêŋ avômalô hathak malê atu hapôm anyô lôk ŋgôk êŋ ma enaŋ hathak bok takatu ba elok ŋaŋ ba ema haviŋ. 17 Êŋ ma avômalô eteŋ Yisu lôklokwaŋ ek etak thêlôniŋ loŋ ba ni buyaŋ.
18 Yôv ma Yisu hathak yeŋ, ma anyô atu ba ŋgôk bôk hamô haviŋ yani hapetenak nena, “Hatôm yasôk imbiŋ o e?” 19 Ma doŋtom Yisu miŋ halôk hathak ôpêŋ anêŋ abô ami ba hanaŋ nena, “Nu anêm unyak lôk anêm avômalô. Ma onaŋ êndêŋ thêlô esak nômbêŋ atu ba Anyô Bêŋ hadum hathak o lôk hêv anêŋ lahaviŋ hadêŋ o.” 20 Êŋ ma ôpêŋ havôhi anêŋ loŋ ma hanaŋ hathak nômbêŋ atu ba Yisu hadum hadêŋ yani haveŋ malak laumiŋ atu ba hamô Dekapolis kapô. Ma avômalô loŋ êŋ sapêŋ elaŋô ba esoŋ kambom.
Avena ŋama lôk avi lijiŋ
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Yisu hathak yeŋ ba hi liŋdaŋ vi tuvulu hathak loŋbô. Yani hamiŋ liŋdaŋ, ma avômalô bêŋ anôŋ isup i ethak doŋtom ba ekalabu yani siŋ. 22 Ma anyô bêŋ hayabiŋ unyak yeŋ te halêm, anêŋ athêŋ nena Jailus. Yani hi hayê Yisu ma hêv yak halôk Yisu va luvi. 23 Ma hapetenak nena, “Yenaŋ avena tem ema. Ma hatôm ôlêm ba otak bahem êyôŋgêk yani ek imbitak mavi ba êmô lôkmala e?” 24 Êŋ ma Yisu hi haviŋ yani.
Ma avômalô bêŋ anôŋ esopa yani ba ekalabu yani siŋ. 25 Avi te hamô loŋ êŋ ba hapôm lijiŋ thalaleŋ halom hatôm sondabêŋ laumiŋ ba lahavuju. 26 Dokta bêŋ anôŋ idum ek nênêm yani sa ma doŋtom miŋ êtôm ami ma êv vovaŋ iyom. Avi êŋ hêv anêŋ valu lôkthô hadêŋ thêlô, ma doŋtom lijiŋ êŋ miŋ hakapok dokte ami ma halom hêk denaŋ. 27 Ma bôk halaŋô abô hathak Yisu, ba intu halôk avômalô nômbêŋ êŋ kapô ma haveŋ Yisu yam ba hasôm anêŋ sôp daŋ. 28 Yani lahabi nena, “Yambaloŋ anêŋ kwêv iyom ma tem ya mavi.” 29 Hasôm iyom ma ketheŋ oyaŋ ma anêŋ thalaleŋ hakapok ma hayala nena malaiŋ êŋ hatak yani.
30  *Ma Yisu hasaê nena anêŋ lôklokwaŋ doho hêv yak. Êŋ ma hik i liliŋ hamiŋ avômalô takêŋ malêvôŋ ma hanaŋ, “Opalê hasôm ya?”
31 Ma anêŋ ŋê ku enaŋ, “Hôyê avômalô nômbêŋ êntêk ekalabu o siŋ ma honaŋ hik liŋ hathak opalê hasôm o eka?”
32 Ma doŋtom Yisu hatitiŋ hawê haveŋ nena opalê intu hasôm yani. 33 Ma avi êŋ hayala nôm atu ba lêk hapôm yani, ba intu hakô ba halowaliŋ ma hi halek vadôŋ lêlô hêk Yisu va. Ma hanaŋ nôm takêŋ bêŋ hadêŋ yani. 34  *Ma Yisu hanaŋ hadêŋ yani nena, “Yenaŋ avena, anêm hôêvhaviŋ hadum ba lêk hubitak mavi. Nu lôk kapôlôm labali. Anêm lijiŋ lêk hatak o.”
35 Yisu hanaŋ abô denaŋ ma anyô doho êlêm anêŋ Jailus anêŋ unyak ba enaŋ, “Nalum avi lêk hama yôv ba intu otak kêdôŋwaga ma miŋ nêm malaiŋ êndêŋ yani ami.”
36 Ma doŋtom Yisu miŋ halaŋô iniŋ abô ami ma hanaŋ hadêŋ Jailus nena, “Miŋ ôkô ami, ônêmimbiŋ iyom.”
37 Yisu hadô avômalô ini nimbiŋ yani ba hawa Pita lo Jems ma yaŋ Jon iyom ba i haviŋ yani. 38 Thêlô êyô Jailus anêŋ unyak ma hayê avômalô lêk elaŋ asêŋ malêŋ lôk thôthô bêŋ anôŋ. 39 Êŋ ma hi unyak kapô ma hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Olaŋ ba thôthô bêŋ êntêk eka? Amena ma hêk sôm iyom ma miŋ hama ami.” 40 Ma thêlô emalik hathak yani.
Ma Yisu hêv thêlô vê ba ele yaiŋ ba i, ma hawa amena êŋ anêŋ talêbô lo lambô ma anêŋ ŋê ku lô atu iyom iviŋ yani ba i unyak kapô atu ba amena hêk. 41  *Êŋ ma havaloŋ avena baŋ ma hanaŋ hathak abô Hiblu aêntêk, “Talita kum!” (Abô êŋ anêŋ ôdôŋ nena, “Yenaŋ avena, yanaŋ êndêŋ o nena umbiyô.”) 42 Ma ketheŋ oyaŋ ma avena êŋ haviyô ba haveŋ. Yani anêŋ sondabêŋ hatôm laumiŋ ba lahavuju. Thêlô êyê ba eboloba kambom. 43 Ma Yisu hanaŋ lôklokwaŋ hadêŋ thêlô nena miŋ nenaŋ nôm êŋ bêŋ êndêŋ anyôla ami. Ma nênêm nôm ek enjaŋ.
* 5:7-8 Mak 1:24 * 5:30 Luk 6:19 * 5:34 Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19 * 5:41 Luk 7:14