7
Yisu hanaŋ hathak nôm takatu ba tem indum anyô lelaik
(Mat 15:1-20)
Ma Palisi lo ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ doho êlêm anêŋ Jelusalem ba ekalabu Yisu siŋ. *Ma thêlô êyê Yisu anêŋ ŋê ku doho eyaŋ nôm lôk baheŋ “lelaik” ma miŋ ithik baheŋiŋ hatôm Palisi iniŋ abô majaŋ hanaŋ ami. (Palisi lôk avômalô Islael ethak esopa limi iniŋ kobom ba intu ethak ithik baheŋiŋ hatôm kobom atu ba limi ethak idum. Ithik aêŋ ma hatôm nejaŋ nôm, ma miŋ ithik aêŋ ami ma miŋ hatôm nejaŋ nôm ami. *Lôk i loŋ etak nôm hamô ek nênêm vuli ba êvô êlêm ma miŋ ithik nôm takatu ba ewa hatôm iniŋ bôk lo loŋ atu ba ethak idum ami, êŋ ma miŋ hatôm nejaŋ nôm takêŋ ami. Thêlô ethak esopa limi iniŋ bôk lo loŋ ba ithik tase lôk uŋ ma belev lôk nômkama lomaloma hatôm iniŋ abô majaŋ hanaŋ.)
Êŋ ma Palisi lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ enaŋ hadêŋ Yisu, “Aisê ka anêm ŋê ku eyaŋ nôm lôk baheŋiŋ lelaik ma miŋ esopa bumalô iniŋ abô majaŋ ami?”
Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Plopet Aisaia bôk hato abô avanôŋ hathak môlô ŋê takatu ba onaŋ abô mavi ma doŋtom udum kambom lomaloma ba hanaŋ nena,
“ ‘Avômalô êntêk êbô yenaŋ athêŋ hathak veŋiŋbôlêk oyaŋ.
Ma doŋtom kapôlôŋiŋ ma hêk daim bô ek ya.
Thêlô êv yeŋ oyaŋ hadêŋ ya.
Ma ethak enaŋ thêlôda iniŋ abô iyom ba esau nena,
“Êntêk ma Wapômbêŋ anêŋ abô.” ’ Aisaia 29:13
Môlô ovaloŋ ŋê pik iniŋ kobom loŋ ma otak Wapômbêŋ anêŋ abô balabuŋ.”
Ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Môlô ôdô Wapômbêŋ anêŋ abô balabuŋ ba osopa môlôda unim abô majaŋ. 10  *Hatôm Mose bôk hanaŋ aêntêk, ‘Nodovak lemami lo lemtami’ ma ‘Ôpatu ba hathaŋ lambô lo talêbô hathak abô kambom, ma nijik ôpêŋ vônô.’ 11 Ma doŋtom môlô othak onaŋ nena anyôla hanaŋ hadêŋ lami nena, ‘Yenaŋ nômkama atu ba hamô ek yanêm mamu sa, êŋ ma bôk yahanaŋ nena tem yanêm êndêŋ Wapômbêŋ êtôm da. Ba intu miŋ hatôm yanêm mamu sa ami.’ 12 Êŋ ma numiŋ yani loŋ siŋ ek nêm talêbô lo lambô sa. 13 Môlô othak osopa libumi iniŋ bôk lo loŋ ba ôvôliŋ dômiŋ ek Wapômbêŋ anêŋ abô. Lôk udum kobom lomaloma aêŋ iyom.”
14 Ma Yisu halam avômalô nômbêŋ atu êlêm hadêŋ yani hathak loŋbô ma hanaŋ, “Môlô sapêŋ, nodaŋô ya lôk noyala abô takêntêk. 15-16  *Nôm eyaŋ miŋ hatôm indum anyô imbitak lelaik ami. Mi. Nôm takatu ba hamô anyô kapô ba hale yaiŋ, intu hadum anyô habitak lelaik.”*
17 Yisu hatak avômalô nômbêŋ atu ma hi unyak kapô. Êŋ ma anêŋ ŋê ku enaŋ hik yani liŋ hathak abô loŋ kapô atu ba hanaŋ. 18 Ma Yisu hanaŋ, “Ma môlô ôthôŋ haviŋ e? Odaŋô katô! Nôm takatu ba eyaŋ, miŋ hatôm idum anyô imbitak lelaik ênjêk Wapômbêŋ ma ami. 19 Nôm takêŋ miŋ halôk anyô kapô ba habuliŋ iniŋ auk ami. Mi, hi hamiŋ anyô lasoam vêm ma hale yaiŋ ba hi.” (Yisu hanaŋ aêŋ ek hik thô nena nôm eyaŋ sapêŋ ma lêk mavi iyom.)
20 Ma Yisu hanaŋ nena, “Nôm takatu ba hamô anyô kapô ba hale yaiŋ, intu hadum anyô ibitak lelaik hêk Wapômbêŋ ma. 21 Nôm takatu ba hamô anyô kapô ba hale yaiŋ ma aêntêk: auk kambom lôk sek waliliŋ ma vani lôk ik anyô vônô ma idum sek haviŋ anyô yaŋ yanavi lôk 22 maleŋiŋkilik ma leŋiŋhabi auk kambom hathak anyô vi lôk abôyaŋ ma idum nôm kambom hathak anyô yaŋ ma miŋ mama ami lôk leŋdaŋ hathak anyô yaŋ anêŋ nômkama ma enaŋ abôyaŋ hathak anyô yaŋ lôk êbôi hathak iniŋ athêŋ ma idum nômkama hatôm ŋê molo. 23 Nôm kambom takêŋ intu hamô anyô kapô ba hale yaiŋ ba hadum ôpêŋ habitak lelaik.”
Avi Ponisia te hêvhaviŋ Yisu
(Mat 15:21-28)
24 Ma Yisu hatak loŋ êŋ ma hi haveŋ loŋ takatu ba habobo Taia. Ma hi unyak te kapô ma hadô ek avômalô neyala nena yani hamô loŋ êŋ. Ma doŋtom miŋ hatôm imbuŋ i ek avômalô ami. 25 Ma avi te atu ba ŋgôk lelaik hamô haviŋ nalavi halaŋô nena Yisu lêk hayô loŋ êŋ. Êŋ ma hi ketheŋ ma halek vadôŋ lêlô hêk Yisu ma. 26 Yani ma avi Glik te ba talêbô havathu hêk Ponisia hamô Silia kapô. Ba hanaŋ hik Yisu liŋ lôk kapô malaiŋ nena nêm ŋgôk atu ba hamô haviŋ nalavi vê.
27 Ma Yisu hanaŋ nena, “Alalô nanêm nôm êndêŋ avômena vêmam. Ma kambom ek nakaliv avômena iniŋ nôm êndêŋ avuŋ.”
28 Ma avi êŋ hanaŋ, “Anyô Bêŋ, êŋ ma avanôŋ. Ma doŋtom avuŋ ethak isup avômena iniŋ nôm mapmap atu ba hêv yak halôk balê vibiŋ ba eyaŋ.”
29 Ma Yisu hanaŋ, “Abô atu ba honaŋ ma mavi ba intu ômbônu. Ŋgôk êŋ lêk hatak nalum avi yôv.”
30 Ma avi êŋ hayô anêŋ unyak ma hayê nena ŋgôk lêk hatak nalavi ba nalavi lêk hêk bônôŋ hêk anêŋ loŋ.
Yisu hadum anyô lêndôŋ lôk abôlêk putup te mavi
31 Ma Yisu hatak Taia iniŋ loŋ hêk ma hasopa Saidon habup halôk ba hi hayô Dekapolis iniŋ loŋ vêm ma havôhi kasukthôm Galili. 32 Êŋ ma ewa anyô lêndôŋ lôk abôlêk putup te ba êyô ek Yisu ma enaŋ hik yani liŋ lôk kapôlôŋiŋ ek etak baŋ êyôŋgêk ôpêŋ.
33 Ma Yisu hawa ôpêŋ ba hi daim dokte ek avômalô ma hasoŋ baŋgwasiŋ halôk ôpêŋ lêndôŋ kapô. Vêm ma hasôwapôk hathak baŋ ma hasôm ôpêŋ dahalaŋ. 34 Ma hayê leŋ ma hik siv auk ma hanaŋ hadêŋ ôpêŋ hathak abô Hiblu nena, “Epata!” (Anêŋ ôdôŋ nena lemôndôŋ ekyav.) 35 Êŋ ma ôpêŋ lêndôŋ lo abôlêk hakyav ma hanaŋ abô halêm yaiŋ.
36  *Ma Yisu hanaŋ nena miŋ nenaŋ bêŋ êndêŋ anyôla ami. Hanaŋ aêŋ lôbôlôŋ ma doŋtom avômalô miŋ bônôŋ ami ma enaŋ bêŋ hi ba hi. 37  *Ma avômalô esoŋ kambom ba enaŋ, “Yani hadum nômkama lôkthô ma mavi anôŋ. Hadum ŋê leŋôndôŋ kôtôŋ elaŋô abô ma ŋê veŋiŋbôlêk putup enaŋ abô halêm yaiŋ.”
* 7:2 Luk 11:38 * 7:4 Mat 23:25 * 7:10 Kis 20:12; 21:17; Lo 5:16 * 7:15-16 Ap 10:14-15 * 7:15-16 Ŋê lôkauk vi enaŋ nena abô doho atu ba Mak hato ma hêk denaŋ. Abô êŋ ma aêntêk: O anyô lôk lemôndôŋ ma ondaŋô abô êntêk. * 7:36 Mak 1:43-45 * 7:37 Ais 35:5